Modul slouží k evidenci všech potřebných údajů o zboží, materiálu nebo výrobcích (dále jen zboží), definuje se na jakých skladech se nalézá. Zde se tvoří ceník, skladové karty, dokladové řady pro příjemky a výdejky. ABRA Flexi podporuje používání čárových kódů.


Zboží můžete zařazovat do různých skupin, např. služby, zboží, dále např. dle dodavatele, dle druhu zboží apod. V závislosti na těchto skupinách lze nastavit protiúčty pro vydané faktury, pro přijaté faktury, které pak usnadňují účtování. Zde se nastavují i účty pro příjem a výdej na sklad, na které se pak automaticky účtují skladové příjemky a výdejky. Tyto hodnoty se pak přenáší do jednotlivých karet, kde jdou tyto údaje opravovat.


U zboží se mohou evidovat výrobní čísla, šarže, expirace, rezervace, záruční lhůta. Lze poznamenat podklady pro konverzi měrných jednotek, např. váhových jednotek na objemové jednotky, které se použijí pro přepočet např. při kamionové přepravě. Můžete připojit štítky s dalšími pro vás důležitými informacemi. Modul umožňuje podle zadaných podmínek vybírat a tisknout různé přehledy, obálky
ABRA Flexi podporuje import dat uložených ve formátu Microsoft Excel (XLS) nebo v textovém souboru XML. Tímto způsobem můžete snadno importovat ceník exportovaný z jiného programu či vámi vytvořená data. A naopak podporuje i export dat do těchto formátů.

Upozornění !!!

Uživatelé verzí Business, Premium mohou používat tzv. rozšířený ceník.

To znamená, že si mohou nastavit způsob tvorby prodejních cen, způsob tvorby množstevních slev, prodávat násobky MJ i celé balení. Pomocí cenové úrovně mohou poskytovat slevy pro vybrané skupiny odběratelů, pro vybrané skupiny zboží. Lze současně nastavit až čtyři úrovně množstevních slev.

Stanovení způsobu tvorby prodejních cen a způsoby tvorby množstevních slev v ceníku je novinka. Nákupní cenu musíte do ceníku vložit ručně, pak na základě zadaných podmínek se prodejní ceny vypočtou. Při nákupu za jinou cenu je nutno opravu opět ručně promítnout i do ceníku a prodejní ceny si přepočítat. Možnost automatických přepočtů při změně nákupních cen chystáme.

Postranní navigace

+Nová položka ceníku

Potvrzením této volby otevřete na pracovní ploše prázdnou kartu ceníku, kde máte možnost založit novou kartu pro novou položku ceníku (skladovou zásobu). Dle úvodního nastavení se nechá název zboží vyplnit až ve 3 cizích jazycích. Tyto názvy se pak vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Vyplňuje se skupina zboží, typ zásoby, v jakém skladu se zboží nachází, evidují se výrobní čísla, poznamenávají se rezervace, "přilepují" se štítky. Je možno nastavit hlavního dodavatele. Lze používat čárové (EAN) kódy pro jednotlivé kusy a v závislosti na zakoupené verzi i pro celé balení. Lze poznamenat podklady pro konverzi měrných jednotek, např. váhových jednotek na objemové jednotky, které se použijí pro přepočet např. při kamionové přepravě.

Upozornění !!!

Uživatelé verzí Business a Premium zde mohou nastavit způsob tvorby prodejních cen, způsob tvorby množstevních slev, prodej násobků MJ i prodej balení. Je to služba, která rozšiřuje ceník.

+Vystavit příjemku/výdejku

Umožňuje ruční vystavení příjemek, výdejek a převodek, vč. nastavení zaúčtování. V příjemkách se zapisuje šarže a expirace. Do výdejek se tiskne automaticky. Pokud je více šarží, provádí se jejich výběr způsobem FIFO i za předpokladu, že jsou nastaveny průměrné ceny ve skladu.

Ceník

Obsahuje kompletní přehled zboží, materiálu a služeb (dále jen zboží) se všemi údaji, které se na zboží vážou, které jsou vyplňovány při zakládání nové karty. Vše je členěno do skupin. U zboží definujete jeho umístění ve skladech. Zde je možnost kartu ceníku přidat nebo stávající aktualizovat nebo smazat. Pomocí standardní globální filtrace se vytváří přehledy.V této volbě můžete pomocí tlačítka dvou šipek importovat ceník uložený ve formátu Microsoft Excel (XLS) nebo v textovém souboru XML. Můžete provádět i jeho export do těchto formátů.

