Nákup – Přijaté faktury

Na formuláři evidujete seznam přijatých faktur, záloh a zálohových daňových dokladů. Přijaté faktury mají vazbu na vydané objednávky, úhrady a generované interní doklady. Pokud na nich zadáváte ceníkové skladové položky, mají vliv na vznik příjemek, event. výdejek.

__________________________________________________________________

Obslužné funkce

Seznam dokladů má horní nástrojovou lištu s tlačítky funkcí a filtračními roletami. Obojí slouží k rychlému spuštění často používaných funkcí a zvolení výběrů.

__________________________________________________________________

Funkce „Vazby“

Při tvorbě a aktualizaci dokladů vznikají vazby mezi jednotlivými doklady. Jsou jimi:

Uhrazující doklad

Vydané a přijaté faktury, pohledávky a závazky po úhradě mají propojení (vazby) na bankovní doklady, pokladnu (interní doklady).

Kurzové rozdíly

Při úhradách faktury v cizí měně díky změnám kurzů vznikají kurzové rozdíly. Pro jejich správné účtování vznikají interní účetní doklady.

Přecenění na konci roku (je-li doklad v měně)

Když faktury v cizí měně nejsou na konci roku zcela uhrazeny. Díky změnám kurzů je nutné rozdíly v ceně faktury na konci roku zahrnout do celkové ceny faktury. K jejich správnému účtování slouží interní účetní doklady.

Výdejky, příjemky

Při tvorbě faktury s ceníkovými "skladovými" položkami se zakládají automaticky výdejky, respektive příjemky.

Zálohy, zálohové daňové doklady

Program zobrazí seznam všech dokladů, které jsou "ve vazbě" s aktuálním dokladem (stojí na něm kurzor). Při dvojkliku na vazební doklad je zobrazen další seznam, který obsahuje požadovaný doklad. Dalším dvojklikem můžete zobrazit okno dokladu. Tímto způsobem můžete vidět celou historii dokladu.

Příklad, jak ABRA Flexi udržuje vazby mezi doklady:

 1. Nejdříve zaznamenáte poptávku odběratele.

 2. Na jejím základě vytvoříte svou nabídku (popř. několik variant).

 3. Od odběratele následně přijmete jeho objednávku.

 4. Pro její uspokojení rozešlete poptávky svým dodavatelům.

 5. Podle výhodnosti přijatých nabídek dodavatelů objednáte vytvořením objednávek vydaných.

 6. Zboží dodané dodavateli bude jistě provázeno přijatými fakturami, se kterými bude po naskladnění svázáno několik příjemek.

 7. Je čas dodat zboží odběrateli: na vydanou fakturu jsou vázány skladové výdejky.

 8. Vydaná faktura je později uhrazeny v bance. Pokud jsou v cizí měně, vznikají kurzové rozdíly, nebo při úhradě v následujícím roce také přecení dokladů.

Díváte-li se na jakýkoliv doklad uprostřed popsaného řetězce, můžete se pomocí funkce Vazby v tomto řetězci pohybovat a vidět tak související doklady. Tato funkce ABRA Flexi vám usnadní práci při vyhledávání a kontrole dokladů.

__________________________________________________________________

Funkce „Sumy“

Na horní liště vpravo je dostupné tlačítko určené pro sumaci dokladů. Bližší informace o této funkci naleznete v kapitole Doklady -> Sumace v seznamu dokladů.

__________________________________________________________________

Funkce „Hromadné změny“

Pro rychlou změnu hodnoty konkrétního pole u mnoho položek najednou je určena funkce hromadné změny. Popis jejího použití naleznete v kapitole Hromadné změny.

__________________________________________________________________

Funkce „Služby“

Funkce Služby - Tisk aktuálního dokladu

Vytiskne doklad, který je zvolen kurzorem. Po stisku tlačítka se zobrazí náhled dokladu pro představu, jak bude doklad vypadat po vytištění na tiskárně. Při zobrazení náhledu je možné změnit jazyk dokladu. Pokud doklad je v pořádku, je možné jej vytisknout (tlačítko "Tiskárna" v levém horním rohu náhledu), exportovat tiskovou podobu do standardního formátu PDF (tlačítko "PDF/Acrobat") nebo doklad odeslat e-mailem (tlačítko "Dopis").

Funkce Služby - Podepsat příkaz k úhradě

Tuto volbu použijete, pokud ve volbě "Firma" -> "Nastavení" -> záložka "Moduly" -> záložka "Nákup" máte zaškrtnuto políčko Vyžadovat podpis před vystavením příkazu k úhradě. Pokud pomocí této volby osoba k tomu určená označí přijatou fakturu, pak se faktura v tabulkovém přehledu faktur označí zaškrtnutím políčka ve sloupci "Podpis příkazu" a následně lze vystavit příkaz k její úhradě.

Funkce Služby - Souhrnné informace o firmě

Při tvorbě dokladu nebo při jeho aktualizaci je někdy důležité získat informaci o tom, jaké máte s obchodním partnerem "finanční vztahy", abyste mohli zvolit vhodnou reakci či odpovídající postup při tvorbě dalších dokladů.

Program zobrazí kartu firmy se záložkou Souhrnné informace:

Záložka zobrazuje v prvním sloupci údaje o fakturaci a platební morálce: Celkem fakturováno, Nezaplaceno, Zaplaceno po datu splatnosti, Průměrná prodleva splacení ve dnech, Limit fakturace, Definovaná splatnost

V druhém sloupci budou všechny nehotové a nestornované "obchodní" doklady: Neuzavřené poptávky přijaté, Neuzavřené nabídky vydané, Nevyfakturované objednávky přijaté, Neuzavřené poptávky vydané, Neuzavřené nabídky přijaté, Nenaskladněné objednávky vydané

Zajímají-li vás další údaje o firmě, jsou k dispozici v ostatních záložkách.

Funkce Služby - Hotovostní úhrada

Po stisku tlačítka program vygeneruje pokladní doklad (příjem do pokladny), který fakturu uhrazuje. Tento doklad si převezme částku z faktury. Protiúčet je převzat z primárního účtu uhrazované faktury. Pokladní doklad nebude mít DPH. Faktura se dostane do stavu Uhrazena a vznikne vazba mezi fakturou a pokladním dokladem.

Podrobný popis párování je v kapitole "Popis párování společný pro banku, pokladnu a interní doklady".

