Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Číselníky.

Typ dokladu má tři funkce:

 1. Určuje základní vlastnosti dokladu.

 2. Rozděluje doklady do skupin.

 3. Šetří práci při vytváření jednotlivých dokladů možností předdefinovat u typu dokladu maximum hodnot.

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.
Využívá se při vystavení přijaté objednávky.

Seznam můžete spustit v modulu "Prodej" pod volbou "Typy dokladů – Typy přijatých objednávek".
Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Hodnota se objeví ve výběrové roletě typu při tvorbě dokladu.

Doporučujeme zvolit co nejvýstižnější zkratku pro snadnější rozlišení typů dokladů v seznamu.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Dokladová řada

Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu dokladových řad. Je-li hodnota vyplněna, nebudete při tvorbě dokladu k výběru dokladové řady vyzýváni. Tím si účtování zjednodušíte a při tvorbě dokladu se vyhnete možnosti omylu.

Každý typ dokladu může mít své dokladové řady, ale aplikace umožňuje použít jednu dokladovou řadu pro více typů dokladů.

Vyplnění formuláře je pro přehlednost rozděleno do několika záložek:

 • záložka "Upřesnění"

 • záložka "Účtování"

 • záložka "Texty na doklad"

 • záložka "Texty"

 • záložka "Správa"

Záložka "Upřesnění"

Při vystavení vydané faktury z této objednávky se zde nastavené údaje přenáší do vystavené faktury bez ohledu na to, jak jsou tyto údaje nastaveny v typu vydané faktury.

Fakturovat automaticky

Fakturovat souhrnně

Toto zaškrtávací pole umožňuje fakturaci např. zakázky tak, aby ze skladu mohl byl vydán potřebný materiál, ale aby konečná faktura neobsahovala jednotlivé položky výdejky. Pokud máte označeno Fakturovat souhrnně, proběhne celá fakturace na základě přijaté objednávky. Ta obsahuje jednotlivé skladové položky – tím je možno v případě potřeby i jednotlivé položky objednat. Před vystavením faktury je nutno ručně z přijaté objednávky udělat výdejku, aby se vydaly veškeré položky ze skladu. Ve výdejce se pole "Stav dokladu" nastaví do stavu "Nefakturovatelné" – tím je ošetřeno, aby nebylo možno výdejku vyfakturovat běžným způsobem. Pokud konečná částka faktury má být jiná, než je částka v přijaté objednávce, je nutno před fakturací do objednávky přidat nekatalogovou položku (+ nebo -), která celkovou částku upraví. Vydanou fakturu již vystavíte běžným způsobem přes tlačítko

Toto pole se přenáší do stejnojmenného pole přijaté objednávky do záložky "Fakturace", kde je možno ho ručně odškrtnout nebo naopak zaškrtnout.

Sleva [%]

Pokud chcete tento typ přijaté objednávky využívat pro konkrétní odběratele, kteří mají domluvenu slevu, lze ji zde nastavit. Zde uvedená sleva se přenáší do vydané faktury do záložky "Kč" a podle toho se pak vypočítává sleva z dokladu.

Forma úhrady

Zde uvedená forma úhrady se přenáší do vydané faktury do záložky "Doplněk". Je možno vybrat: převodem, hotově, složenkou, dobírkou, platební kartou, zápočtem, nespecifikováno, šekem. Formu úhrady můžete dále změnit podle individuální domluvy.

Forma dopravy

Nabízejí se hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Formy dopravy, např. Česká pošta, PPL.

Doprava a vyskladnění

Pokud chcete tento typ přijaté objednávky využívat pro konkrétní odběratele, kteří mají domluven stejný způsob dopravy a vyskladnění, lze ho to zde nastavit. Zde uvedený údaj přenáší do vydané faktury do záložky "Doplněk".

Metoda zaokrouhlení: Zde vybíráme, zda má výsledné zaokrouhlení vstupovat do DPH. Máme proto na výběr:

 • do základu a DPH - zaokrouhlení přebírá sazbu DPH z dokladu

 • do 0 sazby - zaokrouhlení bude mít sazbu DPH 0%

 • individuálně - při výběru této metody si můžeme nastavit zaokrouhlení podle sebe, např. pokud nechceme, aby se doklady zaokrouhlovaly

DPH (způsob): V poli se nastavuje způsob zaokrouhlení výsledné hodnoty DPH. Pomocí rolovacího seznamu vyberte z připravených hodnot: nahoru, dolů, matematicky.

