Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaSprievodca nastavením spoločnosti
Sprievodca nastavením spoločnosti - Nastavenie spoločnosti 2/2
Sprievodca nastavením spoločnosti - Nastavenie spoločnosti 2/2

Založenie spoločnosti v systéme ABRA Flexi - druhá časť

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prvú časť dokumentácie nájdete tu.

Karta "Predaj"

Karta "Predaj"

Zrelosť v dňoch

Predvolená hodnota je 14 dní. Táto hodnota sa pri vystavovaní faktúr pripočíta k Dátumu vystavenia a zobrazí sa ako Dátum splatnosti. Hodnotu je možné nastaviť podľa vašich želaní.Dátum splatnosti je možné nastaviť na 3 miestach v aplikácii:

 • Základné nastavenie je v tomto dialógovom okne a má najnižšiu prioritu.

 • Vyššiu prioritu má nastavenie pre jednotlivé typy faktúr, viď menu Predaj - Typy dokladov - Typy vydaných faktúr.

 • Najvyššiu prioritu má nastavenie dátumu splatnosti pre konkrétnu firmu prostredníctvom ponuky Obchodní partneri - Adresy firiem.

Pri vytváraní novej faktúry sa dátum splatnosti prevezme z nastavení na tejto karte. Keď vyberiete konkrétny typ faktúry s nastaveným dátumom splatnosti, tento dátum splatnosti nahradí pôvodný dátum splatnosti. Výber spoločnosti zákazníka je podobný. Okrem toho je možné výsledný dátum splatnosti na faktúre ručne prepísať.

Pripomienky

Pomocou tohto tlačidla otvoríte samostatný zoznam typov pripomienok, ktorý vám tiež umožňuje zmeniť text vo formulároch pripomienok. Zoznam typov pripomienok je dostupný aj prostredníctvom ponuky Nástroje - Číselníky - Pripomienky.

Rad dokladov pre...Vydané faktúry, Vydané ponuky, Prijaté dopyty, Prijaté objednávky - je možné nastaviť aj cez menu Predaj - Rad dokladov.Ak chcete nastaviť rad dokladov pre vydané faktúry, prejdite na ďalší krok Sprievodcu nastavením firmy Rad dokladov - tlačidlo "Vydané faktúry".

Rezervácia

Iba manuálne

Rezervácia tovaru bude závisieť výlučne od používateľa, žiadny tovar nebude rezervovaný automaticky.

Automaticky pri vytvorení objednávky

Pomocou prepínača ÁNO/NIE môžete určiť, či sa má pri vystavení prijatej objednávky automaticky vytvoriť rezervácia tovaru.

Automaticky pri vytváraní objednávky a skladovaní tovaru

Pomocou prepínača ÁNO/NIE môžete určiť, či sa má alebo nemá automaticky vytvoriť rezervácia na tovar, a to tak pri vystavení prijatej objednávky (funkčnosť totožná s predchádzajúcim prepínačom), ako aj v prípade, že existujúca, čakajúca prijatá objednávka môže byť pri prijatí tovaru vybavená.

Povolenie rezervácie do mínusu

Zaškrtnutím alebo zrušením zaškrtnutia príznaku môžete určiť, či bude možné rezervovať tovar na sklade napríklad na základe prijatej objednávky, a to aj do mínusu. Vytvorená rezervácia sa potom zobrazí v ponuke Položka - Rezervácia. Rezerváciu môžete zrušiť zrušením objednávky (menu Predaj - Prijaté objednávky - tlačidlo Služby - Vytvoriť vydanú faktúru); rezerváciu môžete zrušiť aj cez menu Tovar - Rezervácia vymazaním zo zoznamu.Zaškrtávacie políčko nie je k dispozícii, ak pri vytváraní objednávky a naskladňovaní tovaru zvolíte režim rezervácie Automatický.

Automatické generovanie čísla objednávky zhodného s číslom objednávky

Zaškrtnutím alebo zrušením zaškrtnutia príznaku môžete určiť, či sa má alebo nemá automaticky generovať číslo objednávky pri vystavení prijatej objednávky; do poľa Skratka sa prenesie číslo objednávky, potom názov firmy, popis, stredisko, dátum začatia.

Prepočítanie cien pri zmene zákazníka

Možnosti na výber:

 • Prepočítať ceny

 • Ceny nemeňte.