Program vyplní u pokladního dokladu následující hodnoty:

Pokladna

Vybere si ze seznamu pokladen, do které je vytvořen uhrazující doklad.

Interní číslo

Jestliže u pokladny není definována dokladová řada, budete vyzváni k jejímu zadání.

Číslo došlé

Variabilní symbol uhrazované faktury

Variabilní symbol

Variabilní symbol uhrazované faktury

Datum vystavení

Datum je převzat z data vystavení faktury

Popis

Jméno firmy na faktuře

Středisko

Jestliže je u typu dokladu pokladny zadáno, program upřednostní tento údaj. V opačném případě převezme středisko z faktury.

Zakázka

Je převzata z faktury.

Pro vydané faktury.

Účet MD

Účet pokladny

Účet DAL

Účet MD z vydané faktury.

Pro vydané faktury.

Účet MD

Účet DAL z přijaté faktury.

Účet DAL

Účet pokladny

Členění DPH

Nespadá do DPH

Datum účtování

Datum je převzato z faktury

Funkce Služby - Vytvořit/zrušit vazbu ZDD

Po výběru této služby program umožní vytvořit vazbu (spojení) mezi zálohovým daňovým dokladem a bankovním výpisem nebo pokladním dokladem, ke kterému byl zálohový daňový doklad vytvořen (ručně). Standardně je zálohový daňový doklad vytvářen automaticky z banky nebo pokladny při úhradě zálohy.

Při spuštění funkce nejprve zadáte, zda došlo k úhradě zálohy v bance nebo pokladně. Poté najdete odpovídající doklad a provedete spojení stiskem tlačítka

Funkce Služby - Vytvořit dobropis

Pomocí této funkce můžete vytvořit dobropis. Po stisknutí, se vám zobrazí formulář, na kterém vyberete položky a množství, pro které chcete dobropis vytvořit. Dobropis k vydané faktuře vydáváte v případě opravy. Například pokud byla faktura špatně nebo jste zboží vrátili.

Funkce Služby - Uhradit z přeplatků v bance a pokladně

Pomocí této funkce lze přijatou fakturu uhradit přeplatky, které evidujete v bance. Po stisknutí tlačítka vám program nabídne přijaté platby, které doposud nebyly spárovány s dokladem.

Funkce Služby - Vytvořit fakturu ze zálohy

Pomocí této funkce přijatou fakturu z přijaté zálohy. Pokud chcete vydat fakturu z dosud neuhrazené zálohy, je třeba mít v nastavení firmy povolen odpočet neuhrazené vydané zálohy. Povolení odpočtu neuhrazené zálohy nastavíte v nabídce „Firma“ – „Nastavení “ – záložka „Moduly“ – záložka „Prodej“ – záložka „Faktura“ – zaškrtnou příznak „Povolit odpočet neuhrazené vydané zálohy“.

Funkce Služby - Výpočet stavu úhrad k datu

Pomocí této funkce otevřete průvodce, ve kterém zvolíte datum, pro které chcete stav úhrad vypočítat. Zvolíte výpočet a zobrazení. V případě, že chcete stav úhrad zobrazit v novém okně, zaškrtnete příznak „Otevřít v novém okně“.


Po stisknutí tlačítka "Dokončit" se vám zobrazí seznam stavu úhrad k vámi zvolenému datu.

Funkce Služby - Vytvořit kartu majetku

Pomocí této funkce můžete vytvořit kartu majetku po stisknutí tlačítka se zobrazí formulář „Majetek – Nový záznam“, kam doplníte chybějící informace. Potvrdíte tlačítkem

__________________________________________________________________

Funkce „Služby“ na dokladu

Některé funkce jsou dostupné pouze při otevření dokladu.

Funkce Služby - Odpočet zálohy/ZDD

Slouží k odpočtu zálohy nebo ZDD od dokladu. Po spuštění se zobrazí seznam záloh a ZDD, které mohou být odpočteny, popř. upozornění na jejich nenalezení. Po vybrání dokladu se objeví dialog pro zvolení částky – pro zálohy má dialog jednoduchou podobu:

Pro odpočet ZDD jsou částky určovány podle sazeb DPH formulář:

Zvolíte částku pro odpočet a potvrdíte tlačítkem "OK"

Funkce Služby - Zaokrouhlení cen dokladu

Funkci je možné použít pouze u položkového dokladu. Slouží pro zaokrouhlení cen dokladu, aby celková hodnota zaevidovaného dokladu byla stejná jako hodnota dokladu přijatého od dodavatele. Rozdíl mezi celkovou částkou uvedenou na přijatém dokladu (např. zaokrouhlenou dodavatelem) a celkovou částkou evidovaného dokladu může vzniknout např. při jeho zadávání přidáváním položek z ceníku. Po spuštění funkce je otevřeno okno formuláře, ve kterém zvolíte požadovanou částku. Zaokrouhlovací rozdíl bude zaúčtován dle nastavení účtované firmy (záložka „Automatické operace“).

Funkce Služby - Korekce cen v tuzemské měně

Tuto funkci lze použít pouze u položkového dokladu.

Slouží pro korekci halířových rozdílů dokladu. Příležitost použít funkci nastává například při načtení příjemky do faktury nebo při vkládání položek, které jsou evidovány v ceníku.

Funkce Služby - Rozúčtovat vedlejší náklady na sklad

Tuto funkci lze použít pouze u dokladů, které jsou navázány na příjemku. Funkci použijte, pokud potřebujete zvýšit cenu celé dodávky, tj. všech položek již vytvořené příjemky, např. o doúčtování dopravy a podobně.

V položce "Skladové položky celkem" je celková částka za všechny položky skladové příjemky, tj. částka za celý příjmový doklad.

Do položky "Náklady k rozúčtování" vložte částku, o kterou potřebujete zvýšit cenu dané skladové zásoby.

"Pořizovací cena položek celkem" se dopočte dle předcházejících položek.

Ve spodní části dialogu zvolte způsob rozúčtování nákladů.

 • Zvolíte-li podle počtu kusů, náklady k rozúčtování se vydělí počtem kusů v dodávce a o zjištěnou cenu se zvýší pořizovací cena za MJ. Např. v dodávce je 20 kusů, vedlejší náklady jsou ve výši 10 000 Kč, cena za MJ u každé položky se zvýší vždy o 500 Kč bez ohledu na stávající výši nákupních cen za MJ.

