Skip to main content
All CollectionsO programeZobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.1.0
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.1.0

29.1.2021 - Verzia s legislatívnymi zmenami

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (29. januára 2021):

Legislatíva

Mimoriadne odpisy majetku zaradeného od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 - doplnené nové odpisové skupiny:

 • MIM1-2020 - Mimoriadne odpisy skupiny 1 (rok 2020)

 • MIM2-2020 - Mimoriadne odpisy skupiny 2 (rok 2020)

Nehmotný majetok sa odpisuje na daňové aj účtovné účely:

 • Pridanie odpisových skupín je ponechané na používateľa. V prípade nehmotného majetku klasifikovaného k 1. 1. 2021 nie je možné zvoliť účtovné odpisy majetku.

S účinnosťou od 1.1.2021 boli pridané nové typy pracovných pomerov:

 • 7-Člen zastupiteľstva - nezvolený člen zastupiteľstva, SP sa nevypláca, ZP áno, daň (preddavková × zrážková) sa platí ako v prípade štandardného pracovného pomeru.

 • 8-ČLEN DRUŽSTVA - člen družstva, SP sa neodvádza do výšky 3 500 Kč, ZP sa neodvádza do výšky 3 500 Kč.

Aktualizácia výpočtu miezd na rok 2021:

 • Zvýšenie všeobecného vymeriavacieho základu na 34 766 Kč (bolo 32 510 Kč), maximálneho vymeriavacieho základu na sociálne poistenie na 1 701 168 Kč (bolo 1 672 080 Kč). Zmenila sa výška vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie pre osoby, za ktoré je platiteľom poistného štát. Nová výška vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie osôb so zdravotným postihnutím je 13 088 Kč (bola 11 607 Kč).

 • Nové redukčné hranice pre výpočet náhrady v prípade choroby.

 • Zvýšenie minimálnej hodinovej mzdy a minimálnej mesačnej mzdy. Minimálna mzda sa mení zo 14 600 Kč na 15 200 Kč, čo má vplyv na príplatok k ZP a príplatok za životné prostredie.

 • Výška rozhodujúceho mesačného príjmu zamestnanca pre účasť na nemocenskom poistení sa mení na 3 500 Kč (ovplyvňuje aj hranicu pre zrážkovú daň pri zamestnávaní malého rozsahu).

 • Zmena výšky zľavy pre daňovníka z 24 840 Kč na 27 840 Kč na rok 2021.

 • Súčasťou daňového balíka na rok 2021 je zrušenie solidárnej dane a hornej hranice daňového bonusu. Zrušenie hornej hranice daňového bonusu sa prejaví až v ročnom zúčtovaní dane za rok 2021.

Aktualizácie mzdových formulárov:

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2021 na preddavkovú daň (MFin 5460 - tlačivo 29) aj na zrážkovú daň (MFin 5460/A - tlačivo 8)

 • Výpočet dane a daňového bonusu na zdaňovacie obdobie 2020 (MFin 5460/1 - vzor č. 25)

Paušálna platba:

 • Pridaná podpora príspevku na stravné lístky ako súčasť daňového balíka na rok 2021.

 • V stálych zložkách mzdy a v základnej mzde v aktualizácii mzdy je možné zadať novú zložku pre príspevok na stravovanie. Do poľa Percento/konštanta sa zadáva suma za odpracovaný deň.

 • Pri výpočte mzdy sa rozdelí časť do limitu a nad limit (do limitu = 70 % stravného za 5 - 12 hodín, v roku 2021 je to 75,6 Kč).

 • V nastaveniach firmy, pracovného pomeru a skupiny osôb pribudla voľba typu dokladu pre generovanie záväzkov zo stravného do limitu.

Dovolenka sa teraz počíta na hodiny:

 • Na základe novely Zákonníka práce účinnej od 1. januára 2021 sa dovolenka teraz počíta v hodinách. V zložkách, ktoré riadia dovolenku, sa musia vyplniť nové hodiny.

 • V nastaveniach zamestnania bolo pridané nové pole Počet hodín dovolenky za rok. V Prehľade zamestnancov a v Aktualizácii miezd pribudla nová služba Predvyplnenie hodín dovolenky, ktorá vo výplatnej páske za január 2021 vyhľadá zložky DOVOLENKA a predvyplní počet hodín pre riadne pracovné pomery.

 • Pred prvým výpočtom miezd v roku 2021 je potrebné upraviť nastavenia zložiek dovolenky. Po prvom výpočte je potrebné skontrolovať a v prípade potreby doplniť prenesenú dovolenku a výpočet zopakovať.

Zrušenie superhrubej mzdy:

 • Daňový balík na rok 2021 zrušil superhrubú mzdu a zaviedol progresívnu daň so sadzbami 15 % a 23 %. V roku 2021 je hranica, od ktorej sa uplatňuje 23 % sadzba, 141 764 GBP/mesiac. Zároveň bola zrušená solidárna daň.

Slovenské právne predpisy:

 • Odpisy hmotného majetku v prvom roku odpisovania sa vypočítajú ako pomerná časť odpisov. V prípade rovnomerného odpisovania mali niektoré skupiny (za 6 a 12 rokov) nesprávny výpočet ročných odpisov. Oprava sa uplatní na majetok s dátumom začatia daňového odpisovania od 1. 1. 2020. V prípade už zaradeného majetku je potrebné ručne znovu vygenerovať odpisy.

 • Úprava zaokrúhľovania daňových odpisov matematicky na 2 desatinné miesta so spätnou platnosťou od 1.1.2020. Do Hromadných operácií s majetkom bola pridaná možnosť Prepočítať daňové odpisy z bežného účtovného obdobia.

Opravy chýb

 • Vlastnosti záložiek Požiadavky na zásoby MJ a Stav zásob MJ s požiadavkami mohol používateľ zmeniť (importom / v API), čo spôsobilo vznik negatívnych požiadaviek na expedíciu. Uvedené vlastnosti sú teraz len na čítanie.

 • V párovom doklade s úhradou sa v poli daňového záznamu nezobrazoval text "pozri prepojené uhradené doklady".

 • Pri výdaji vytvorenom z objednávky nebolo možné zmeniť predvolený typ dokladu, ak mal používateľ v právach viditeľnosti údajov hodnotu Nedostupné.

 • Služba Vytvoriť faktúru z preddavku skončila chybou aplikácie pre neplatiteľa DPH.

 • V prípade triedenia podľa vypočítaného stĺpca (Predajná cena bez DPH, Predajná cena s DPH) nebolo možné vytlačiť/exportovať cenník do PDF.

Did this answer your question?