Příjemky/výdejky

Je to seznam všech skladových dokladů, který umožňuje jejich vytváření, aktualizaci, mazání a storno. V tomto seznamu jsou i doklady, které jsou vytvořeny automaticky, např. při pořizování faktur, pokladních dokladů. V tom případě provázanost těchto dokladů s prvotními doklady můžete sledovat přes tlačítko Vazby. Pomocí tlačítka Služby můžete naopak ze skladových dokladů vytvořit fakturu, pokladní doklad, převodku nebo kopii skladového dokladu v případě vystavování dokladů např. pro stejného obch. partnera. Pomocí standardní globální filtrace vytváříte přehledy.V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Pracovní plocha – hlavní

Podrobnější popis prvních dvou voleb ("Ceník" a "Příjemky/výdejky") v této pracovní ploše modulu je shodný s popisem voleb v postranní navigaci. Další informace si můžete u těchto voleb přečíst.

Nejpodrobnější informace o obsahu těchto polí naleznete v nápovědě k programu ABRA Flexi v oddíle Zboží:

Skladové pohyby – přehled

Je to souhrnný přehled všech skladových pohybů, tj. všech položek skladových dokladů. Jednotlivé položky lze prohlížet, třídit, lze sledovat vazby na jiné doklady, nelze je zde opravovat. Pomocí standardní globální filtrace vytváříte přehledy skladových položek nebo můžete vyhledávat skupiny pohybů podle zadaných kritérií nezávisle na skladových kartách nebo dokladech.V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Skladové karty

Skladové karty se zakládají v ceníku. Zde je přehled o počátečním i konečném stavu zásob v MJ, v Kč, příp. i v cizí měně. Je zde informace o datu posledního pohybu, o průměrné ceně, o poslední nákupní ceně. Ke každé kartě jsou přiřazeny příslušné položky skladových dokladů, je možno zde sledovat evidenci i dle výr. čísel, šarží, středisek a pod. Je zde možný tisk skladové karty, ale pomocí standardní globální filtrace i řada dalších přehledů.

ABRA Flexi podporuje import dat uložených ve formátu Microsoft Excel (XLS). Tímto způsobem můžete snadno importovat skladové karty exportované z jiného programu či vámi vytvořená data i provádět jejich export do tohoto formátu.

Pracovní plocha – pod čarou

Tato část pracovní plochy tohoto modulu obsahuje několik dalších voleb, které jsou nutné k nastavení skladové evidence a jejímu účtování.

Skupiny zboží a materiálu

Skupiny zboží a materiálu umožňují členit položky ceníku do přehledných skupin, např. služby, zboží, dále např. dle dodavatele, druhu zboží apod. V závislosti na těchto skupinách lze nastavit protiúčty pro vydané faktury, pro přijaté faktury, pro příjemky i výdejky, které pak usnadňují účtování. Zde nastavené účtování je prioritní – má přednost před nastavením účtů v seznamu skladů nebo v předpisech zaúčtování přijatých faktur nebo vydaných faktur. Skupiny zboží se zde nechají zakládat, měnit, mazat.

Dle úvodního nastavení se nechá název skupiny zboží vyplnit až ve 3 cizích jazycích. Tyto názvy se pak vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku.

Ke každé skupině lze nastavit základní cenovou hladinu, což je vlastně nastavení způsobu tvorby prodejních cen i způsob tvorby množstevních slev. Je možno nastavit až čtyři úrovně množstevních slev. Je možno si psát popisy skupin zboží a materiálu, vytvářet různé poznámky.

V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Upozornění !!!

Uživatelé verzí Start, Business, Advanced mohou využít skupiny zboží pro shodnou tvorbu prodejní ceny. Je to služba, která rozšiřuje ceník.

Cenové úrovně

Pomocí cenové úrovně program umožňuje poskytovat slevy pro vybrané skupiny odběratelů, pro vybrané skupiny zboží. Lze současně nastavit až čtyři úrovně množstevních slev. Tato volba umožňuje nastavení dočasných slev, např. při jarním a podzimním výprodeji apod.

Upozornění !!!

Cenové úrovně patří do služby, která rozšiřuje ceník. Lze je používat pouze ve verzi Start, Business, Advanced.

Seznam skladů

Pokud firma má skladové hospodářství, je nutné zde mít založen minimálně jeden sklad. Samozřejmě je možno mít více skladů, např. podle hmotně odpovědných osob, podle místa uložení, druhu zásob a pod.