 • Zvolíte-li podle ceny, náklady k rozúčtování se rozpočítají stejným poměrem ke všem cenám za MJ. Např. cena dodávky je 20 000 Kč, vedlejší náklady jsou ve výši 10 000 Kč, je to tedy 50 % z nákupní ceny. Proto se každá nákupní cena za MJ navýší také o 50 %.

I tato změna se promítá do zaúčtování skladového dokladu.

Průvodce rozúčtováním vedlejších nákladů na dopravu mezi jednotlivé položky dokladu, které je potřeba evidovat a vykazovat Intrastatu. Více informací o průvodci naleznete v kapitole věnované Intrastatu.

Funkce Služby - Rozúčtování dokladu

Funkci rozúčtování lze použít jen u dokladu, který neobsahuje položky.

Pomocí této funkce je možné rozúčtovat doklad na dílčí položky dokladu. Po stisknutí tlačítka se zobrazí formulář „Rozúčtování dokladu“:

Ve formuláři vyberete a zadáte: Předpis zaúčtování, Základ (Kč), Má Dáti základu, Řádky DPH, Řádek kontrolního hlášení DPH, Středisko, Činnost a Zakázku.

Další řádek rozúčtování přidáte pomocí tlačítka „Přidat položku“.

__________________________________________________________________

Filtrační rolety

Pomocí filtračních rolet můžete jednoduše a rychle provádět filtraci zobrazených dokladů. Filtraci si nastavte podle svých aktuálních potřeb; naposledy využitá filtrace se aplikuje i při dalším otevření seznamu. Filtrovat je možné podle parametrů:

Kalendářní rok (vystavení dokladu)

Nabízeny jsou roky sestupně od příštího kalendářního roku (dle data počítače) do roku 1990.

Datum (vystavení dokladu)

Jen pro aktuální účetní období: Posledních 7 dní, posledních 35 dní, aktuální den, aktuální týden, aktuální měsíc

Vždy: 12x kalendářní měsíc, 4x čtvrtletí (v roce zvoleného účetního období či v roce zvoleném ve filtru)

Období DPH

12x kalendářní měsíc, 4x čtvrtletí (v roce zvoleného účetního období či v roce zvoleném ve filtru)Rozhodné je datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Typ dokladu

Nabízí se jednotlivé založené typy dokladů.

Stav úhrady

Neuhrazeno, Po splatnosti, Částečně uhrazeno, Uhrazeno.

Při zvolení Neuhrazeno jsou zahrnuty i doklady se stavem Částečně uhrazeno.

Uživatel

Vyfiltrujete doklady, které byly vytvořeny konkrétním uživatelem.

Filtrační rolety na první místě nabízejí položku neomezující zobrazení podle parametru. V každé roletě je možné zvolit právě jednu položku; pro pokročilé nastavení použijte funkci globální filtrace.

__________________________________________________________________

Karta "Přijaté faktury"

Stejně jako všechny ostatní moduly sdílí s nimi přijatá faktura Obecné vlastnosti dokladu.
Pro další podrobnější informace doporučujeme použít následující odkazy:

Obvykle nebudou přijaté faktury obsahovat položky. Obsluha zadá částky na pravém dolním panelu v záložce "Celkem – Domácí měna" nebo "Celkem – Měna". Program v tomto případě funguje jako daňová kalkulačka s možností přepisu vypočtené hodnoty.

TIP: Chcete-li přijatou fakturu rozúčtovat, nevyplňujte celkovou částku dokladu, ale rozúčtování vytvářejte z tzv. účetních položek.

__________________________________________________________________

Záložka "Hlavní"

Typ faktury

Povinné pole

Vyberete ze seznamu typů přijatých faktur (program si pamatuje poslední zadaný typ přijaté faktury v sérii zadávaných dokladů). Typ faktury určuje chování dokladu a zároveň nese základní hodnoty dokladu (viz "Typy přijatých faktur").

Interní číslo

Nepřístupné pole

Hodnota je automaticky vyplněna po výběru dokladové řady.

Tip: Pokud vlastníte variantu "Premium", je možné pomocí rozšířených přístupových práv přiřadit konkrétní typy dokladů tzn. i dokladové řady ke konkrétním uživatelům.

Číslo došlé

Povinné pole

Číslo došlé faktury se automaticky kopíruje do variabilního symbolu, proto je potřeba, pokud se tato čísla liší, vyplnit variabilní symbol ručně.

Variabilní symbol

Variabilní symbol je vytvořen automaticky z čísla došlého odstraněním všech nenumerických znaků.

Jedná se o identifikátor plateb v platebním styku.

Upozornění: Pokud variabilní symbol na svém počátku obsahuje nuly, nevyplňujte je. Stává se, že ve výpisu z banky nejsou počáteční nuly u variabilního symbolu uvedeny a platba tak nemůže být spárována podle variabilního symbolu.

Vystaveno

Povinné pole

Vyplníte datum, kdy jste přijali fakturu.

Automaticky se vyplňuje aktuální datum, kdy je faktura zadávána do systému.

Jestliže doklad věcně nespadá do zvoleného účetního období, jedná se o chybu a program musíte přepnout do jiného účetního období a v něm doklad vytvořit.

Datum zdanitelného plnění

Povinné u účetního dokladu v případě, že jste plátce DPH.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění dodavatele, vyplníte tedy podle faktury přijaté od dodavatele.

Upozornění: Pokud změníte datum zdanitelného plnění, datum zaúčtování v záložce "Účtování a řádek DPH" zůstane neměnné.

Uplatnit zdanitelné plnění

Povinné pole, pokud má doklad vliv na DPH.

Datum, které zvolíte pro uskutečnění zdanitelného plnění, tj. datum ke kterému uplatňujete nárok na odpočet DPH. Hodnotu můžete změnit dle potřeby v rámci zákonných norem, zdanitelné plnění může být uplatněno nejdříve v den přijetí dokladu a nejpozději 3 roky po skončení zdaňovacího období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl.

V Nastavení firmy, záložce Moduly, záložce Nákup a její záložce Nákup máte možnost zvolit pole přijaté faktury (a ostatních závazků), ze kterého bude datum do pole Uplatnit zdanitelné plnění automaticky přenesen (např. pole Splatnost, aktuální datum). Při zvolení volby Nepředvyplňovat bude pole prázdné, vyplnit jej bude muset uživatel.

Splatnost

Povinné pole

Vyplňte datum, kdy je faktura splatná.

