Skip to main content
Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (11/16)

Definovanie skladového listu, napĺňanie zásob

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Položky cenníka už máme vytvorené, v Tovaroch - Skladový list - vytvárame jednotlivé sklady. Teraz musíme vytvoriť skladové doklady - výpisy. Vytvoríme ich ručne alebo opäť použijeme import z programu Excel. Týmto spôsobom získame stav zásob v množstve aj vo finančnej hodnote. Príjemky zadávame v predchádzajúcom účtovnom období, spustenie inicializácie (Účtovníctvo - Inicializácia ďalšieho účtovného obdobia) zabezpečí vytvorenie skladových kariet v novom účtovnom období.

Vzhľadom na spôsob výpočtu skladových cien je potrebné pred prvým použitím skladových položiek v dokladoch vyplniť počiatočný stav zásob v novom účtovnom období. Následne je možné spresniť jednotkové ceny a znovu spustiť inicializáciu. Nie je možné meniť skladové množstvá na dokladoch, ktoré už boli vytvorené.

Import z Excelu buď v module Tovar - Skladové karty alebo v Nástroje - Import - Import z Excelu - Skladové karty - Ako importovať skladové karty?

Povinné položky sú:

  • účtovné obdobie (v našom prípade 2017);

  • cena (t. j. kód/skratka cenníkovej skladovej položky);

  • stock (kód/skratka akcie)

Doporučujeme aj nasledujúce položky:

  • stav zásob (CZK);

  • inventár v MJ

a ďalšie hodnoty podľa potreby.

Import vytvorí skladové príjemky s dátumom vystavenia 1.1.2017 (môžeme opraviť na 31.12.); z hodnôt "Zásoby v MJ" a "Zásoby (v Kč)" sa vypočíta priemerná jednotková cena. Príjemky na sklad majú stav dokladu "Nie je možné fakturovať". Ako protiúčet používame opäť odkazový účet 395xxx.

Did this answer your question?