Vítejte u návodu na zobrazení výsledku uživatelského dotazu v grafu.

V první řadě je zapotřebí zkontrolovat, zdali Vaše licence obsahuje možnost využití modulu Přehledy a uživatelských dotazů. Přehledy (dashboardy) jsou dostupné již v základní variantě, tedy variantě Basic. Uživatelské dotazy a jejich tvorba je dostupná až od varianty Premium. Pokud touto variantou disponujete, naleznete uživatelské dotazy v modulu Nástroje.

Tvorbu uživatelského dotazu si můžete objednat formou zpoplatněné akce přímo od naší firmy. Výstupem pro Vás může být tabulka, nebo níže zmíněný graf. Dotaz je v tomto případě možné využít i v nižší variantě.


Přejdeme tedy k prvnímu kroku - tvorbě uživatelského dotazu. Samotnou tvorbou kódu uživatelského dotazu se dopodrobna zabývat nebudeme - vyžaduje pokročilejší znalost jazyka SQL (PostgreSQL) a databáze FlexiBee.

V prvním kroku si otevřeme modul Nástroje -> Uživatelské dotazy. Jako vždy použijeme stisk tlačítka Nový. Zobrazí se nám editační okno uživatelského dotazu.

Pracovat budeme s uživatelským dotazem zobrazující náklady, výnosy a obchodní rozpětí za Vámi definované období. Datumy od a do budou tedy vstupními parametry.

Procentuální zisk (na 3. řádce) v grafu zobrazovat nebudeme, v našem případě však může přijít u tabulkového výstupu vhod.

Dotaz si můžeme spustit (tlačítko Spustit dotaz) i bez nutnosti zobrazení v grafu. Výstupem pak bude tabulka.

Pro inspiraci a možnost testování můžete zkopírovat a použít kód níže. Při tvorbě dotazu Vám může být nápomocna PostgreSQL dokumentace (https://www.postgresql.org/docs/) a databázová struktura FlexiBee (https://demo.flexibee.eu/c/demo/evidence-list).

select date_part('Month', f.datvyst) as mesic, sum(f.sumcelkem) as vynosy, sum(f.sumnaklady) * (-1) as naklady, 
(sum(f.sumcelkem) - sum(f.sumnaklady)) as rozdil,
ROUND((sum(f.sumcelkem) - sum(f.sumnaklady)) / sum(f.sumcelkem),2) * 100 as procento
from ddoklfak as f
left join aadresar a on a.idfirmy = f.idfirmy
where f.modul = 'FAV' and f.sumcelkem != 0 and f.datvyst between '<<datOd>>' and '<<datDo>>'
group by date_part('Month', f.datvyst)
order by date_part('Month', f.datvyst)


Po vložení kódu do modrého pole nejprve stiskněte tlačítko Vytvoř vlastnosti. Tlačítko vytvoří sloupce příslušného dotazu (samozřejmě v souladu s hodnotami selectu).

Vlastnostem (sloupcům) můžete změnit název, datový typ (Typ) a další. Dá se však říci, že tlačítko Vytvoř vlastnosti udělá tento krok za Vás.


Dalším krokem v našem případě bude vytvoření vstupní parametrů uživatelského dotazu. 

Vytvořit jej můžeme na libovolné pozici v kódu (za předpokladu že je označena) pomocí tlačítka Vytvoř parametr. Můžeme jej však zapsat i ručně podle výše zmíněného vzoru, tedy např. <<datOd>>, příp. jej nejprve založit v sekci parametry a poté přes tlačítko Vlož parametr vložit na libovolnou pozici.

Pokud si otevřeme editaci parametru (tlačítko Změnit), můžeme obdobně jako u vlastností určit jeho datový typ. Může je jednat o prostý text, číslo, datum, aktuálně označený záznam či např. již existující objekt v jedné z tabulek. V neposlední řadě pak můžeme určit jeho výchozí hodnotu.

Nyní bychom měli být ve stádiu, kdy je uživatelský dotaz připraven na promítnutí svého výstupu do grafu v modulu Přehledy.


Nejprve si založíme nový dashboard v modulu Přehledy -> Správa přehledů. Přehled bude po tomto kroku zcela prázdný, tedy nenalezneme v něm žádný graf, vše bude zapotřebí ručně přidat.

Po založení přejdeme přímo do něj, tedy pokud byl v pořádku založen, nalezneme jej přímo v menu modulu Přehledy. Po otevření stiskneme tlačítko + v pravém spodním rolu přehledu.

Z dostupných možností vybereme Výsledky uživatelského dotazu a potvrdíme. V pravém horním rohu nově vytvořeného pole pro graf otevřeme jeho nastavení.

V prvním třech polích vybereme název, typ grafu a uživatelský dotaz, ze kterého bude graf čerpat. Vybrat si můžeme z následujících typů.

Parametry uživ. dotazu uvedené zde musí odpovídat skutečným parametrům uživatelského dotazu, tedy je zapotřebí přesně dodržet jejich kód - v našem případě datOd, datDo

Hodnoty ve složených závorkách odkazují na kód proměnné v přehledu, které si ukážeme o krok níže.

Hodnoty před rovnítkem odkazují na kódy parametrů uživatelského dotazu.

Názvy sérií, resp. jejich kódy musejí odpovídat kódům vlastností uživatelského dotazu. Rovněž by všechny měly mít stejný datový typ z toho důvodu, aby na ose Y byla hodnota pouze v jedné jednotce.

Hodnota na ose X může být vždy pouze 1. V našem případě se jedná o měsíc, tedy pro každý měsíc zde budou unikátní hodnoty pro výnosy, náklady a rozdíly.

Po uložení nebude graf obsahovat žádné výsledky - z toho důvodu, že nejsou vyplněné vstupní parametry.

Opět použijeme tlačítko v pravém spodním rohu a v sekci Ostatní zvolíme možnost Proměnné přehledu.

Zde postupně přidáme obě dvě proměnné, které odpovídají vstupním parametrům uživatelského dotazu. Jak bylo zmíněno výše, hodnoty sloupce Proměnná musejí odpovídat hodnotě ve složených závorkách v parametrech grafu.

Po uložení proměnných se zobrazí nová tabulka, do které je možné hodnoty proměnných uvést.

Po uvedení hodnot, v našem případě rozmezí dat, se v grafu zobrazí výsledky uživatelského dotazu za dané období. Na ose Y (vertikální) můžeme pozorovat částky, na ose X (horizontální) můžeme pozorovat měsíce.

Sloupcový graf

Spojnicový graf

Našli jste odpověď?