Skip to main content
Inventúra skladu

Ako vykonať inventúru

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak chcete vykonať inventúru, najprv vypíšte stav skladu k danému dátumu. Potom, ak používate požiadavky na výdaj (predaj do mínusu), vytvorte vyrovnávajúci výdaj/prijatie týchto požiadaviek, ktoré zvýšia stav zásob na správnu hodnotu.

Inventarizačný postup:

  1. v ponuke Položky - Inventúra - tlačidlo Nový - vyplňte polia Typ inventúry, Dátum začatia a na karte Rozšírené vyberte Sklad, ktorého sa inventúra týka, a nastavte Stav inventúry na Začatá,

  2. kliknite na tlačidlo Vložiť položky v spodnej časti formulára - otvorí sa zoznam položiek v zadanom sklade,

  3. pod zoznamom položiek kliknite na tlačidlo Vybrať a položky sa načítajú do inventúry s cenovkou, názvom skladovej karty a stavom programu; môžete tiež použiť tlačovú zostavu Inventúra (zatiaľ so stavom programu),

  4. kliknutím na každú položku pridáte skutočný stav do inventárneho zoznamu; môžete tiež použiť tlačovú zostavu Inventúra (rozdiely), ktorá obsahuje len položky s rozdielom medzi programovým a skutočným stavom,

  5. nad zoznamom záznamov kliknite na tlačidlo Generovať doklady a vyberte typ skladového dokladu pre príjem/výdaj

  6. je vhodné vytvoriť nový typ skladového dokladu, napr. Zásoby s nastavenými príslušnými účtovnými pravidlami,

  7. po vygenerovaní inventárnych dokumentov použite tlačidlo Aktualizovať stav, čím sa porovná skutočný stav so stavom programu v inventárnom okne,

  8. ak ešte potrebujete pridať niektoré položky do už vykonanej inventúry, t. j. po vygenerovaní skladových dokladov, môžete zadať inventúrne položky a zapísať nový stav; potom znovu vygenerovať doklady a aktualizovať stavy.

Všetky položky v sklade by mali byť pri spustení inventúry načítané do položiek inventúry, prípadne môžete pridať položky, ktoré nie sú načítané v inventárnom zozname, ale boli nájdené v sklade počas inventúry. Pridanie skutočného stavu sa zatiaľ musí vykonať ručne po otvorení každej položky.

Did this answer your question?