Ak ste zadali cenníkovú cenu bez DPH na dve desatinné miesta a táto cena sa na faktúre zaokrúhľuje, skontrolujte nasledujúce spôsoby nastavenia zaokrúhľovania:

- na faktúre na karte zaokrúhľovanie

- na type dokladu na karte Faktúra

- v skupine produktov na karte Základná cenová úroveň

Did this answer your question?