Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyGDPR v príkladoch
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na prístup k osobným údajom

GDPR v príkladoch

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Právo na prístup umožňuje občanom EÚ overiť si spracovanie svojich osobných údajov. Ide o takmer absolútne právo občanov (jedinou výnimkou sú prípady uvedené v článku 23 - záujmy národnej a verejnej bezpečnosti atď.).

Každý občan EÚ má právo vedieť a byť informovaný o:

 • účely spracovania,

 • kategória dotknutých osobných údajov,

 • príjemcovia, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,

 • ako dlho sa budú osobné údaje uchovávať,

 • právo požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo výmaz osobných údajov a právo namietať,

 • právo podať sťažnosť (dozornému orgánu),

 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,

 • skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Nynie sa pozrieme na náš príklad vytvorenia žiadosti o právo na prístup k osobným údajom.

Otvorme záznam Požiadavky v module GDPR.

- V tomto prípade je dôležité uviesť typ žiadosti Právo na prístup k osobným údajom.

- Maximálny čas na vyriešenie požiadavky sa môže líšiť, tu je uvedený 1 mesiac.

- Ďalej zadajte subjekt z adresára, ktorý podal žiadosť, a osobu z vašej spoločnosti, ktorá žiadosť vybavuje.

 • .

  Dodatočné informácie, ako napríklad Podmienky, Poznámka, Komunikácia a Prílohy, nie sú povinné, ale odporúčame ich uviesť pre prípadné dokazovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov.

Did this answer your question?