Skip to main content
All CollectionsO programeZobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.2.0
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.2.0

19. 2. 2021 - aktualizácia riadkov pre priznanie DPH SK, podmienené generovanie poplatkov, opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (19. februára 2021):

Legislatíva

 • Slovenské právne predpisy

 • Aktualizácia riadkov DPH pre priznania k DPH s účinnosťou od januára 2021. Súčasťou je aktualizovaná tlačová zostava pre priznania k DPH. V rámci inštalácie verzie sa pre doklady s Dátumom zdaniteľného plnenia prenesú neplatné riadky DPH na nové riadky DPH.

 • Aktualizácia XML zostáv pre daňové priznania k DPH a kontrolné výkazy.

Nové funkcie

 • Podmienené generovanie poplatkov

 • V definícii poplatku môžete určiť typ poplatku: Všeobecný, Recyklácia. na type dokladu môžete zmeniť možnosť Vytvoriť recyklačné poplatky.

 • Pridaná podpora pre formát multicash rumunskej UnicreditBank - načítanie výpisov bude spracovávať rumunský IBAN. Ak sa v zozname zobrazí reťazec "Ref. ", uloží čísla za ním ako VS.

Opravy chýb

 • Oprava výkonnostných regresií v rozhraní API, kde niekoľko záznamov implicitne zahŕňalo relácie na úrovni úplného detailu. Napríklad záznam /contact implicitne obsahoval údaje z relácie udalosti. Zahrnutie relácií je teraz opäť riadené vzťahmi parametrov dotazu.

 • Zadanie kontaktu API s heslom môže spôsobiť pád servera. To sa prejavovalo najmä na virtuálnych serveroch s nedostatočnou entropiou na generovanie náhodných čísel.

 • Opravené umiestnenie zápornej nulovej zľavy pri exporte faktúry do formátu EDI.

 • Načítanie bankových výpisov nedokázalo spracovať viacero účtov s rovnakým číslom, ale v rôznych bankách. Načítaný výpis by mohol byť priradený k nesprávnej banke.

 • Tlačová zostava Prehľad dane z príjmov - Preddavková daň nevytlačila zamestnancov s nulovou daňou.

 • Vo výstupe Mzdy sa nezobrazoval zoznam detí zamestnanca.

 • Opravené rýchle vyhľadávanie pomocou klávesnice v zoznamoch personálu po kliknutí do stĺpca.

 • Rodné čísla začínajúce rokom 2021 sa v HR prepočítavali na rok narodenia 19xx. Výber storočia pre konverziu je teraz založený na aktuálnom roku.

 • Mzdový výstup Prepočítaný počet zamestnancov
  - Absencia nastavenia osoby v období generovaného výstupu spôsobovala chybu aplikácie -
  Oprava zložiek zahrnutých do výpočtu odpracovaného času:
  neobsahovala: otcovskú dovolenku, dlhodobú starostlivosť,
  chýbajúce: Platená dovolenka.

 • Výpočet priemernej čistej mzdy od roku 2021 pracuje s dvoma daňovými sadzbami, rovnako ako pri výpočte miezd, a pri výpočte od roku 2021 sa nezohľadnilo ani poistenie zamestnancov.

 • Oprava správy o výkaze z iskov a strát. V prípade neziskovej organizácie sa vo výkaze zobrazia aj riadky, ktoré majú v stĺpci Hlavné činnosti sumu 0 Sk.

 • Pri inicializácii účtovného obdobia sa mohli preceňovať aj zaplatené príjmy! Od verzie 2020.2.0 sa pri vytvorení väzby medzi kompletnou platbou dokladu v cudzej mene a platbou v domácej mene do väzby zadávala menšia z týchto dvoch súm. V prípade silnejšej domácej meny tomu zodpovedala suma z úhrady (banky), ale správna suma by mala byť suma z uhrádzaného dokladu
  .

 • Inštalačné súbory pre operačný systém MS Windows sú opätovne podpísané certifikátom.

 • Oprava predvypĺňania poľa Forma platby na dokladoch v tzv. predajnom kolese. Napr. pri použití služby Vytvoriť prijatú objednávku z vystavenej ponuky zostala forma platby nenastavená. Teraz sa rešpektuje aj forma platby nastavená na type vytváraného dokladu alebo forma platby zvolená pre firmu.

 • Opravené zobrazenie dialógových okien v operačnom systéme macOS.

 • V starom webovom rozhraní nebolo funkčné generovanie PDF výstupu z daňového priznania k DPH.

 • Opravy chýb a vylepšenia použiteľnosti hromadnej fakturácie objednávok
  - Fakturácia už nekončí chybou z dôvodu súčasnej zmeny objednávky iným používateľom.Počas automatického vykonávania sa zobrazuje ukazovateľ priebehu s počtom spracovaných objednávok -
  Vstupný formulár si pamätá posledné parametre zadané pri vykonávaní.

 • Na dokladoch sa mohol vyskytnúť zaokrúhľovací zápis s nekonzistentne nastavenou sadzbou DPH (napr. pre neplatiteľa DPH na doklade s uvedenými sadzbami).

 • V súhrnnom vyúčtovaní objednávky chýbala podpora pre 2. zníženú sadzbu DPH.

Did this answer your question?