Skip to main content
Typy podujatí/činností

Na tomto formulári vytvoríte typy udalostí a aktivít, ktoré potom vyberiete v ponuke Obchodní partneri - Udalosti, aktivity.

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Obchodní partneri - Typy podujatí/činností

Na tomto formulári vytvoríte typy udalostí a činností, ktoré potom vyberiete z ponuky

Obchodní partneri - Udalosti, Aktivity na karte Hlavné v poli Typ aktivity. Ide napr. o stretnutia, informácie o obchodoch, pripomenutia.

Skratka

Skratka typu podujatia v rozsahu maximálne 20 znakov; mala by umožňovať jasnú identifikáciu podujatia.

Názov

Úplný názov typu udalosti.

Karta "Základné informácie"

Typ podujatia

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte jednu z nasledujúcich možností: Poznámka, Udalosť, Úloha, Úloha pracovného postupu.

Zodpovedný zamestnanec

Vyberte osobu, ktorá je zodpovedná za daný typ udalosti; ponúkajú sa osoby zaregistrované v ponuke Nástroje - Osoby a používatelia.

Karta "Texty"

Popis

Podrobnejší opis.

Poznámka

Dodatočná poznámka.

Karta "Výberové klávesy"

Značky

Ku konkrétnej udalosti môžete priradiť rôzne štítky; pomocou tlačidla Pripojiť zobrazte tabuľku výberu štítkov; z ľavej tabuľky Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť k zmluve, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom OK; ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo Spravovať štítky; otvorí sa číselník štítkov (ponuka Nástroje - Slovníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

Karta "Správa"

Záložka "Správa" obsahuje informácie o časovej platnosti a viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu sa uvádza v rozmedzí kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzenie platnosti zabezpečuje, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prehliadaním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže časová platnosť sa vzťahuje na kalendárne roky, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

Platí od

Kalendárny rok začiatku platnosti záznamu.

Platnosť do

Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli Platnosť od a "9999" v poli Platnosť do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a bude sa zobrazovať v zozname v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. len v tomto roku bude viditeľný v zozname (pozri navigáciu na strane hlavičky účtovného obdobia ).

Did this answer your question?