All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Desktopová aplikácia - Novinky vo verzii 2020.3.0
Desktopová aplikácia - Novinky vo verzii 2020.3.0

5.11.2020 - Upozorňujeme vás, že táto verzia obsahuje veľmi veľa zmien vrátane aktualizácií knižnice.

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Upozorňujeme vás, že táto verzia obsahuje veľmi veľa zmien vrátane aktualizácií knižnice. Z tohto dôvodu dôrazne odporúčame otestovať funkčnosť v testovacom prostredí pred nasadením verzie do ostrej prevádzky. Pred nasadením tiež odporúčame zálohovať údaje.

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (5. 11. 2020):

Kompatibilita API

 • Už nie je možné ľubovoľne nastavovať zaúčtovanie položiek faktúryZjednotenie správania API s logikou klientskej aplikácie - API teraz ako klientska aplikácia umožňuje meniť zaúčtovanie položiek faktúry len pre určité účty.Napríklad pri položkách vydanej faktúry nie je možné priamo meniť MD účty (základ + DPH), ich definície musia byť uvedené v hlavičke dokladu (analogicky pre prijaté faktúry pre D účty a podobne pre moduly PHL a ZAV).

Nové funkcie

 • Pridané Šablóny používateľskej pošty na definovanie obsahu odosielaných e-mailov. K dispozícii v možnosti Premium v ponuke Nástroje. Viac informácií nájdete v časti Pomocník a tiež v znalostnej databáze.

 • Pridanie funkcie Zmeniť hromadne do položiek faktúr, objednávok a skladových dokladov. K dispozícii na Business varianty.

 • Možnosti odosielania e-mailov v aplikácii po rozšírení ponúkajú aj možnosť odosielať údaje prostredníctvom nastaveného servera SMTP.

 • Prostredníctvom rozhrania REST API je možné posielať výplaty e-mailom. Výplatné pásky, pre ktoré sa majú zasielať výplatné pásky, sa definujú pomocou filtra. Príklad odoslania výplatnej pásky:

/c/company/payroll/(year="2019" and month in ("1", "2", "3") and osbCis = "1")/automatic-send.xml?one-email-recipients=true
 • Import informačných správ o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov vo formáte XML.

 • Zobrazenie typu pohybu a sumy na úhradu pri automatickom párovaní dobropisov je teraz voliteľné. Na nastavenie tohto parametra slúži nové zaškrtávacie políčko v Nastavenia - Moduly - Peniaze.

 • Pridanie možnosti zaokrúhľovania na "polovičné rady" (päťky, päťdesiatky a pätorky). Poradie zaokrúhľovania sa teraz zobrazuje číselne. Nové možnosti zaokrúhľovania v rozhraní API majú konštanty: roundNa.5units, roundNa.5tenths, roundNa.500ths.

Zlepšenia

 • Pri vymazaní faktúry alebo skladovej položky sa zníži realizované množstvo na objednávke a aktualizuje sa stav. Okrem toho došlo k optimalizácii výkonu pri práci s väzbami, keď sa teraz pracuje so všetkými odstránenými položkami naraz.

 • Funkcia Zamknúť/Otvoriť zámok uzamkne alebo odomkne všetky označené riadky (dokumenty) naraz.

 • Pridáva nové stavy objednávky, na ceste a čiastočne na ceste. Podľa toho upraví rýchly filter a panel nástrojov Summary.

 • Nový vzhľad aktivačného formulára Neregistrovaná verzia pre nahratie licencie.

 • Pre firmy so slovenskou štátnou legislatívou bolo vypnuté šepkanie firiem z českého registra (ARES). V prípade potreby ho možno opätovne aktivovať rozšíreným parametrom paramNaseptavaniFiremSk s hodnotou true.

 • Zníženie počtu dotazov na počet rezervovaných položiek pri úprave položky v grafickom používateľskom rozhraní.

Údržba

 • Závislosť na už nepodporovanej Jave 7 bola odstránená z inštalačných programov a inštalačných balíkov.

 • Doplnenia a opravy anglického a nemeckého prekladu.

 • Aktualizácia číselníkov Instrastatu podľa údajov colnej správy k 14.1.2020.

 • Zmena názvu aplikácie na ABRA Flexi.

