V tomto průvodci si ukážeme, jak zadávat faktury, aby vstoupili do daňového přiznání, jak tvořit přiznání k DPH, dodatečné přiznání či kontrolní hlášení.

Obsah:

1) jak zadat doklady, aby vstoupily do DPH

2) jak vytvořit řádné přiznání DPH

3) jak vytvořit dodatečné přiznání DPH

4) jak vytvořit kontrolní hlášení

5) jak vytvořit opravné kontrolní hlášení a rychlá odpověď na výzvu

Zadání dokladů pro přiznání DPH

Vystavené faktury vstupují do přiznání DPH v měsíci, ve kterém mají datum zdanitelného plnění:

Přijaté faktury poté podle datumu uplatnění zdanitelného plnění:

Datum DUZP si také můžeme přednastavit v nastavení firmy na záložce Moduly - Nákup - Nákup:

Do kontrolního hlášení a přiznání k DPH poté vstupují faktury dle vyplněného státu, řádku DPH a řádku kontrolního hlášení:

Samozřejmě musí být na faktuře vyčísleno DPH, pokud máme částku v nulové sazbě, do přiznání nám správně nevstoupí:

Tvorba přiznání DPH

Přiznání poté vytvoříme přes menu Účetnictví - Účetní výstupy - Přiznání DPH:

Zobrazí se nám průvodce pro tvorbu přiznání:

Zde vybereme období, za které chceme přiznání vygenerovat. Koeficient pro výpočet poměrné části odpočtu daně je nastaven defaultně na hodnotu 100. Pokud firma použila např. přijatá plnění jak pro ekonomické, tak soukromé účely, zákon stanovuje poměrný odpočet daně. V takovém případě by použil koeficient jen na poměrnou výši. Pro první zdaňovací období se stanoví kvalifikovaným odhadem, v dalších letech je jako zálohový koeficient použit vypořádací koeficient za minulé zdaňovací období.

Ve všech obdobích DPH kromě posledního (měsíc nebo čtvrtletí v závislosti na typu plátce) je zálohový koeficient použit při sestavení přiznání k DPH pro krácení nároku na odpočet daně. Celý postup upravuje Zákon o DPH, §76.

Na konci roku poté vypočteme Vypořádací koeficient. Vypočítá se jako procentní podíl kdy

  • v čitateli je součet uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně,

  • ve jmenovateli je celkový součet hodnoty v čitateli a součet hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně.

  • Přesný výpočet tohoto koeficientu vč. způsobu zaokrouhlení je uveden rovněž v §76 zákona o DPH.

  • Výpočet tohoto koeficientu je prováděn během sestavování přiznání k DPH za poslední DPH období roku.

  • Je aplikován v rámci přiznání k DPH za poslední DPH období roku.

  • Je použit pro následující rok jako koeficient zálohový.

Změna odpočtu potom znamená rozdíl mezi vypočteným odpočtem a uplatněným odpočtem. (ř. 53).

Krácení odpočtu je nutné ještě zohlednit na přijaté faktuře v poli Řádek DPH. V číselníku jsou řádky, které obsahují v názvu zkratku KR. V případě kráceného odpočtu je tedy nutné vybrat tento řádek na faktuře:

Na další stránce průvodce poté zvolíme, zda se jedná o řádné nebo dodatečné přiznání DPH:

Pokud je chyba zjištěna do posledního dne následujícího měsíce, je možné podat řádné opravné přiznání, které plně nahrazuje již odevzdané řádné přiznání. Pokud je chyba zjištěna v delším časovém horizontu, je nutné podat dodatečné přiznání, ve kterém se uvedou jen rozdíly oproti řádnému přiznání. Více o dodatečném přiznání se dozvíte níže.