 • Spýtajte sa

Vyberte typ nových dokumentov

Pre každý typ dokladu v agende Predaj (faktúry vydané, objednávky prijaté, cenové ponuky vydané, objednávky prijaté) vyberiete, ako sa má systém správať pri vytváraní nového dokladu (typ dokladu môžete vždy zmeniť ručne); máte možnosť výberu:

 • Spýtať sa používateľa - použite, ak často meníte typy dokumentov,

 • Posledný vybraný - vyberte, ak vystavujete rôzne typy dokladov, ale vždy vystavujete veľký počet dokladov rovnakého typu; najčastejšie vyberaná hodnota,

 • Primárne - ak vystavujete väčšinou len jeden typ dokladu. Potom na karte Administrácia pre vybraný typ dokladu (napr. ponuka Predaj - Typy dokladov - Typy vydaných faktúr) zaškrtnite príznak Primárny typ dokladu.

Karta "Faktúra

Dodatočný text na faktúre

Do tohto poľa môžete zadať ľubovoľný text, ktorý sa má zobraziť pod pečiatkou a podpisom na konci vytlačenej faktúry, napr. štandardné dodacie podmienky spoločné pre všetkých vašich zákazníkov.

Povolenie odpočtu nezaplatenej vydanej zálohy

Nezahŕňajte položky automatického zaokrúhľovania do DPH

Toto pole určuje správanie automatického zaokrúhľovania:

 • po zaškrtnutí poľa sa vytvorí položka oslobodená od DPH (tzv. 0% sadzba), do ktorej sa pripočíta rozdiel medzi základnou sumou a sumou DPH,

 • ak pole zostane prázdne, do riadku automatického zaokrúhľovania sa prenesie sadzba DPH z položky hlavného dokladu.

Karta "Typy dokumentov pre automatické generovanie"

ABRA Flexi dokáže automaticky vytvoriť množstvo dokladov z iných už vytvorených dokladov výberom ponuky na paneli nástrojov, ktorú nájdete pri vytváraní prakticky všetkých dokladov. Tu (tu sa rieši sekcia Predaj) môžete pomocou tlačidla rozbaľovacieho zoznamu vybrať, do ktorého typu dokladu chcete tieto automaticky generované doklady zahrnúť. Ak vyplníte túto hodnotu, obsluha nebude požiadaná o typ automaticky vytvoreného dokumentu. Základné typy dokumentov sú nastavené.

Prijaté objednávky

Toto nastavenie je určené pre automaticky vytvorené objednávky prijaté z prijatého dopytu a z vystavenej ponuky.

Vydané faktúry

Toto nastavenie je určené pre automaticky vytvorené vystavené faktúry z prijatej objednávky.

Vydané zálohy

Pred vytvorením vystavenej faktúry je možné vytvoriť zálohu z prijatej objednávky.

Vydané ponuky

Toto nastavenie je určené pre automaticky vytvorené vydané ponuky z prijatého dopytu.

Ak chcete vytvoriť nový typ dokumentu, vyberte nasledujúci spôsob:

 • Pomocou tlačidla rozbaľovacieho zoznamu potiahnite typ dokumentu do príslušného poľa. Pole sa zvýrazní modrou farbou.

 • Stlačte funkčné tlačidlo F2 a otvorí sa príslušný číselník, kde môžete nastaviť nový typ dokumentu.

Tieto typy dokladov môžete pridať aj po prihlásení do aplikácie v ponuke Predaj v časti Typy dokladov. Tieto typy môžete dodatočne nastaviť pre automatické generovanie v menu Firma v časti Nastavenie - karta Moduly - karta Predaj - karta Typy dokladov pre automatické generovanie.

Karta "Nákup"

Karta "Nákup"

Predvolený dátum splatnosti [dni]

Zadaný počet dní bude na všetkých dokladoch (hodnota je uvedená ako dátum splatnosti), ide o základné nastavenie s najnižšou prioritou.Dátum splatnosti je možné nastaviť na troch miestach:

 1. Základné nastavenie je v tomto dialógovom okne a má najnižšiu prioritu.

 2. Druhé nastavenie priority sa vykonáva prostredníctvom ponuky Nákup - Typy dokladov - Typy prijatých faktúr typu Prijatá faktúra.

 3. Najvyššiu prioritu má nastavenie dátumu splatnosti pre konkrétnu firmu prostredníctvom ponuky Obchodní partneri - Adresy firiem - záložka Rozšírené.

