Intrastat

Intrastat je elektronický systém zberu a spracovania štatistických údajov na monitorovanie obchodu s tovarom medzi krajinami Európskej únie. Až na niekoľko výnimiek sleduje všetok tovar, ktorý v rámci obchodu prekračuje hranice štátu. Zaznamenávanie údajov je povinné pre všetky členské štáty EÚ vrátane Českej republiky a Slovenska.

Poznámka o tovare z tretích krajín: Do výkazov pre Intrastat o odoslaní tovaru sa musia uvádzať aj údaje o tovare, ktorý sa vyváža do tretej krajiny a ktorý pri opustení Českej republiky ešte nebol prepustený do niektorého z colných režimov vývozu, pretože to vykonávajú colné orgány v inom členskom štáte. Tovar dovezený z tretej krajiny sa tiež považuje za prijatý tovar, ktorý sa musí prihlásiť do Intrastatu, ak bol pred prijatím v Českej republike prepustený do voľného obehu v inom členskom štáte, v ktorom získal štatút Spoločenstva (alebo v ktorom bolo vymerané clo). Krajinou odoslania je v tomto prípade členský štát, z ktorého bol tovar priamo prepravený do Českej republiky.

Upozornenie: ABRA Flexi podporuje získavanie a poskytovanie týchto údajov ako voliteľné rozšírenie alebo ako súčasť balíka Pokročilý obchod a skladovanie. V nápovede je popísaná úplná funkčnosť s podporou Intrastatu.

Intrastat v cenníku

Na záložke Intrastat v záznamoch cenníka je možné určiť, či tovar podlieha Intrastatu, prípadne iné špecifické hodnoty.

Dôkazy Intrastat

Tento príznak označte, ak tovar podlieha Intrastatu. Po začiarknutí príznaku budú k dispozícii nasledujúce polia.

Stát

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte krajinu, z ktorej tovar pochádza. Táto hodnota sa použije na vytváraných dokumentoch, ak nie je vyplnené pole Stát pôvodu v hlavičke dokumentu.

Nomenklatúra

Pomocou ikony vpravo vyberte kódy colných sadzobníkov - otvorí sa ponuka Nástroje - Kódy - Intrastat - Kódy nomenklatúry.

Kód sledovania typu tovaru

Používa sa na zadanie dodatočného kódu tovaru (štatistický znak) a musí sa vyplniť ručne podľa aktuálne platného Kódexu colnej správy.

Faktor pre MJ

Koeficient štatistickej hodnoty

Používa sa na výpočet štatistickej hodnoty.

Intrastat na dokumentoch
Karta "Intrastat"

Na formulároch rôznych dokladov (od faktúr vydaných až po skladové doklady) sa stretnete so záložkou, ktorá slúži na evidenciu údajov Intrastatu.

Stav odoslania

Štát, z ktorého bol výrobok odoslaný.

Krajina určenia

Krajina, do ktorej sa má výrobok dodať. Vyplňte, ak účtenka obsahuje položky, ktoré ste odoslali vy, účtovaná spoločnosť. V prípade, že sa tovar vyváža do tretej krajiny a pri opustení územia Českej republiky (v prípade slovenskej legislatívy) ešte nie je prepustený do jedného z vývozných colných režimov, pretože toto prepustenie vykonajú colné orgány v inom členskom štáte Európskej únie, vyplňte v tomto členskom štáte.

Štát pôvodu

Štát pôvodu výrobku. Vyplňte, ak doklad obsahuje položky, ktorých ste príjemcom. V prípade obchodu s treťou krajinou, keď bol tovar prepustený do voľného obehu v inom členskom štáte Európskej únie pred prijatím v Českej republike (na Slovensku v prípade slovenskej legislatívy), vyplňte v tomto členskom štáte.

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu výrobku.

Transakcia

Vyberte príslušnú transakciu z rozbaľovacieho zoznamu; ponúkajú sa hodnoty z číselníka Intrastat Transakcie.

Dodacie podmienky

Vyberte podmienku doručenia z rozbaľovacieho zoznamu; ponúkajú sa hodnoty z číselníka Intrastat Podmienky doručenia.

Typ dopravy

Vyberte spôsob dopravy z rozbaľovacieho zoznamu; ponúkajú sa hodnoty z číselníka Intrastat Spôsob dopravy.

Špeciálne pohyby

Ponúkajú sa hodnoty z kódovníka Intrastat Speciálne pohyby.

Uznanie vedľajších nákladov na dopravu

Pre Intrastat je v niektorých prípadoch potrebné priradiť dopravné náklady platné pre celý doklad k jednotlivým položkám dokladu. Vo formulári položky dokladu sa na karte Účtovníctvo/Pokročilé nachádza v poli Súčet vedľajších nákladov [mena] blok Intrastat na zadanie pomernej sumy nákladov na dopravu. Pole obsahujúce sumu v mene dokladu je možné editovať pre položky, ktoré sú v cenníku označené pre evidenciu Intrastat. Pole je nepovinné, predvolená hodnota je 0.