Počet dní splatnosti lze nastavit v „Adresáři“ u každého obchodního partnera na záložce „Upřesnění“. Pokud máte u firmy nastaven počet dní splatnosti, automaticky se při vybrání partnera na faktuře nastaví datum splatnosti.

Datum splatnosti hraje roli při vytváření příkazu k úhradě.

Stav úhrady

V případě, že v ABRA Flexi nevedete banku a pokladnu, můžete pomocí rozbalovacího seznamu zvolit, že faktura byla uhrazena. V případě, že vedete banku a pokladnu, toto pole nepoužívejte a párujte faktury s úhradami.

Popis: Nepovinné pole - Zde uvedete upřesnění pro lepší orientaci v seznamu dokladů.

__________________________________________________________________

Záložka „Doplněk“

Všechny údaje z tohoto panelu budou tištěny na doklad.

Číslo smlouvy

Nepovinné pole.

Číslo smlouvy nebo jiného dokumentu, na základě kterého vznikla faktura.

Forma úhrady

Nepovinné pole.

V rozbalovacím seznamu zvolte odpovídající formu úhrady. Nabízejí se hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Formy úhrady, např. výchozí Převodem, Hotově, Složenkou, Dobírkou, Platební kartou, Zápočtem. Pomocí klávesy F2 můžete otevřít výběrový seznam pro pokročilejší výběr, úpravu či přidání vlastní formy úhrady.

Číslo objednávky

Nepovinné pole.

Tiskne se na dodací list.

Dodací list

Nepovinné pole.

Doklad o předání a převzetí zboží. Hodnota se tiskne na skladový doklad (příjemku/výdejku).

Forma dopravy

Nepovinné pole.

Nabízejí se hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Formy dopravy, např. Česká pošta, PPL, Osobně. Pomocí klávesy F2 můžete otevřít výběrový seznam pro pokročilejší výběr, úpravu či přidání formy dopravy.

Počet balíků

Pole je dostupné jen při zvolení formy dopravy s vytvářením čísel balíků.

Zadejte počet balíků, ve kterých je zboží přepravováno.

Doprava a vyskladnění.

Nepovinné pole.

Je určené pro doplňující text týkající se způsobu dopravy; uvedená hodnota se tiskne na dodací list.

Text můžete napsat ručně nebo pomocí rolovací šipky zvolit z předdefinovaných textů. Pomocí tlačítka "tři tečky" za polem je možné otevřít víceřádkové editační pole pro větší přehlednost. Při ručním zadávání lze použít tzv. našeptávač – postupným vyplněním počátečních písmen se zužuje nabídka ze stávajících textů. Při úpravách textu se nad polem zobrazí tlačítka "plus lupa". Pokud právě zadaný text není mezi předdefinovanými texty, je možné jej stiskem tlačítka "plus" přidat. Po stisku tlačítka "lupa" se otevře číselník předdefinovaných textů, ve kterém je možné zvolit jiný ze stávajících textů, popř. texty přidávat, upravovat a mazat.

__________________________________________________________________

Záložka "Platba z účtu"

Zde zvolíte váš bankovní účet, ze kterého bude provedena platba.

Bankovní účet

Číslo účtu

Kód banky

IBAN

BIC

__________________________________________________________________

Záložka „Poznámka“

Do této záložky můžete zadat libovolnou poznámku . Tato poznámka slouží pouze pro vás a netiskne se na doklad.

__________________________________________________________________

Záložka „Přílohy“

Na této záložce můžete evidovat různé dokumenty týkající se dané faktury.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, význam některých z nich je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pomocí tlačítka "Nový" můžete přidat novou přílohu. Při přidávání máte na výběr z těchto možností:

 • Soubor – soubor z vašeho lokálního počítače je načten do databáze,

 • Odkaz na internet – aplikace eviduje odkaz (URL), data odkazovaného zdroje nejsou do aplikace načtena,

 • Odkaz na soubor – aplikace eviduje odkaz na soubor na disku lokálního počítače, data souboru nejsou do aplikace načtena (odkazovaný soubor nepřejmenovávejte, nepřesouvejte a nemažte).

U vložené přílohy se nachází ikona složky, která vám umožní přílohu si kdykoliv prohlédnout. Pomocí ikony složky si můžete přílohu uložit na jiné místo. Tlačítko skanu slouží k nasnímání daného dokumentu, druhá volba umožňuje zvolit skener a parametry snímání.

__________________________________________________________________

Záložka „Dodavatel“

Firma

Obchodního partnera můžete zvolit z Adresáře (následující pole budou vyplněna automaticky), nebo můžete údaje partnera vyplnit ručně (pak ponecháte toto pole prázdné).Můžete zadat zkratku či název firmy dodavatele (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou firmu. Můžete též otevřít seznam firem (pomocí ikonky napravo či klávesou F2) a hledat firmu s pomocí filtrů, hledaného dodavatele upravit či přidat zcela nový záznam; pro vybrání firmy ze seznamu stačí dvojklik na její záznam.

Nabízeny jsou jen firmy evidované v Adresáři obchodních partnerů, které mají v poli Typ vztahu zvolenou hodnotu Dodavatel nebo Odběr./Dodav.

Název

Uveďte přesný název firmy. Pole se automaticky vyplní při výběru firmy z adresáře, v opačném případě jej vyplňte ručně.

Poznámka: Pokud po vyplnění jména firmy kliknete na modře podtržený popisek pole Název, otevře se vám ve webovém prohlížeči stránka výsledků hledání v ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) s údaji z obchodního, příp. živnostenského rejstříku, ze seznamu plátců DPH apod.

Ulice

Vyplňte ulici sídla firmy včetně čísla popisného, nebo čísla orientačního či kombinace obou.

Poznámka: Pokud po vyplnění pole polí Město a Ulice kliknete na modře podtržený popisek pole Ulice, otevře se vám ve webovém prohlížeči portál Mapy.cz s mapou sídla firmy.

Město

Vyplňte název města či obce, ve kterém má firma sídlo.

Při uvádění názvu města můžete využít tzv. našeptávač: do pole začněte psát název města, obce či části obce a aplikace vám dle začátečních písmen poradí název celý města i s jeho případnou částí, zároveň doplní odpovídající hodnotu do pole PSČ.

PSČ

Zadejte PSČ sídla firmy (pro zahraniční firmy místní obdobu PSČ).Při vyplnění platného PSČ se automaticky vyplní hodnota v poli Město. Při vyplňování PSČ může opět využít tzv. našeptávač: do pole začněte psát první číslice PSČ nebo začátek názvu města a aplikace vám nabídne možná města, obce či jejich části.