V praxi to vyzerá tak, že keď vytvoríte novú faktúru, dátum splatnosti sa prevezme z tohto nastavenia (ak tu nie je vyplnená hodnota, dátum splatnosti je rovnaký ako dátum vystavenia). Keď vyberiete určitý typ faktúry a je preň nastavený dátum splatnosti, tento dátum splatnosti nahradí pôvodný dátum splatnosti. Potom vyberiete spoločnosť a proces sa zopakuje. Výsledný dátum je možné prepísať na faktúre "užívateľ".

Séria dokumentov pre

 • Prijaté ponuky

 • Vydané žiadosti

 • Prijaté faktúry

 • Vydané príkazy

Ide o duplicitnú možnosť, ktorú tu nemusíte vypĺňať.

K nastaveniam radov dokladov pre prijaté faktúry sa dostanete v ďalšom kroku Sprievodcu nastavením radov dokladov firmy - tlačidlo "Prijaté faktúry".

Všetky tu uvedené rady dokladov sa nastavia po prihlásení do aplikácie v ponuke "Nákup" v položke"Rady dokladov".

Vyžadovať podpis pred vydaním platobného príkazu

Predvolená hodnota je nastavená na NIE.

Ak je hodnota vyplnená kladne, pred vytvorením platobného príkazu sa vyžaduje podpis prijatej faktúry. Používateľ, ktorý má právo podpisovať, zadá podpis výberom ponuky "Služby - Podpísať platbu" na paneli nástrojov.

Výber typu nových dokumentov

Tieto údaje nie je potrebné vypĺňať, polia môžu zostať prázdne.Tu môžete pre každý typ dokladu modulu "Nákup" (prijaté faktúry, vydané objednávky, prijaté ponuky, vydané objednávky) vybrať, ako sa má program správať pri vytváraní nového dokladu. Samozrejme, vždy existuje možnosť ručne zmeniť typ dokumentu. Máte na výber:

 • Opýtať sa používateľa - táto metóda je vhodná, ak často meníte typy dokumentov. Po použití tlačidla sa zobrazí zoznam typov dokumentov, z ktorých si môžete vybrať. Potvrdením vybraného typu sa otvorí dokument tohto typu.

 • Posledný vybraný - tento spôsob je vhodný, ak vystavujete rôzne typy dokladov, ale vždy vystavujete veľký počet dokladov rovnakého typu. Po použití tlačidla sa otvorí naposledy vybraný typ dokumentu.

 • Primárne - táto metóda je vhodná, ak vystavujete prevažne len jeden typ dokladu. Potom na karte "Spravovať" označte pre tento vybraný typ dokumentu položku Primárny a po použití tlačidla sa otvorí dokument tohto primárneho typu.

Umožniť odpočet prijatej nezaplatenej zálohy

Dátum vyplnenia dátum Podať žiadosť o zdaniteľné pl.

Určuje pole, ktorého hodnota sa použije na nastavenie poľa Uplatniť dátum zdaniteľného plnenia pre prijaté faktúry a iné záväzky.

Možné zdroje hodnôt sú Dátum zdaniteľného plnenia, Prijaté, Dátum zaúčtovania, Dátum splatnosti, Aktuálny dátum a Nevypĺňať vopred.

Karta "Typy dokumentov pre automatické generovanie"

ABRA Flexi dokáže automaticky generovať množstvo dokladov z iných už vytvorených dokladov výberom ponuky "Služby" na paneli nástrojov, ktorú nájdete pri vytváraní prakticky všetkých dokladov. Tu (tu sa rieši časť Nákup) môžete pomocou tlačidla rozbaľovacieho zoznamu vybrať, do ktorého typu dokladu chcete tieto automaticky vytvorené doklady zaradiť. Ak vyplníte túto hodnotu, obsluha nebude požiadaná o typ automaticky vytvoreného dokumentu. Základné typy dokumentov sú nastavené.

Prijaté faktúry

Toto nastavenie je určené pre automaticky vytvorené faktúry prijaté z vystavenej objednávky.

Vydané príkazy

Toto nastavenie je určené pre automaticky vytvorené vystavené objednávky z vystaveného dopytu, z prijatej ponuky a z prijatej objednávky.

Vydané žiadosti

Toto nastavenie sa týka automaticky vytvorených vydaných dopytov z prijatej objednávky.

Prijaté citácie

Toto nastavenie je určené pre automaticky vytvorené akceptované ponuky z vystavenej požiadavky.

