All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.5.5
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.5.5

6/14/2021 - Vylepšenia správ o majetku, opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (14. júna 2021):

Vylepšenia

 • Na tlačovom výstupe Prehľad aktív pole Aktuálna cena zobrazuje nulovú hodnotu, ak bol majetok v danom roku vyradený. Celková aktuálna cena sa rovná hodnote majetku v účtovnej evidencii.

 • O správe Stav aktív k dátumu Do správy boli pridané tri nové stĺpce: Celkový počet vyradení, Celkové technické zhodnotenie a Celková zmena ceny.

 • V šablóne e-mailu používateľa nie je potrebné spracovať nedefinované hodnoty (null). Napríklad výraz ${object.bspBan.code} sa prenesie aj vtedy, ak doklad nemá nastavený bankový účet.

 • Opravený náhľad šablóny pre Stav platieb k dátumu.

Opravy chýb

 • Opravený výpočet alokácie vedľajších nákladov pre skladové doklady. Strata presnosti pri zaokrúhľovaní položiek by mohla viesť k nežiaducej zmene celkovej sumy dokladu.

 • Ak bola úhrada v cudzej mene kompletne spárovaná, napr. ručným vytvorením prepojenia úhrady, s viacerými dokladmi (naraz aj postupne uhrádzanými) vrátane dobropisu, bol kurzový rozdiel vypočítaný nesprávne.

 • Rýchle filtrovanie v tabuľkách nefungovalo pri vyhľadávaní veľkých hodnôt. Bolo to spôsobené konverziou 8-miestnych a dlhších čísel na vedecký formát, čo sa prejavilo aj v popise filtra z klasického filtrovania.

 • Pri vytváraní hromadnej objednávky sa vyskytla chyba aplikácie, ak nebolo vyplnené množstvo v niektorom z riadkov.

 • Ak v sprievodcovi zostavou Zostatky účtov nebolo vybrané obdobie, došlo k internej chybe aplikácie.

 • Opravené zobrazenie interného formulára príjemky v daňovej evidencii, kde dochádzalo k prekrývaniu štítkov.

 • Opravené chyby pri spracovaní zložky mzdy Príspevok na karanténu:

  • Pridaná kontrola pre zadanie kladnej sumy.

  • V jednom mesiaci je možné zadať viac príspevkov pre jednu osobu (v súhrne poistného sa započíta len skutočný počet osôb).

 • Sprievodca dobropisom už neponúka položky dobropisu, ako sú: odpočet zálohy, odpočet GST a opravné položky. Ich pripísanie bolo nesprávne a spôsobilo chybu v žiadosti.

Did this answer your question?