ISDOC neboli Information System Document je formát elektronické fakturace v ČR, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení ICT unie, a systém Flexi jej podporuje. Výrobci ekonomických a podnikových systémů budou používat standardizovanou formu exportů a přijímání elektronických zpráv, což umožní uživatelům různých aplikací mezi sebou vzájemně komunikovat. Datem vyhlášení formátu ISDOC byl 19. březen 2009.

Import elektronické faktury

Import elektronické faktury je možné zahájit těmito způsoby:

  • pomocí hlavní nabídky Nástroje ~ Import ~ Import e-faktury ISDOC

  • pomocí tlačítka na horní liště a volby Import e-faktury ISDOC v přehledu přijatých faktur

Po spuštění se objeví první krok průvodce importu faktur ve formátu ISDOC:

Zadejte nebo vyberte soubor s elektronickou fakturou (obvykle má koncovku .isdoc) a stiskněte tlačítko Další.

Následně je provedena kontrola, zda importovaná faktura patří účtované firmě. Pokud by náležela dle IČO jinému příjemci, budete před jejím načtením varováni potvrzujícím dotazem.

V druhém kroku uvidíte podstatné údaje z importované faktury (ověření případného elektronického podpisu, dodavatel, částka), abyste si je mohli zkontrolovat.

Pokud fakturu nechcete importovat, pak se můžete stiskem tlačítka Předchozí vrátit na první krok a zvolit jiný soubor, popř. můžete stiskem tlačítka Zrušit průvodce zcela opustit. Jsou-li údaje v pořádku a chcete-li fakturu importovat, zvolte Typ dokladu, Typ účetní operace a pokračujte stiskem tlačítka Další.

Pokud nebude odesílatel elektronické faktury nalezen v adresáři, bude vám nabídnuta možnost vytvořit novou firmu. Podobně bude nabídnut import certifikátu, kterým je doklad podepsán, pokud nebyl nalezen mezi evidovanými certifikáty.

Obsahuje-li importovaný doklad odpočtené zálohy, bude nezbytné ke každé z nich přiřadit zálohový doklad. Bude-li nalezen vhodný zálohový doklad, aplikace jej rovnou nabídne.

Na posledním kroku průvodce se dozvíte výsledek importu a případné číslo importovaného dokladu. Pokud by nebylo možné doklad do evidence načíst v přijaté podobě, bude jeho hodnotami vyplněn formulář nového dokladu (tzn. že doklad není uložen), abyste mohli problematické údaje upravit či chybějící údaje dokladu doladit. Průvodce ukončíte stiskem tlačítka Dokončit.

Načítání faktur ve formátu ISDOC také podporuje XML prefixy jmenného prostoru.

Automatický import ISDOC

Pomocí pokročilé parametrizace lze import ISDOC do ABRA Flexi automatizovat. Pokročilý parametr paramLoginImportIsdocDirectory zajišťuje, že systém po přihlášení uživatele do firmy stáhne ISDOC soubory z předem definované složky v PC. Daný ISDOC je načten automaticky, poté je uživatel vyzván k vyplnění formuláře pro import do evidence Přijaté faktury.

Ukázka nastavení parametru:

<winstrom>
<parametr action="delete" filter="paramK eq 'paramLoginImportIsdocDirectory'"/>
<parametr>
<paramK>paramLoginImportIsdocDirectory</paramK>
<hodnota>C:/Dokumenty/ISDOC/</hodnota>
</parametr>
</winstrom>

Tento zápis, například pomocí textového editoru, uložte jako XML soubor (přípona .xml) , který importujte do ABRA Flexi pomocí menu Nástroje > Import > Import z XML. Poté restartujte aplikaci a při novém přihlášení již budou ISDOC soubory čerpány ze složky dle příkladu C:/Dokumenty/ISDOC/.

Poznámka:

Zápis

<parametr action="delete" filter="paramK eq 'paramLoginImportIsdocDirectory'"/> zajišťuje odstranění všech původních hodnot parametru v dané firmě. Doporučujeme tento zápis uvádět vždy, zamezíte tak kolizi parametrů, například, pokud by byl uveden parametr paramLoginImportIsdocDirectory v dané firmě 2x, systém by špatně nevyhodnotil správnou cestu k souborům.

Pokročilý parametr je také možné instalovat pomocí doplňku TweakTool. Tweak Tool umožňuje nahrávání vybraných uživatelských úprav z jednoho místa, nemusíte tak využívat Import z XML.

Ukázka instalace parametru pomocí Tweak Tool a použití v ABRA Flexi:

Načtené ISDOC soubory lze také pomocí pokročilé parametrizace přesunout do libovolné složky jako "zpracované". Opět uvádíme ukázku parametru paramLoginImportIsdocMoveTo pro přesun zpracovaných souborů:

<winstrom>
<parametr action="delete" filter="paramK eq 'paramLoginImportIsdocMoveTo'"/>
<parametr>
<paramK>paramLoginImportIsdocMoveTo</paramK>
<hodnota>C:/Dokumenty/ISDOC/zpracovane/</hodnota>
</parametr>
</winstrom>

Tento zápis opět uložte jako XML soubor a proveďte import do ABRA Flexi pomocí menu Nástroje > Import > Import z XML. Poté restartujte aplikaci a při nově zpracovaném ISDOC pomocí automatu budou zpracované ISDOC soubory přesunuty do složky dle příkladu C:/Dokumenty/ISDOC/zpracovane. Tento parametr postrádá význam, pokud není nastaven parametr paramLoginImportIsdocDirectory.

Import ISDOC do faktur vydaných

Pokročilá parametrizace také umožňuje import ISDOC do faktur vydaných, pomocí parametru paramImportIsdocFav. Ukázka použití:

<winstrom>
<parametr action="delete" filter="paramK eq 'paramImportIsdocFav'"/>
<parametr>
<paramK>paramImportIsdocFav</paramK>
<hodnota>true</hodnota>
</parametr>
</winstrom>

Hodnota true funkčnost zapíná, hodnota false možnost odstraňuje. Importem tohoto parametru do ABRA Flexi získáte možnost importovat soubory ISDOC i do evidence Vydané faktury, nicméně pouze ručně (v evidenci Faktury vydané přibyde tlačítko Import e-faktury ISDOC, viz snímek). Automatický import pro faktury vydané není možný.

Související

Našli jste odpověď?