Ak chcete vytvoriť nový typ dokumentu, vyberte nasledujúci spôsob:

Pomocou tlačidla rozbaľovacieho zoznamu potiahnite typ dokumentu do príslušného poľa. Pole sa zvýrazní modrou farbou. Stlačte funkčné tlačidlo F2 a otvorí sa príslušný číselník, kde môžete nastaviť nový typ dokumentu.

Tieto typy dokladov môžete pridať aj po prihlásení do aplikácie v ponuke Nákup v časti Typy dokladov. Tieto typy môžete dodatočne nastaviť na automatické generovanie v menu Firma v časti Nastavenie - záložka Moduly - záložka Nákup.

Karta "Peniaze"

Série dokumentov pre... Pokladňa, Banka

Tlačidlá otvoria okno pre správu radov dokladov pre pokladničné alebo bankové doklady.Rad dokladov pre banku a pokladňu môžete nastaviť po prihlásení do aplikácie v menu "Peniaze" v položke "Rad dokladov".K nastaveniu týchto radov dokladov sa dostanete aj v ďalšom kroku Sprievodcu nastavením firmy Rad dokladov - tlačidlo Pokladňa, Banka

Zoznam bankových spojení

Obsahuje bankové účty firmy, je možné ich nastaviť aj cez menu Peniaze - Zoznam bankových účtov.K nastaveniam bankového spojenia sa dostanete aj v ďalšom kroku Sprievodcu nastavením firmy Tlačidlo Banky, pokladne, sklady a typy dokladov - Zoznam bankových spojení.

Zoznam pokladníc

Nastavenie je možné vykonať aj cez menu Peniaze - Zoznam pokladní.K nastaveniu pokladní sa dostanete aj v ďalšom kroku Banky, pokladne, sklady a typy dokladov - tlačidlo Zoznam pokladní.

Výber typu nových dokladov Banky, pokladnice

Pre každý typ dokladu modulu Peniaze (hotovosť, bankové doklady, úvery) vyberiete, ako sa má systém správať pri vytváraní nového dokladu (typ dokladu môžete vždy zmeniť ručne); máte na výber:

 • Spýtať sa používateľa - túto možnosť použite, ak často meníte typy dokumentov,

 • Posledný vybraný - vyberte, ak vystavujete rôzne typy dokladov, ale vždy vystavujete veľký počet dokladov rovnakého typu; najčastejšie vyberaná hodnota,

 • Primárne - ak vystavujete väčšinou len jeden typ dokladu.

Výber typu dokladu pre načítané bankové výpisy

Vyberte predvolené typy dokladov pre bankový príjem a bankový výber.

Karta "Účtovníctvo"

Série dokumentov pre... Interné dokumenty, pohľadávky, záväzky

Možno ich nastaviť aj prostredníctvom ponuky Účtovníctvo - Rad dokladov.

K nastaveniam týchto radov dokladov sa dostanete aj v ďalšom kroku sprievodcu radmi dokladov - tlačidlo Interné doklady, pohľadávky a záväzky

Vyberte typ nových dokladov - interné doklady, pohľadávky, záväzky

Pre každý typ dokladu v module Účtovníctvo (interné doklady, ostatné pohľadávky, záväzky) vyberiete, ako sa má systém správať pri vytváraní nového dokladu (typ dokladu môžete vždy zmeniť ručne); máte na výber:

Spýtať sa používateľa - použite, ak často meníte typy dokumentov,

Posledný vybraný - vyberte, ak vystavujete rôzne typy dokladov, ale vždy vystavujete veľký počet dokladov rovnakého typu; najčastejšie vyberaná hodnota,

Primárny - ak vystavujete väčšinou len jeden typ dokladu, potom na karte Správa označte primárny pre vybraný typ dokladu a po použití tlačidla Nový sa otvorí doklad tohto primárneho typu.

Karta "Zamestnanci"

Zaoberá sa nastaveniami týkajúcimi sa modulu Zamestnanci. Pozostáva z týchto čiastkových kariet:

 • Karta "Poistenie".

 • Karta "Daň".

 • Karta "Typy dokumentov"

 • Karta "Iné"

 • Karta "Účet"

 • Karta "Termíny splatnosti"

Karta "Poistenie"

Obsahuje nastavenia pre typy dokladov a pravidlá účtovania pre sociálne a zdravotné poistenie. Jednotlivé hodnoty nastavte pomocou ikon umiestnených vpravo od každého poľa.