Stát

Zvolte z rolovacího seznamu stát, ve kterém firma sídlí. Pokud jste vybrali město či PSČ z našeptávače, vyplnila se Česká republika či Slovensko automaticky. Pro zrychlení hledání můžete napsat první písmena z názvu státu, aplikace vás přesune na první odpovídající stát.

IČO

Uveďte IČO obchodního partnera, unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu přidělené Českým statistickým úřadem, obchodním nebo živnostenským úřadem (starší čísla s méně číslicemi jsou odpředu doplněna nulami).Pokud při vyplněné hodnotě české firmy kliknete na modře podtržený popisek pole IČO, otevře se vám ve webovém prohlížeči stránka výsledků hledání v ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) dle IČO s údaji z veřejných rejstříků. V případě slovenské firmy se zobrazí obdobná stránka s výsledky hledání v Obchodním registru.

DIČ

Uveďte DIČ obchodního partnera, je-li plátcem DPH. Daňové identifikační číslo je finančním úřadem přidělené každé fyzické či právnické osobě, která je povinna odvádět daně. DIČ právnických osob se skládá ze zkratky dané země + IČO, DIČ fyzických osob je tvořeno opět zkratkou země, ke které se připojují číslice rodného čísla.

Pokud při vyplněné hodnotě české firmy kliknete na modře podtržený popisek pole DIČ, otevře se vám ve webovém prohlížeči formulář hledání registrovaných subjektů Ministerstva financí ČR, do kterého je nezbytné DIČ partnera doplnit a pro vypsání informací o plátci DPH a jeho registraci stisknout tlačítko Hledej. U firem registrovaných v jiných státech se otevře výsledek ověřování DIČ (VAT) v systému VIES Evropské komise.

EAN

Uveďte mezinárodní číslo obchodní položky (International Article Number), pokud s obchodním partnerem komunikujete elektronicky či potřebujete na dokladech uvádět jeho identifikaci ve formě čárového kódu (pro snímání čtečkou).

__________________________________________________________________

Záložka „Účet dodavatele“

Účet dodavatele

Program automaticky nastaví "primární" účet vašeho dodavatele dle nastavení v seznamu bankovních spojení vybrané firmy. Hodnotu změníte v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné bankovní spojení.

Následující hodnoty jsou po výběru firmy automaticky doplněny. V případě, že u firmy nemáte žádné bankovní spojení vyplněno, můžete zadat účet "ručně".

Číslo účtu

Číslo bankovního účtu firmy.

Kód banky

Čtyřmístné číslo jednoznačně identifikující banku.

Konstantní symbol

Identifikuje charakter a způsob platby; od března 2014 není povinné jej vyplňovat.

IBAN

Mezinárodní číslo účtu definované mezinárodní normou ISO.

BIC

Jednoznačná identifikace banky příjemce.

Specifický symbol

Až desetimístné číslo, např. rodné číslo, číslo smlouvy, IČO, číslo účtu.

__________________________________________________________________

Záložka "Dodat na adresu"

Dodat na adresu

nabízí firmy z menu Obchodní partneři – Adresáři firem. Netiskne se na přijatých fakturách.

Tato funkce je dostupná pouze ve variantě Premium.

__________________________________________________________________

Záložka „Specifikace“

V tomto panelu zadáváte hodnoty nutné pro zaúčtování dokladu. Při tvorbě položek jsou na ně automaticky přenášeny. Dojde-li v hlavičce ke změně některého údaje, pak je automaticky přenesen na položky s výjimkou těch položek, kde jste hodnotu změnili. Změna u položky je možná po zpřístupnění hodnoty zrušením zaškrtnutí příznaku kopírovat z hlavičky dokladu.

Předpis zaúčtování

Nepovinné pole. Dostupné jen pro účetní doklady.

Usnadňuje účtování jednotlivých dokladů automatickým vyplněním popisu dokladu, účtů pro zaúčtování a řádku DPH podle zvoleného předpisu zaúčtování.

Ze rolovacího seznamu vyberte předpis zaúčtování. Stiskem klávesy F2 můžete otevřít tabulkový pohled na seznam pro pokročilejší výběr, úpravu či vytvoření nového předpisu zaúčtování.

Středisko

Povinné pole pro zaúčtování dokladu.

Umožňuje doklad zařadit v rámci střediskového členění účtované firmy. Pro zaúčtování dokladu je nezbytné pole vyplnit i v případě, kdy firma střediskové členění nepoužívá (v takovém případě je automaticky zvoleno středisko s názvem "Centrála").

Činnost

Nepovinné pole.

Umožňuje položky členit dle činností.

V rolovacím seznamu jsou nabízeny hodnoty z číselníku Nástroje – Číselníky – Činnost.

Zakázka

Nepovinné pole.

Můžete ze zakázek evidovaných v číselníku Prodej – Zakázky zvolit tu, které se doklad týká. Můžete zadat zkratku či název zakázky (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou zakázku. Můžete též otevřít číselník zakázek (pomocí tlačítka "lupa" či klávesou F2) a hledat zakázku s pomocí filtrů, případně ji upravit či přidat zcela nový záznam.

Štítky

Nepovinné pole.

Slouží pro označování dokladu štítky, které se následně zobrazují v poli a především mohou posloužit při filtrování.

Po stisku tlačítka Připojit se otevře formulář výběru štítků. V levém poli jsou nabízeny Dostupné štítky, v pravém poli pak štítky přiřazené aktuálnímu dokladu. Štítky můžete přiřazovat či naopak odebírat pomocí tlačítek šipek mezi zmíněnými poli. Používáte-li štítky intenzivně, můžete využít rolovací seznam Skupiny určený pro zobrazení štítků pouze zvolené skupiny. Po nastavení štítků potvrďte tlačítkem "OK".

Pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v poli Dostupné štítky, použijte tlačítko "Správa štítků". Otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

__________________________________________________________________

Záložka „Účtování a řádek DPH“

Stát DPH

Povinné pole pro plátce DPH u účetního dokladu.

Stát, ve kterém bude odvedena daň z přidané hodnoty.

Hodnota v poli je automaticky nastavena na stát legislativy, který je uveden v Nastavení firmy na záložce Legislativa. Hodnotu je možné výběrem z rolovacího seznamu změnit.