Po potvrzení tlačítkem Další už jen zvolíme, zda se chceme podívat na formulář přiznání v PDF nebo zda chceme formát XML, který můžeme nahrát na adisepo:

Následně se nás program zeptá, zda chceme přiznání uložit:

Zde velmi doporučujeme neukládat přiznání, která ještě neodevzdáváte. Toto ukládání slouží výhradně pro případnou tvorbu dodatečného daňového přiznání!! Není možné ho nikde zobrazit, je to pouze databázové uložení. Proto si ukládejte přiznání nejlépe vždy jen ve chvíli, kdy se jedná o konečné přiznání za daný měsíc a zároveň doporučujeme ukládat si PDF tohoto přiznání někam do počítače, pro případnou kontrolu.

Tvorba dodatečného daňového přiznání

Jak již bylo zmíněno, abychom mohli vytvořit dodatečné daňové přiznání, musíme si nejprve uložit řádné přiznání viz. předchozí bod. Poté budeme tvořit přiznání obdobně jako řádné přiznání, tedy přes Účetnictví - Účetní výstupy - Přiznání DPH, vybereme období a na další záložce vybereme Dodatečné nebo Dodatečné opravné daňové přiznání:

Vyplníme datum řádného přiznání v rozevíracím seznamu a doplníme datum, kdy byly zjištěny změny.

Poté už je postup stejný jako v předcházejícím bodě.

Tvorba kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení vytvoříme přes Účetnictví - Účetní výstupy - Kontrolní hlášení DPH.

Dostaneme se do průvodce pro tvorbu kontrolního hlášení a vybereme období, za které kontrolní hlášení odevzdáváme.

Po kliknutí na tlačítko Další vybereme, o jaký typ kontrolního hlášení se jedná:

Opravné vybírejte pouze v případě, kdy podáváte opravné přiznání ve lhůtě pro podání řádného kontrolního hlášení. Za touto hranicí už se jedná o následné kontrolní hlášení.

Klikneme na tlačítko Dokončit a pokud existují doklady, které nemají vyplněný řádek kontrolního hlášení, systém nás na tuto skutečnost upozorní následovně:

Pokud vybereme Ano, zobrazí se nám pouze ty doklady, které nemají řádek kontrolního hlášení vyplněn a můžeme jej z tohoto menu také opravit přes tlačítko Otevřít doklad:

Pokud zvolíme, že si nepřejeme doklady zobrazit, zobrazí se nám všechny doklady, které aktuálně vstupují do kontrolního hlášení:

Přes ikonu "žluté tiskárny" si můžeme výstup zobrazit v různých sestavách v pdf formátu:

XML kontrolního hlášení poté vygenerujeme nahoře přes tlačítko "Kontrolní hlášení DPH XML":

Tvorba následného/opravného kontrolního hlášení a rychlá odpověď na výzvu

Následné/opravné kontrolní hlášení se opět sestavuje obdobně, ale na rozdíl od přiznání DPH se podává celé kontrolní hlášení, nikoliv pouze změny oproti původnímu.

Následné kontrolní hlášení tedy můžeme opět vytvořit přes Účetnictví - Účetní výstupy - Kontrolní hlášení DPH.

Na druhé záložce ale vybereme Následné nebo Následné/opravné kontrolní hlášení. Pokud pouze potvrzujeme správnost původně podaného kontrolního hlášení nebo nemáme povinnost kontrolní hlášení odevzdávat, můžeme zvolit tzv. rychlou odpověď na výzvu, kam vyplníme důvod rychlé odpovědi a také číslo jednací výzvy ve správném formátu:

Pokud by číslo výzvy nesplňovalo požadovaný formát, Flexi vám nedovolí pokračovat v tvorbě kontrolního hlášení:

Následně se vám zobrazí kontrolní hlášení, které je prázdné:

Nelekejte se, je to tak správně. jelikož rychlou odpověď využijete pouze v případě, že nemáte povinnost ke KH nebo potvrzujete správnost původního KH, tudíž nejsou obsaženy žádné doklady. Prostě jen kliknete opět nahoře na tlačítko "Kontrolní hlášení DPH XML" a odevzdáte toto "prázdné" kontrolní hlášení.

Našli jste odpověď?