Skip to main content
Informácie o väzbách

Väzby medzi dokumentmi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tlačidlo Väzby sa nachádza na hornej lište zoznamu dokumentov, ale aj na hornej lište samotných dokumentov.

Použite ho na získanie informácií o všetkých dokumentoch, ktoré majú prepojenie na vybraný dokument. Tieto prepojenia môžu vzniknúť rôznymi spôsobmi:

 • Ak máte v type dokladu automaticky vytvárať skladové doklady zaškrtnutú voľbu "Automaticky vytvárať skladové doklady", potom sa pri vytváraní dokladu so skladovými položkami automaticky vytvoria aj skladové doklady.

 • Keď je doklad zaplatený - po jeho spárovaní

 • Ak vytvoríte prepojenie zámerne pomocou tlačidla Služby na hornom paneli. Pre toto tlačidlo sú definované rôzne možnosti väzby - vrátane tzv. obchodného kolieska.

Ak je dokument nezávislý a zatiaľ nie je prepojený so žiadnym iným dokumentom, program vás o tom informuje.

Ak existujú odkazy, zobrazí sa samostatné dialógové okno.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Vždy na prvom riadku dialógového okna - na tom hrubšom vytlačenom - je dokument, na ktorý sa pýtate na odkazy. V ďalších riadkoch sú potom zobrazené všetky ostatné dokumenty tak, ako boli postupne prepojené. Všetky tieto odkazy sú potom viditeľné pre všetky prepojené dokumenty.

Prímo z dialógového okna už môžete zistiť množstvo informácií o prepojených dokumentoch:

 • Názov modulu - Tento údaj vám okamžite napovie, v ktorom module sa prepojený dokument nachádza.

 • Typ väzby - Táto hodnota vám povie, o aký druh väzby ide - napr. platba, väzba ZDD, odpočet ZDD, skladový doklad atď.

 • Dátum vystavenia - Dátum vystavenia dokladu

 • Skratka - Interné číslo dokumentu

 • Celkom [CZK] - Celková hodnota dokladu v CZK

 • Mena - Tu môžete vidieť, v akej mene je doklad vedený, ak je vedený v cudzej mene

 • Celkom [mena] - Celková hodnota dokumentu v mene

 • Dátum odoslania - Dátum odoslania dokumentu

 • Typ dokladu - Typ dokladu uvedený v typoch dokladov, napr. záloha, faktúra, pokladňa atď.

 • Stav dokladu - v akom stave sa doklad nachádza, napr. zaplatený, čiastočne zaplatený.

 • Variabilný symbol - variabilný symbol dokumentu

 • Opis - opis dokumentu

 • Poznámka - poznámka o dokumente

 • User - používateľ, ktorý vytvoril dokument

Po výbere konkrétneho prepojeného dokumentu stlačením tlačidla Otvoriť dokument otvorte dokument na zobrazenie alebo úpravu.

Súvisiace:

Did this answer your question?