All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Desktopová aplikácia - Novinky vo verzii 2020.3.0.4
Desktopová aplikácia - Novinky vo verzii 2020.3.0.4

24. 11. 2020 - Opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v ABRA Flexi (24. 11. 2020):

Zlepšenia

 • Import súborov EDI v rozhraní API teraz rešpektuje typ dokumentu z nastavení spoločnosti. Primárne sa používajú typy dokumentov pre EDI, ak nie sú uvedené, príslušné typy dokumentov pre automatické generovanie.

Opravy chýb

 • Oprava zaúčtovania predajných dokladov v evidencii tržieb, pri ktorej sa kvôli malým nepresnostiam pri zaokrúhľovaní mohlo zobrazovať chybové hlásenie:Nasledujúce účtenky majú platby nastavené na sumu vyššiu, ako je suma účtenky.

 • V účtovnom výstupe Kontrolný výkaz DPH sa vyskytol problém pri triedení výstupu podľa stĺpca Riadok kon. hl. došlo k chybe aplikácie.

 • Oprava ukončovania klientskej aplikácie, keď aj po zatvorení hlavného okna zostal v systéme spustený proces Java.

 • V záznamoch položiek v rozhraní API spôsobovalo triedenie podľa stĺpcasumTotal internú chybu aplikácie.

 • Nebolo možné vymazať zálohovú faktúru alebo vystavenú objednávku vytvorenú v kolónke predaj z prijatej objednávky.

 • Oprava kontroly zadávania desatinných čísel, pri ktorej sa čísla v intervale od -1,0 do 1,0 považovali za nulový vstup pre povinné polia. Zobrazovala sa napríklad chyba: Hodnota 'Množstvo' musí byť nenulová.

 • Pri vyradení majetku sa nás pýta, či máme znovu vytvoriť účtovné odpisy.

 • Nastavenie sieťových parametrov servera na bezproblémové odosielanie požiadaviek.

 • Tlačidlo Odoslanie dokumentu e-mailom na paneli nástrojov nerešpektovalo nastavenia tlačovej zostavy na type dokumentu.

 • Opravuje transakčný režim importu atomic="false" pri importe XML v klientskej aplikácii.

 • Bezprostredne po preklopení prijatej objednávky do vystavenej faktúry sa na paneli nástrojov nezobrazilo tlačidlo email.

Did this answer your question?