Při zaškrtnutí volby Omezovat výběr států DPH v Nastavení firmy bude na základě aktuálních hodnot dokladu nabídka omezena na relevantní státy.

Při registraci účtované firmy k MOSS může být na základě státu obchodního partnera a stavu jeho registrace k DPH vhodný stát DPH automaticky zvolen.

Řádky DPH

Řádky přiznání DPH jsou vyplněny podle zvoleného předpisu zaúčtování, můžete je ručně změnit.

Při registraci účtované firmy k MOSS může být hodnota pole automaticky nastavena.

Řádek kontrolního hlášení DPH

Jen plátci DPH. Pole není povinné.

Pole slouží pro určení řádky formuláře kontrolního hlášení, do kterého budou načítány částky základů DPH a částky DPH. Zároveň je výchozí hodnotou pro pole Řádek kon. hl. na záložce Účtování/Upřesnění přidávaných položek dokladu.

Hodnota řádku kontrolního hlášení DPH bude nastavena podle hodnoty u zvoleného typu dokladu; hodnotu je možné pomocí rolovací šipky změnit. Nabízené hodnoty jsou načítány z číselníku řádek kontrolního hlášení, jsou omezeny na řádky odpovídající aktuálně zvolenému státu DPH a druhu dokladu, jako první jsou nabízeny řádky odpovídající typu pohybu dokladu.

Pokud si nejste jisti, jaký z řádků kontrolního hlášení zvolit, ponechte pole prázdné – před vytvořením kontrolního hlášení budete na doklady bez zvoleného řádku kontrolního hlášení DPH upozorněni a budete moci nastavit správný řádek. Nemá-li doklad vliv na kontrolní hlášení, zvolte řádek 0.0.Při ukládání dokladu s Českou republikou jako státem DPH bude kontrolováno, zda celková částka dokladu odpovídá podmínce hodnoty vybraného řádku kontrolního hlášení DPH. Budete také upozorněni, pokud zvolený řádek kontrolního hlášení nebude odpovídat typu pohybu dokladu.

Datum zaúčtování

Účet MD

Účet DAL

DPH základní

DPH snížená

DPH 2. snížená

Zvláštní režim DPH / Osobitná úprava DPH

Zaškrtávací pole je dostupné pouze v případě, kdy je hodnota pole Stát DPH nastavena na Slovenská republika.

Účtovaná firma nebo dodavatel jsou na Slovensku registrovány ke zvláštnímu režimu uplatňování DPH podle § 68d slovenského Zákona o DPH (v osobitnom režime uplatňovania DPH).Při zaškrtnutí tohoto pole bude DPH z přijaté faktury odváděna ke dni přijetí platby a nikoliv ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Dodavatel ve zvláštním režimu DPH

Zaškrtávací pole se zobrazuje jen v případě zaškrtnutí pole Zvláštní režim DPH.

Pole zaškrtněte, pokud je dodavatel registrován ke zvláštnímu režimu uplatňování DPH.

Místo plnění tuzemsko

Zobrazí se u dokladů se zahraničním obchodním partnerem.

Zaškrtnutím uvádíte, že služba byla poskytnuta v tuzemsku, tím pádem se v tiskových sestavách bude zobrazovat povinný údaj rekapitulace DPH.

Vynechat ze salda

Po zaškrtnutí příznaku se doklad nebude promítat do salda.

__________________________________________________________________

Záložka „Intrastat“

Intrastat je elektronický systém sběru dat povinný pro všechny členské státy Evropské unie. Tato záložka umožňuje evidovat veškeré potřebné údaje.

Stát odeslání

Stát, z něhož byl výrobek odeslán.

Stát určení

Stát, do kterého má být výrobek doručen. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky odesílané vámi, účtovanou firmou. V případě, kdy je zboží vyváženo do třetí země a při opuštění ČR (v případě slovenské legislativy Slovenska) není ještě propuštěno do některého z vývozních celních režimů, protože toto propuštění provedou celní orgány v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Stát původu

Stát, ze kterého výrobek pochází. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky, jejichž jste příjemcem. V případě obchodu se třetí zemí, kdy bylo zboží před přijetím do ČR (v případě slovenské legislativy na Slovensko) propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Kraj původu

Kraj, ze kterého výrobek pochází.

Transakce

Z rolovacího seznamu vyberte příslušnou transakci; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Obchodní transakce.Podmínky dodáníZ rolovacího seznamu zvolte podmínku dodání; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Dodací podmínky.Druh dopravyZ rolovacího seznamu zvolte druh dopravy; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Druh dopravy.

Zvláštní pohyby

Nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Zvláštní pohyby.

__________________________________________________________________

Záložka „Zodpovědná osoba“

Zodpovědná osoba

V tomto poli je automaticky uveden uživatel, který doklad pořizuje.

Kontaktní osoba

Jmené a kontaktní údaje osoby odběratele. Automaticky se vybírá osoba, která je v kontaktech odběratele uvedena jako primární. V seznamu lze vybírat mezi kontaktními osobami uvedenými u daného odběratele. Výběrem se vyplní údaje: jméno, telefon.

__________________________________________________________________

Záložka „Kč“

Záložka s domácí měnou (obvykle označena "Kč") poskytuje finanční přehled celého dokladu a rozdělení částek podle sazeb DPH. Po přidání první položky dokladu je většina polí záložky znepřístupněna a hodnoty polí jsou aktualizované při každé změně položky.

Pro zadání dokladu bez položek se částky zadávají do polí záložky (s výjimkou sumy základu a sumy DPH). Po změně částky v některém z polí jsou zbylá pole křížově dopočítávána (ale pozor, při ruční změně částky DPH bude odpovídat součet částek v řádku, ale částky nebudou odpovídat procentuální sazbě DPH). Aplikace u tzv. bezpoložkového dokladu vytváří automatické položky typu "Účetní položka", jejichž počet odpovídá počtu využitých sazeb DPH (resp. uvedení částky za zboží a služby osvobozené od DPH). Doklad bez položek se hodí např. účetním firmám zadávající doklad donesený klientem.

Sleva [%]Nepovinné pole, přístupné jen pro doklad s položkami.

Určuje výši slevy v procentech uplatněné na celý doklad. Výše slevy může být převzata z typu dokladu či záznamu firmy v adresáři.