Sociálne poistenie

Typ záväzku - typ dokladu, v ktorom sa účtuje sociálne poistenie a na ktorom je nastavený aj účet pre účtovanie sociálneho poistenia (účet Dal 336...); možno nastaviť aj cez menu Účtovníctvo - Typy dokladov - Typy ostatných záväzkov.

Účtovné operácie zamestnanec - predpis účtovných operácií z pohľadu zamestnanca (účet MD 331...); možno nastaviť aj cez menu Účtovníctvo - Predpisy účtovania - Predpisy účtovania - ostatné záväzky.


Účtovné operácie zamestnávateľ - predpis účtovných operácií z pohľadu zamestnávateľa (účet MD 524...); možno nastaviť aj cez menu Účtovníctvo - Predpisy účtovania - Predpisy účtovania - ostatné záväzky.


Adresa a bankové spojenie - tu nastavíte adresu a bankové spojenie sociálnej poisťovne; možno nastaviť aj cez menu Obchodní partneri - Adresy firiem.

Zdravotné poistenie

Druh záväzku, t. j. typ dokladu, na ktorý sa bude účtovať zdravotné poistenie a kde je nastavený aj účet pre účtovanie zdravotného poistenia (účet Dal 336...)


Pracovník účtovných operácií, t. j. predpis účtovných operácií z pohľadu zamestnanca (účet MD 331...)


Účtovná operácia zamestnávateľa, t. j. predpis účtovných operácií z pohľadu zamestnávateľa (účet MD 524...)


Toto nastavenie sa tu používa, ak chcete sledovať históriu zmien vykonaných v účtovníctve.

Karta "Dane"

Táto záložka sa zaoberá nastavením typov dokladov a zároveň pravidlami účtovania všetkých daní, ktoré sa týkajú miezd. Na výber vždy použite tlačidlo .

Preddavková daň

Typ záväzku, t. j. typ dokladu, do ktorého sa zálohová daň zaúčtuje a kde je nastavené aj pravidlo účtovania tejto dane (MD 331.../Dal 342...)


Adresa a bankové spojenie, kde môžete nastaviť adresu daňového úradu a číslo účtu pre preddavkovú daň

Zrážková daň

Typ záväzku, t. j. typ dokladu, ku ktorému sa bude zrážková daň pripočítavať a kde sa nastavuje aj pravidlo účtovania zrážkovej dane (MD 331.../Dal 342...
)Adresa a bankové spojenie, kde môžete nastaviť adresu daňového úradu a číslo účtu pre zrážkovú daň

Rezidentská daň

Typ záväzku, t. j. typ dokladu, na ktorý bude daňový rezident zaúčtovaný a kde je nastavené aj pravidlo účtovania tejto dane (MD 331.../Dal 342...
)Adresa a bankové spojenie, kde môžete nastaviť adresu daňového úradu a číslo účtu pre daňového rezidenta

Karta "Typy dokumentov"

Typ záväzku zálohovej platby - kliknutím na ikonu budete presmerovaní do ponuky Účtovníctvo - Typy dokladov - Ostatné typy záväzkov.

Typ záväzku odpočtu - kliknutím na ikonu budete presmerovaní do ponuky Účtovníctvo - Typy dokladov - Ostatné typy záväzkov.

Typ dobropisov k úhrade - kliknutím na ikonu budete presmerovaní do ponuky Účtovníctvo - Typy dokladov - Typy ostatných záväzkov.

Typ interných dokladov hrubých miezd - kliknutím na ikonu budete presmerovaní do ponuky Účtovníctvo - Typy dokladov - Typy interných dokladov.

Typ interných dokladov na náhradu mzdy - kliknutím na ikonu sa presmerujete do ponuky Účtovníctvo - Typy dokladov - Typy interných dokladov.

Typ interných dokladov cestovať do limitu - kliknutím na ikonu budete presmerovaní do ponuky Účtovníctvo - Typy dokladov - Typy interných dokladov.

Karta "Iné"

Táto karta sa zaoberá nastavením typov dokumentov iných, ktoré nie sú uvedené vyššie, a niektorých ďalších konštánt.

Počet dní dovolenky za deň neprítomnosti

Príspevok na dôchodok

Slúži na vyplnenie, či spoločnosť bude poskytovať príspevok na dôchodok áno/nie.