Dle úvodního nastavení se nechá název skladu vyplnit až ve 3 cizích jazycích. Tyto názvy se pak vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku.

Při zakládání ceníku je nutno ke každé položce mít přiřazen konkrétní sklad. Ke každému skladu může být přiřazen účet skladu, středisko, měna, dokladové řady pro příjemky a výdejky, předpis zaúčtování pro příjemky a výdejky. Pokud je nastaveno účtování u Skupiny zboží a materiálu, pak má přednost před nastavením skladu.

Je možno si psát popisy skladů, vytvářet různé poznámky.

V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Předpisy zaúčtování – příjemky/výdejky

Předpis zaúčtování se využívá v nastavení jednotlivých skladů. Pokud je nastaveno účtování u Skupiny zboží a materiálu, pak má přednost před tímto nastavením. Účet skladu se přebírá ze seznamu skladů.

Tento předpis zaúčtování je dostupný i při pořizování jednotlivých příjemek a výdejek, a to v hlavičce dokladu i v položkách, kde můžete předem nastavené účtování změnit.

Je možno si psát popisy těchto předpisů, vytvářet různé poznámky.

V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Dokladové řady – příjemky/výdejky

Zde se nastavují dokladové řady pro příjemky a výdejky. Dle úvodního nastavení se nechá název dokladové řady vyplnit až ve 3 cizích jazycích. Je to šablona pro automatické generování interních čísel dokladů. Díky tomu můžeme poznat z čísla dokladu jeho charakter. Skládají se z předpony (mohou to být zkratky dokladových řad, např. S+ nebo SP = sklad příjem, S- nebo SV = sklad výdej), číselné části (např. 0001-9999 – nechá se nastavit až osmimístné číslo s tím, že nuly se nezobrazují) a přípony (např. označení roku). Také je nutno stanovit, pro které účetní období se tato číselná řada používá. Některé jsou již předdefinovány s možností jejich úpravy.

Rezervace

Pokud si zákazník přeje udělat rezervaci zboží, tak je několik možností, jak se tato rezervace nechá poznamenat:

  • zde v této volbě,

  • v modulu Zboží ve volbě "Ceník" u konkrétní položky zboží,

  • v modulu Obch. partneři ve volbě "Adresy firem" u konkrétního zákazníka,

  • v modulu Prodej ve volbě "Objednávka přijatá" okamžitě při přijetí objednávky,

  • a podle nastavení rezervací v Nastavení firmy mohou rezervace vznikat též automaticky při přijetí objednávky či při naskladnění objednaného zboží.

Tato rezervace se vždy promítne u položky zboží, u zákazníka i zde v Modulu "Zboží" v této samostatné volbě "Rezervace". Vždy na těchto třech místech se nechá doplnit i poznámka. K zániku rezervace dochází automaticky po vyfakturování rezervovaného zboží.

Mapování skladů

Volba "Mapování skladů" umožňuje blíže definovat sklad položky kusovníku, pokud se nachází na jiném skladu než vytvořený výrobek.

Stav skladu k datu

Volba "Stav skladu k datu" slouží ke zjištění fyzického i finančního stavu jednotlivých skladů ke zvolenému datu.

Inventury

Volba "Inventury" slouží ke kontrole fyzického stavu skladových položek, zda sedí s položkami vedenými v účetnictví.

Individuální ceník

Volba "Individuální ceník" slouží k vytváření ceníku pro konkrétní firmu nebo pro konkrétní cenovou skupinu.

Typy skladových dokladů

Volba "Typy skladových dokladů" nabízí seznam typů skladových dokladů, kde je možné skladové typy editovat a přidávat nové.

Výrobní čísla

Volba "Výrobní čísla" nabízí seznam evidovaných výrobních čísel veškerého zboží, které jste měli nebo stále máte na skladě.

Umístění ve skladu

Volba "Umístění ve skladu" nabízí seznam využívaný na skladových kartách. Ve skladových kartách informuje o umístění skladové položky ve skladu.

Číselník stavů položek

Volba "Číselník stavů položek ceníku" nabízí seznam stavů položek ceníku, které je možno editovat nebo přidávat nové. Zadávají se do "Stavů položek ceníku" ve formuláři "Ceník-změna záznamu".

Číselníky atributů

Volba "Číselníky atributů" definuje typy a skupiny atributů přiřazené jednotlivým ceníkovým položkám. Atributy jsou následně využívány v internetových obchodech pro přesnější specifikaci zboží – velikost, barva, materiál.

Související

Našli jste odpověď?