Zbytek záložky tvoří pole ve třech sloupcích:

 • Základ

 • DPH

 • Včetně DPH

Pole jsou v řádcích popsaných konkrétní výší sazby DPH:

 • Osvobozeno (0 %)

 • Snížená sazba

 • 2. snížená sazba

 • Základní sazba

 • Suma

Způsob výpočtu a zaokrouhlení částek dokladů bez položek:

Základ

Je-li částka základu zadána jako první, bude příslušné DPH vypočítáno přesně.

DPH

Je-li částka DPH zadána jako první, bude příslušný základ vypočítán přesně.

Včetně DPH

Je-li částka včetně DPH zadána jako první, budou příslušný základ a DPH vypočítány pomocí koeficientu (pro sazbu 21 % je základem = 0,1736 * celkem, pro sazbu 15 % je základem = 0,1304 * celkem).

Zaokrouhlení definované u typu dokladu není u dokladů bez položek respektováno, použit je výše uvedený výpočet. Konečnou částku můžete po výpočtu upravit dle svých potřeb.

__________________________________________________________________

Záložka „Měna“

Měna

Určuje měnu částek dokladu. Výchozí hodnotou je domácí (tuzemská) měna zadaná v Nastavení firmy, při jejím ponechání zůstávají ostatní pole záložky nedostupná. Chcete-li doklad vytvořit v jiné měně, pak vyberte hodnotu ze seznamu možných měn. Po jejím zvolení budou zpřístupněna zbylá pole záložky.

V případě, že použijete v listu účtování účet, který má definovanou měnu účtování, pak je pole Měna povinně vyplněno a musí se shodovat s měnou použitého účtu. Jestliže jsou použity v účtování účty s různou měnou, je to chyba a program nedovolí uložit doklad bez výslovného povolení uživatele. V takovém případě je nutné doplnit interní doklad, který provede správné přeúčtování měny. Toto přeúčtování musí uživatel doplnit sám a při změně primárního dokladu je nutné vytvořit dva interní doklady: první převede nechtěnou měnu na převodový účet a druhý vytvoří obrat ve správné měně.

Kurz

Dvojice polí umožňuje určit měnový kurz pro domácí měnu vůči zvolené měně. Po zvolení měny je kurz pro den vystavení dokladu stahován z Internetu, ale je možné jej upravit či zadat vlastní. Nepodaří-li se kurz načíst, pole v domácí měně se barevně orámuje a nastaví na hodnotu 0,00.

Zbytek záložky tvoří pole ve třech sloupcích:

 • Základ

 • DPH

 • Včetně DPH

Pole jsou v řádcích popsaných konkrétní výší sazby DPH:

 • Osvobozeno (0 %)

 • Snížená sazba

 • 2. snížená sazba

 • Základní sazba

 • Suma

U tzv. bezpoložkového dokladu je možné hodnoty v polích upravovat s výjimkou sumy základu a sumy DPH, zbylá pole jsou křížově dopočítávána (při změně částky za DPH bude však odpovídat součet částek, ale nikoliv procentuální sazba DPH). U dokladu s položkami jsou pole částek nedostupná a zobrazují hodnoty podle zadaných položek dokladu.

__________________________________________________________________

Karta „Položky dokladu

__________________________________________________________________

Záložka „Hlavní“

Kód z ceníku

Položku dokladu můžete zvolit z Ceníku (následující pole budou pak vyplněna automaticky), nebo můžete údaje o položce vyplnit ručně (pak ponecháte toto pole prázdné).Můžete zadat zkratku či název ceníkové položky (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou položku. Můžete též tlačítkem "lupy" či klávesou F2 otevřít výběrový seznam ceníku a hledat položku s pomocí filtrů, hledanou položku upravit či přidat zcela nový záznam; pro vybrání položky ze seznamu stačí dvojklik na její záznam.

Sklad

Povinné pole v případě skladové položky.

Jedná-li se o položku skladovou, vyberte pomocí rozbalovacího seznamu sklad, do kterého bude položka umístěna.

Označení

Pole může obsahovat až 20 znaků.

Označení je zkratka nebo kód, pod kterým je ceníková položka evidována. Při zvolení ceníkové položky bude pole vyplněno kódem položky, ale hodnotu je možné upravit.

EAN

Pole může obsahovat až 20 znaků.

Uveďte mezinárodní číslo obchodní položky (International Article Number).

Název

Pole může obsahovat až 255 znaků.

Celý název položky, kterým bude na dokladu položka uváděna. Pokud jste vybrali ceníkovou položku, bude její název doplněn.

Pokud jste v nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka plus můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených jazycích. Tyto názvy se pak použijí při cizojazyčném tisku dokladu. Stiskem tlačítka minus pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Množství

Povinné pole.

Slouží pro určení množství položky.

Stav skladu

Informativní pole bez možnosti hodnotu měnit.

U ceníkových položek, které mají nastaven typ zásoby „Zboží skladem“, zobrazuje množství dostupné na vybraném skladě.

Zároveň dochází ke kontrole, zda je možné zadané množství zboží skutečně vydat. Když je zásoba zboží na skladu nedostatečná, program na tuto skutečnost upozorní. Pokud v nastavení firmy není umožněno generování požadavků na výdej, položka dokladu nepůjde uložit.

MJ (měrná jednotka)

V rolovacím seznamu zvolte měrnou jednotku, ve které je udáno množství. Pro ceníkovou položku je množstevní jednotka převzata z ceníku.

Výrobní čísla

Pokud je zvolena ceníková položka, u které se evidují výrobní čísla, objeví se ve formuláři tlačítko „Výrobní čísla“. Po jeho stisku je zobrazen dialog pro zadání výrobních čísel.

Upozornění: Zadávaná výrobní čísla jsou automaticky zbavována neviditelných znaků (mezera, tabelátor, …) na začátku a na konci.

Cenová úroveň

Cena za MJ

Pro ceníkovou položku je hodnota převzata z ceníku.

Jedná-li se o položku ceníku program ji sám vyplní.

Typ ceny

Pro ceníkovou položku je hodnota převzata z ceníku.

Sazba DPH

Pro ceníkovou položku je hodnota převzata z ceníku.

Pole je nepovinné a nepřístupné pro neplátce DPH

Pole může nabývat následujících hodnot: Základní, Snížená, Nula. Z konfigurace je doplněna skutečná hodnota v procentech.

Sleva položky [%]Pole je přístupné pouze pro ceníkovou položku a položku s textovým řádkem. Jedná se o individuální slevu.

