Skip to main content
Kontrola a vyplnenie účtovnej osnovy (WUI)

Preskúmanie a doplnenie účtovnej osnovy (pre vedenie účtov), účtovných pravidiel pre DE

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Aj v novozaloženej "čistej" firme sú najčastejšie používané analytické účty už vytvorené v agende Účtovníctvo - Účtový roz vrh; používajú sa v už prednastavených typoch dokladov alebo účtovných predpisoch. Samozrejme, nie je nutné používať tieto účty, môžete si vytvoriť vlastné analytické účty (dvojmiestne alebo trojmiestne).

Skontrolujte existujúce účty. Prostredníctvom možnosti Zmeniť môžete opraviť číslo účtu (analytika) alebo dokonca opraviť/doplniť názov účtu. Ak chcete vytvoriť nové konto, použite možnosť Nový. Softvér prirodzene kontroluje, či nie sú účty duplicitné.

Na doplnenie účtovnej osnovy môžete použiť aj import z programu Excel, ktorý nájdete pod ikonou importu. Pri importe sa vytvorí analytický účet, ale bez priameho prepojenia na štandardnú účtovnú osnovu (pozri Nástroje - Denníky - Štandardná účtovná osnova). Je preto potrebné zadať importované účty prostredníctvom možnosti Zmeniť a pridať prepojenie na syntetický účet.

Pripomeňme, že Štandardná účtovná osnova je záväzná, pridávať možno len syntetické účty s typom účtu Podsúvaha alebo Vnútropodnikový účet.

Pre organizácie s typom Business-Tax sú účty nahradené predpismi účtovania. Ich zoznam nájdete v časti Nástroje - Slovníky - Pravidlá odosielania. Samozrejme, môžete pridať nové, ktoré používate.

Did this answer your question?