Přepočet skladu má za úkol zkontrolovat a případně přepočíst na správné hodnoty ceny na skladové kartě. Při spuštění dochází k procházení veškerých skladových pohybů.

Naleznete jej v modulu Nástroje -> Přepočet skladu, FlexiBee jej však pro potřebné úkony (změna ceny příjmu) spouští automaticky.

Princip funkcionality si můžeme ukázat na jedné konkrétní skladové kartě. Ruční spuštění přepočtu skladu však vždy prochází všechny skladové karty.

Na skladové kartě jsou přijmuty 3 kusy s cenou za MJ 4,15 Kč (počátek byl 2 kusy za stejnou cenu). Tato cena rovněž odpovídá průměrné ceně. Následně byly vydány 2 kusy, taktéž za 4,15 Kč.

V praxi může nastat situace, kdy je cenu předchozího příjmu nutno zpětně změnit (např. dodavatel pouze dodal zboží, do FlexiBee je přijmuto za 0 Kč a až následně při obdržení faktury cenu aktualizujeme).  

V našem případě změníme cenu za MJ příjmu 3 kusů na 10 Kč.

Následným uložením změny v příjemce dojde k automatickému spuštění přepočtu skladu, který se změnou ceny příjmu aktualizuje průměrnou cenu a promítne ji do veškerých následujících výdejů. Přepočet skladu se v tomto případě spouští jen pro konkrétní skladovou kartu.

Přepočet skladu je tedy standardně v potřebných případech spouštěn automaticky. Může však nastat situace, kdy z nějakého důvodu přepočet neproběhne a ceny na skladové kartě neodpovídají. Pro tyto situace existuje možnost ručního spuštění.

Poznámka
Při spuštění přepočtu skladu nelze se skladem pracovat, doporučujeme jej spouštět v době, kdy ve FlexiBee nepracují uživatelé (např. přes noc). Při zpracování velkého objemu dat může trvat delší dobu (ve výjimečných případech v řádech více hodin).

Výchozím stavem FlexiBee je nevytváření požadavků na výdej (pakliže na skladě není dostatek, vytvoření výdeje neprojde). Aktivaci umožnění generace požadavků na výdej provedete v nastavení firmy (Firma -> Nastavení -> Moduly -> Zboží).

Požadavek na výdej je položka výdejky, která není vyskladněná. Použijete jej v případě potřeby tvorby výdejky v době, kdy na skladě není dostatek zboží (fakturace, ..). Od standardního výdeje položky lze rozeznat pomocí kladné hodnoty ve sloupci Požadavek MJ a pomocí nulové hodnoty ve sloupci Množství.

Na skladové kartě je množství požadavků na výdej reflektováno sloupcem Požadavky MJ.

Poznámka č. 1
Účetní hodnota požadavků na výdej až do jejich aktualizace je 0.

Vytvoření požadavku a jeho následné vyrovnání pomocí aktualizace si ukážeme na jednoduchém příkladu.

Na skladové kartě máme stav MJ 0 a potřebujeme fakturovat společně s automatickým vytvořením výdejky. O nedostatku zboží na skladě nás FlexiBee informuje i při ukládání položky faktury.

Po uložení faktury, se kterým automaticky došlo k vytvoření výdejky (a tedy i požadavku na výdej), se můžeme vrátit na skladovou kartu. 

Můžeme zde vidět hodnotu 1 ve sloupci Požadavky MJ a hodnotu -1 ve sloupci Stav zásob v MJ s požadavky. Cena za MJ požadavku je 0.

Dostáváme se do fáze, kdy zboží dorazilo na sklad - vytvoříme příjemku na 1 kus. 

Po jejím uložení můžeme na skladové kartě pozorovat kladnou hodnotu ve sloupci Stav zásob MJ i ve sloupci Požadavky MJ

Požadovaným stavem je však v našem případě 0 v obou sloupcích (ve skutečnosti je na skladě skutečně 0). 

Spustíme tedy aktualizaci požadavků na výdej - nalezneme ji v modulu Nástroje -> Aktualizace požadavků na výdej. Po jejím dokončení budou na skladové kartě následující hodnoty.

Poznámka č. 2
V inventuře (Zboží -> Inventury) nejsou požadavky zohledňovány, vyrovnejte je tedy předtím, než inventuru začnete realizovat.

Poznámka č. 3
Před inicializací následujícího účetního období by rovněž měly být veškeré požadavky vyrovnány. FlexiBee neumí uspokojit požadavky na výdej z předešlého účetního období příjemkou v následujícím.

Poznámka č. 4
Rezervace má před požadavkem na výdej přednost.

Každá položka skladového dokladu obsahuje datum vystavení (uživatelsky editovatelný) a skutečný datum založení (uložený v databázi, uživatelsky ho není možné editovat).

Může se stát, že potřebujete zpětně zadat skladový doklad. Ve standardním režimu bude datum založení rovno se skutečným datem založení, nikoliv s datem vystavení uvedeným v dokladu.

Narovnání datumů slouží k přepisu skutečného data založení na datum vystavení v hlavičce dokladu. 

Tlačítko pro spuštění naleznete nad skladovými kartami.

Upozornění
Zpětným zadáním skladového pohybu a následným spuštěním narovnání datumů by mohlo dojít k zápornému stavu skladu. Pokud by k něčemu takovému mělo dojít, FlexiBee Vám nepovolí narovnání datumů provést.

Obecně si však položky v záporu můžete zobrazit pomocí tlačítka v horní liště.

Po dokončení procesu je zapotřebí provést přepočet skladu (Nástroje -> Přepočet skladu) - z toho důvodu, aby zpětně založené pohyby aktualizovali cenu následujících.

Poznámka
Narovnej datumy není standardně dostupná funkce, pro její aktivaci je nutno kontaktovat obchodní oddělení (371 124 321; obchod@flexibee.eu).

V ojedinělých případech může dojít k zápornému stavu ve sloupci Stav zásob MJ na skladové kartě. To by za běžných okolností nemělo nastat.

Pro tyto případy existuje funkce, která položky v záporu najde. Nalezneme ji u skladových karet.

Příklad možnosti vzniku č. 1

1. provedu inicializaci z roku 2018 do 2019, na skladové kartě je kladný stav 10ks (v obou obdobích)
2. v roce 2018 vydám 10ks
3. v roce 2019 vydám 10ks
4. znovu udělám přenos z 2018 do 2019, na skladové kartě je v r. 2019 stav -10ks

Záporný stav skladu lze vyrovnat příjmem patřičného počtu kusů.

Lze dosáhnout např. zpětnou inventurou k 31.12.20xx v době, kdy je v následujícím roce již výdej, který po generaci inventurního rozdílu zařídí záporný stav.

Příklad možnosti vzniku č. 2

Do výdejky, která generuje požadavek na výdej (tedy počet MJ je ve sloupci Požadavky MJ), přes API vložíme do sloupce Množství kladnou hodnotu. Na skladové kartě bude díky tomu záporný stav ve sloupci Stav zásob MJ.

Standardně se do sloupce Množství vloží hodnota až na základě následujícího příjmu, který vyrovná požadavek.

Poznámka
Výpis položek v záporu není standardně dostupná funkce, pro její aktivaci je nutno kontaktovat obchodní oddělení (371 124 321; obchod@flexibee.eu).

Našli jste odpověď?