Opravy chýb

 • Na vymazanie spoločnosti/používateľa, či už prostredníctvom API alebo aplikácie, sa teraz reaguje aj vymazaním príslušných kontextových informácií alebo odhlásením používateľa. Inými slovami, po vymazaní spoločnosti/používateľa ich môžeme bezpečne znovu vytvoriť.

 • Interné chyby aplikácie sú serverom odosielané so stavovým kódom 500. V niektorých prípadoch bol nesprávne uvedený stavový kód 400.

 • Služba Pripravená platba pre dobropis alebo zápornú faktúru, iné záväzky alebo pohľadávky vytvára správny rozdiel sadzieb.

 • Zohľadnenie voľby používateľa pri importovaní ISDOC, či sa má odoslať JSON alebo predvolená odpoveď XML.

 • ISP Advanced Automatic Matching: Keď zákazník A zaplatí faktúru zákazníka B zo svojho známeho účtu (podľa variabilného symbolu), výsledný preplatok alebo záloha sa priradí zákazníkovi B. Predtým sa takýto preplatok priradil zákazníkovi podľa jeho bankového účtu.

 • V API nebolo možné v prípade relačných vlastností, ktoré odkazujú na viacero možných záznamov, použiť na ich identifikáciu interné ID. Fungovali len iné typy identifikátorov.

 • Zmeňte predvolené nastavenia riadku dokladu pre pokladňu EUR: "Príjem do pokladne" má prefix "PE+", "Výdaj z pokladne" má prefix "PE-".

 • Ve väčšine prípadov sa proces servera odmietol správne ukončiť v reakcii na signál TERM alebo INT a musel byť násilne ukončený signálom QUIT.

 • Pri generovaní záväzkov z miezd sa stávalo, že súčet vygenerovaných záväzkov z SP za firmu nebol na celé koruny. Rozdiel bol 0,01 Kč. Stalo sa tak, keď mali zamestnanci zriadené rôzne strediská.

 • Oprava chyby, ktorá sa mohla vyskytnúť pri ukončení dlhodobej práceneschopnosti zamestnancov, ak neprítomnosť zasahovala do uzamknutého obdobia.

 • V príkazoch na úhradu teraz generujeme poradie príkazu na úhradu pre všetky účty s rovnakým kódom banky (predtým sa generovalo pre každý bankový účet zvlášť)

  .

 • V niektorých prípadoch sa nepodarilo načítať výkaz formátovaný spoločnosťou Gemini, ktorý obsahoval položky so zahraničnými príjmami.

 • Opravené filtrovanie API podľa vloženého poľa relácie hodnoty.

 • Aplikácia môže filtrovať záznamy podľa hodnoty Posledná zmena.

 • V spoločnosti so slovenskou legislatívou sa v prípade platobných príkazov vo formáte pain.001 pre Citibank a v inej mene ako EUR nahrádza element SvcLvl označujúci SEPA platbu špecifickou identifikáciou zahraničnej platby - elementom <?xml version="1.0"?> s kódom CITI574.

 • Server zbytočne pracoval s prvkami grafického prostredia (AWT).

 • Oprava ciest ku konfiguračným súborom v inštalačnom balíku deb.

 • Optimalizácia úprav vo formulári plnenia objednávky.Pri úpravách vo formulári plnenia objednávky nedochádza k neznámej chybe.

 • Oprava odinštalovania balíka RPM pre Linux flexi-client.

 • Filter API prostredníctvom relačných vlastností umožňuje ľubovoľnú hĺbku ponoru s výnimkou vlastností, ktoré nemajú jednoznačnú registráciu.Ukážka filtra: /event/(zakazka.mistUrc.city = 'Praha')

 • Pošta vytvorená na odoslanie v programe Microsoft Outlook zobrazuje češtinu správne.

 • Pri absencii automatizovanej komunikácie v licencii nebolo možné zobraziť záznamy dokumentov v používateľskom rozhraní WUI.

 • Správu (PDF) môžete poslať e-mailom, aj keď nejde o dokument alebo mzdovú správu.

 • V Nastavení spoločnosti v starom webovom rozhraní je teraz na karte Ostatné možnosť Povoliť ručné prepisovanie interných čísel dokladov.

 • Ak je zadaný text pre e-mail na type dokumentu, použije sa v e-maile.Pridaná podpora šablóny Freemarker pre text e-mailu na type dokumentu.

 • Úprava zostavenia prílohy pri dávkovom odosielaní dokumentov e-mailom.

Did this answer your question?