Sprievodca alokáciou vedľajších nákladov na dopravu

Započítanie vedľajších nákladov na dopravu možno vykonať pomocou sprievodcu, ktorý tieto náklady rozdelí medzi niekoľko položiek dokladu v pomere podľa ceny alebo počtu položiek.

Pre prístup k sprievodcovi pre priradenie vedľajších nákladov na prepravu použite nasledujúcu cestu: Predaj - Vydané faktúry, kde v zobrazenej ponuke v časti "Služby" vyberte položku Započítať vedľajšie náklady na Intrastat pre vybranú faktúru. Podmienkou je, že doklad musí obsahovať aspoň jednu položku cenníka, ktorá je registrovaná pre Intrastat, potom sa zobrazí prvý krok sprievodcu.

Súčet položiek pre Intrastat

Zobrazuje súčet všetkých základných súm položiek dokladu zaznamenaných pre Intrastat v mene dokladu.

Náklady, ktoré sa majú zohľadniť

Výška vedľajších nákladov na dopravu, ktorá sa má rozdeliť medzi položky dokladu. Po zadaní sumy sa celkové náklady na položky vypočítajú súčtom súm za položky a vedľajších nákladov.

Celková cena položiek

Súčet súm za položky dokladu evidované pre Intrastat plus vedľajšie náklady na dopravu. Po zadaní sumy sa suma nákladov, ktoré sa majú účtovať, vypočíta odpočítaním súčtu súm položiek od zadanej celkovej ceny položky.

Po zadaní čiastok, ktoré sa majú rozdeliť, je potrebné vybrať, či sa vedľajšie náklady rozdelia na položky podľa ceny položky (rozdelenie sa vykoná v rovnakom pomere k celkovej čiastke) alebo podľa počtu jednotiek množstva (náklady, ktoré sa majú rozdeliť, sa vydelia počtom jednotiek príslušných položiek).

Po stlačení tlačidla Pokončiť sa náklady priradia a vypočítané hodnoty sa vyplnia do polí "Celkové vedľajšie náklady pre Intrastat".

Počítače

Na správne vedenie záznamov potrebujete niekoľko číselníkov, ktoré nájdete v položke hlavného menu Nástroje - Číselníky - Intrastat. Konkrétne ide o tieto číselníky:

 • Dodacie podmienky

 • Typ dopravy

 • Krajina určenia

 • Kurzy pre Intrastat

 • Nomenklatúrne kódy

 • Merné jednotky

 • Obchodné transakcie

 • Speciálne pohyby

Výlučne v prípade kódovníka Kurzy pre Intrastat obsahujú kódovníky údaje od vzniku spoplatňovanej spoločnosti, a preto nie je potrebné údaje vypĺňať ani upravovať.

Všetky číselníky potrebné na záznam Intrastatu sa svojím ovládaním a možnosťami nijako nevymykajú ostatným číselníkom. Pre väčšinu číselníkov Intrastatu je možné okrem špecifických vlastností zaznamenať aj všeobecné položky:

Popis

Poznámka

Umožňuje napísať všetky poznámky, ktoré potrebujete mať uložené pre daný záznam v kódovom zozname.

platné od

Kalendárny rok začiatku platnosti záznamu. Spolu s nasledujúcim poľom určuje obdobie platnosti záznamu v číselníku.

platné do

Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu.

Dodávacie podmienky

Skratka

Názov v jazykoch

Transportný režim

Skratka

Názov v jazykoch

Krajiny určenia

Skratka

Názov v jazykoch

Kurzy pre Intrastat

Mena

Vyberiete z voliča mien.

Dátum

Dátum platnosti výmenného kurzu meny.

Účtovaný kurz meny

Kurz meny, ktorý spoločnosť účtuje, zvyčajne CZK.

Výmenný kurz cudzej meny

Výmenný kurz meny zahraničného partnera.

Čitateľ neumožňuje zaznamenať opis, poznámku a roky platnosti.

Nomenklatúrne kódy

Skratka

Názov v jazykoch

Merná jednotka

Vybrané z číselníka merných jednotiek Intrastatu.

Merné jednotky

Skratka

Názov v jazykoch

Obchodné transakcie

Skratka

Názov v jazykoch

Špeciálne pohyby

Skratka

Názov v jazykoch

Generovanie výstupu Intrastatu

Generovanie účtovných výstupov pre Intrastat v položke hlavného menu Účtovníctvo - Účtovný výstup - Generovanie Intrastatu.

V sprievodcovi vyberte, či chcete:

 • (zobraziť) Položky vstupujúce do Intrastatu

 • (zobraziť) Riadky štatistiky

 • (save) Intrastat Report

V poliach Mesiac a Rok zadajte obdobie, za ktoré sa majú údaje pripraviť. Pomocou zaškrtávacích políčok Príjem tovaru, Výdaj tovaru a Vylúčiť neúčtovné doklady určíte doklady, ktoré sa majú zahrnúť.

Ak ukladáte výkaz Intrastat, musíte vybrať program alebo formát, pre ktorý sa výkaz uloží, ako aj názov cieľového súboru.
K dispozícii je aj možnosť Vylúčiť neúčtovné doklady.

Po nastavení všetkých parametrov stlačte tlačidlo Ukončiť.

Did this answer your question?