DPH (řády): Tento údaj navazuje na předcházející – pomocí rolovacího seznamu

vyberte z připravených hodnot: nezaokrouhlovat, zaokrouhlit na tisíciny, setiny, desetiny, jednotky, desítky, stovky, tisíce.

Celkem (způsob): V poli se nastavuje způsob zaokrouhlení výsledné fakturované ceny. Pomocí rolovacího seznamu vyberte z připravených hodnot: nahoru, dolů, matematicky.

Celkem (řády): Tento údaj navazuje na předcházející – pomocí rolovacího seznamu vyberte z připravených hodnot: nezaokrouhlovat, zaokrouhlit na tisíciny, setiny, desetiny, jednotky, desítky, stovky, tisíce.

Záložka "Účtování"

Typ vydané faktury

V rolovacím seznamu se nabízejí hodnoty evidované v menu Prodej – Typy vydaných faktur.

Typ výdejky

V rolovacím seznamu se nabízejí hodnoty evidované v menu Zboží – Typy skladových dokladů.

Středisko

Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu středisek.

Činnost

Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu činností. Ta se bude dosazovat do přijaté objednávky do záložky "Specifikace dokladu". Tuto činnost může obsluha změnit.

Měna

Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu měn. Automaticky je přednastaveno na měnu státu, který je uveden v úvodním nastavení firmy.

Stát DPH

V rolovacím seznamu se nabízejí hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Státy.

Záložka "Tisk"

Vyplnění této záložky usnadní tisk dokladů jednotlivých typů přijatých poptávek.

Pomocí rolovacího seznamu můžete vybrat, které doklady daného typu chcete vytisknout. Zde navolený tisk se použije při tisku (příp. náhledu) přímo z formuláře dokladu. Pokud doklad uložíte a budete jej chtít tisknout z tabulkového přehledu dokladů, musíte si požadované doklady ručně vybrat.

Kopií

Uveďte počet kopií, který se má tisknout.

Tisknout doklad

Z rolovacího seznamu zvolte, zda se má vytisknout Doklad.

Report

Z rolovacího seznamu zvolte druh reportu, např. interní opis dokladu, doklad pro klienta.

Pokud ve spodní části zaškrtnete příznak Automaticky tisknout při vytvoření nového dokladu, budou se výše označené doklady automaticky tisknout při ukládání dokladu, aniž byste ručně volili tlačítko . Program se pouze zeptá, zda chcete právě vytvořený doklad vytisknout.

Záložka "Texty na doklad"

Pomocí údajů vyplněných v této záložce se usnadňuje následné vyplňování dokladů při jejich vystavení.

Popis pro doklad

Zde vyplněný text se bude přenášet do přijatých objednávek tohoto typu do pole "Popis" v levém horním panelu a následně do tabulkového přehledu dokladů.

Úvodní text

Zde vyplněný text se bude přenášet do přijatých objednávek tohoto typu do záložky "Úvod" v levém horním panelu a následně do tisku přijatých objednávek nad položky.

Závěrečný text

Zde vyplněný text se bude přenášet do přijatých objednávek tohoto typu do záložky "Závěr" v levém horním panelu a následně do tisku přijatých objednávek za položky.

Text pro odeslání …

Pokud odesíláte fakturu e-mailem, tento text se objeví přímo v e-mailu.

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis

Bližší popis typu přijaté objednávky.

Poznámka

Bližší poznámka k typu přijaté objednávky.

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy. Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od

Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí ze seznamu účetních období.

Platí do

Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Řazení položek pro tisk

Na tištěném dokladu jsou jednotlivé položky dokladu uvedeny v pořadí, ve kterém byly na doklad přidány. Pokud chcete na tištěném dokladu vypisovat položky v jiném pořadí, můžete pomocí vybrat způsob řazení:

· Podle pořadí – řazeno dle hodnoty pole Pořadí, vzestupně

· Podle názvu – řazeno dle hodnoty pole Název, vzestupně, položky bez názvu na konci

· Podle kódu – řazeno dle hodnoty pole Kód, vzestupně, položky bez kódu na konci

Primární typ dokladu

Označí upravovaný typ dokladu za primární. Takto zvolený primární typ dokladu bude zvolen při vytváření nového dokladu, pokud je v nastavení firmy, na záložce Moduly, záložce Prodej zvolena hodnota Primární u odpovídajících dokladů. Tento způsob určení je vhodný zvláště při vystavování převážně jednoho typu dokladu.

Našli jste odpověď?