Uplatnit slevu z dokladu [%]

Pokud je sleva zadána na hlavičce dokladu, je hodnota automaticky zaškrtnuta a promítnuta do ceny položky. Zrušíte-li zaškrtnutí příznaku, nebude u dané položky uplatněna sleva zadaná v hlavičce dokladu.

Nákupní

Marže

Min. marže

Cena celkem

Základ (domácí měna)

DPH (domácí měna)

Celkem (domácí měna)

Základ (cizí měna dokladu)

DPH (cizí měna dokladu)

Celkem (cizí měna dokladu)

Poznámka

Nepovinné

Do tohoto pole můžete zadat libovolnou poznámku k položce. Poznámka slouží pouze pro vaší informaci, netiskne se na žádný doklad.

Poznámku můžete do pole napsat ručně. Pomocí tlačítka "tři tečky" za polem je možné otevřít víceřádkové editační pole. Při úpravách poznámky se nad polem zobrazí tlačítka "plus a lupa". Pokud právě zadaná poznámka není mezi předdefinovanými texty, je možné ji stiskem tlačítka "plus" přidat. Stiskem tlačítka "lupa" se otevře číselník předdefinovaných textů, kde je možné zvolit některý ze stávajících textů, popř. texty přidávat, upravovat a mazat.

Štítky

Nepovinné pole.

Slouží pro označování položek štítky, které se následně zobrazují v poli a především mohou posloužit při filtrování.

Po stisku tlačítka Připojit se otevře formulář výběru štítků. V levém poli jsou nabízeny Dostupné štítky, v pravém poli pak štítky přiřazené aktuální položce dokladu. Štítky můžete přiřazovat či naopak odebírat pomocí tlačítek šipek mezi zmíněnými poli. Používáte-li štítky intenzivně, můžete využít rolovací seznam Skupiny určený pro zobrazení štítků pouze zvolené skupiny. Po nastavení štítků potvrďte tlačítkem "OK".

Pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v poli Dostupné štítky, použijte tlačítko "Správa štítků". Otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

__________________________________________________________________

Záložka „Účtování/Upřesnění“

Kopírovat z dokladu

Příznak je automaticky zaškrtnut.

Zrušíte-li zaškrtnutí u příslušného účtu, střediska nebo zakázky, můžete zadat odlišnou hodnotu, než je uvedena v hlavičce dokladu. Při změně hodnoty v hlavičce budou přepsány pouze ty hodnoty, které mají zaškrtnuto „Kopírovat z…“.

Předpis zaúčtování

Má dáti základu

Dal základu

Má dáti DPH

Dal DPH

Řádky DPH

Dat. Zaúčtování

Datum zaúčtování dokladu/položky

Středisko

Nepovinné pole.

Informační pole, které se nikde dále nepoužívá. V rolovacím seznamu jsou hodnoty z číselníku Nástroje – Číselníky – Střediska.

Činnost

Nepovinné pole.

Umožňuje položky členit dle činností.

V rolovacím seznamu jsou hodnoty z číselníku Nástroje – Číselníky – Činnost.

Zakázka

Nepovinné pole.

Ze zakázek evidovaných v číselníku Prodej – Zakázky můžete zvolit tu, které se položka dokladu týká. Můžete zadat zkratku či název zakázky (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou zakázku. Můžete též otevřít číselník zakázek (pomocí ikonky napravo či klávesou F2) a hledat zakázku s pomocí filtrů, případně ji upravit či přidat zcela nový záznam.

Výkaz EKO-KOM

Šarže

Pokud evidujete šarže u dané ceníkové položky, vyberte zde, která šarže má být vydána.

Pokud budete vydávat ceníkové položky s více šaržemi je nutné mít pro každou šarži samostatnou položku faktury.

Expirace

Pokud evidujete expirace u ceníkových položek, vyberte zde konkrétní expiraci.

Pokud budete vydávat ceníkové položky s rozdílnými expiracemi, je nutné pro jednotlivé expirace vložit samostatnou položku.

Trvanlivost

Trvanlivost se odvíjí od počtu dnů od expirace, kdy danému zboží končí trvanlivost.

Tento údaj se zadává na kartě ceníkového zboží.

Pokud tyto údaje evidujete, vyberte požadované datum, kdy zboží končí trvanlivost.

Řádek kontrolního hlášení DPH (Řádek kon. hl.)

Jen plátci DPH. Pole není povinné.

Pole slouží pro určení řádky formuláře kontrolního hlášení, do kterého budou načítány částky základů DPH a částky DPH položky dokladu.

Hodnota řádku kontrolního hlášení DPH bude nastavena podle hodnoty pole Řádek kontrolního hlášení DPH v hlavičce dokladu. Při zaškrtnutí sousedního pole Kopírovat z dokladu bude hodnota kopírována při každé změně hodnoty v hlavičce dokladu. Při nezaškrtnutém poli Kopírovat z dokladu je možné hodnotu pomocí rolovací šipky změnit, nabízené hodnoty jsou načítány z číselníku řádek kontrolního hlášení a jsou filtrovány dle státu a druhu dokladu.

Pokud si nejste jisti, jaký z řádků kontrolního hlášení zvolit, ponechte pole prázdné – před vytvořením kontrolního hlášení budete na doklady s položkami bez zvoleného řádku kontrolního hlášení DPH upozorněni a budete moci nastavit správný řádek. Nemá-li položka dokladu vliv na kontrolní hlášení, zvolte řádek 0.0.Při ukládání položky dokladu budete upozorněni, pokud zvolený řádek kontrolního hlášení nebude odpovídat typu pohybu dokladu.

Číselný kód zboží

Druh zboží

Objem

MJ objemu

Kód přenesení DPH

Původní sazba DPH

Dodavatel

Intrastat – Celkové vedlejší náklady

Dostupné, pokud máte zakoupené rozšíření pro Intrastat.

Pokud máte povinnost vykazovat data v Intrastatu, můžete vyplnit vedlejší náklady na dopravu odpovídající položce dokladu. Uvedená částka zvýší hodnotu položky pro potřeby vykazování pro Intrastat. Více viz kapitola věnovaná Intrastatu.

Zálohová položka

V položkách lze evidovat standardní i zálohové položky najednou. Pokud je položka zálohová, zaškrtněte tento příznak.

__________________________________________________________________

Tiskové výstupy

__________________________________________________________________

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

 • Jazyk reportu

 • Přístupné sestavy

 • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav

Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.

Našli jste odpověď?