Percento príspevku na dôchodkové poistenie

Percento pre výpočet povinného poistenia

Náhrada 50 % nemocenských dávok

Karta "Účet"

Na tejto podzáložke nastavíte rozvrh pravidelného pracovného času. Tieto údaje sa prenesú do karty zamestnanca (menu Zamestnanci - Personalistika - Pracovné pomery - karta Bilancia) , kde ich môže opraviť.

Ak vyplníte prvé tri hodnoty v tomto dialógovom okne, predvyplnia sa hodnoty na karte konkrétneho zamestnanca, ak nastavíte jeho "Pracovný plán" na pravidelný.

Hodiny denne

Do tohto poľa zadajte počet hodín na zmenu za deň.

Dni v týždni

Do poľa zadajte počet pracovných dní v týždni.

Začiatok pracovného času

Položka obsahuje hodinu najčastejšieho začiatku práce.

Výpočet mzdy za dovolenku z priemeru

Uveďte, či chcete vypočítať dovolenku na základe priemeru áno/nie.

Týždenný pracovný čas

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte jeden z nasledujúcich testov:

 • Jednozmenná prevádzka (40 hodín)

 • Práca v podzemí (37,5 hodiny)

 • Trojzmenná prevádzka (37,5 hodiny)

 • Dvojzmenná prevádzka (38,75 hodín)

Automatické nastavenie období vyplácania nemocenských dávok

Začiarkavacie políčko určuje správanie aplikácie:

 • Ak zaškrtnete príznak , obdobie preplácania sa automaticky nastaví na karte zamestnanca vo voľbe "Aktualizovať" na karte "Neprítomnosť" podľa začiatku práceneschopnosti nastaveného na karte zamestnanca vo voľbe " Personalistika " na karte "Neprítomnosť".

 • Ak necháte príznak nezaškrtnutý , musíte pri vyžiadaní nemocenskej dávky pre zamestnanca ručne nastaviť obdobie vyplácania nemocenskej dávky na karte zamestnanca vo voľbe "Aktualizovať" na karte "Neprítomnosť".

Pri výpočte mzdy upozornite na kontrolu obdobia náhrady mzdy za chorobu

Ak nezaškrtnete predchádzajúce políčko Automaticky nastaviť obdobie vyplácania nemocenskej dávky, odporúčame zaškrtnúť príznak Upozorniť na kontrolu obdobia vyplácania nemocenskej dávky pri výpočte miezd. Pri výpočte mzdy budete potom upozornení na nevyplnené obdobie nemocenskej dávky, aby ste mohli skontrolovať, či ide o opomenutie alebo úmysel.

Ak chcete vyplniť ďalšiu kartu, kliknite na požadovanú kartu.

Karta "Dátumy splatnosti"

Na tejto karte môžete nastaviť deň v mesiaci, v ktorom je každá splatná čiastka splatná.

Sociálne poistenie

Zdravotné poistenie

Preddavková daň

Zrážková daň

Rezidentská daň

Dobierka

Karta "Automatické operácie"

ABRA Flexi umožňuje automatizovať niektoré operácie pri vytváraní ďalších dokumentov prepojených s "primárnym dokumentom". Pri zakladaní novej spoločnosti môžete toto dialógové okno preskočiť, pretože program vás naň presmeruje ešte raz, a to na konci možnosti "Vytvoriť novú spoločnosť" v možnosti "Rozšírené nastavenia".

Táto možnosť je tu umiestnená pre prípadné neskoršie opravy nastavení firmy, ktoré sú k dispozícii po prihlásení do aplikácie v ponuke "Firma" pod voľbou "Nastavenia".

Karta "Typy dokumentov"

Kurzové rozdiely - výnosy, náklady

Kurzové rozdiely zvyčajne vznikajú pri platbách faktúr, pohľadávok a záväzkov v cudzej mene. Program automaticky vytvára interné doklady na zaúčtovanie kurzových rozdielov. Na tento účel je potrebné vybrať typy interných dokladov pomocou tlačidla rozbaľovacieho zoznamu.

Zostatkové rozdiely - výnosy, náklady

Pri vytváraní platieb za faktúry, pohľadávky a záväzky môžu vzniknúť rozdiely medzi sumou na faktúre a platbou. Ide o prípady, keď bola suma pri platbe zadaná bez desatinnej časti atď. Program môže automaticky vytvárať interné doklady, ktoré tieto rozdiely zohľadňujú. Na tento účel je potrebné definovať typy interných dokladov pomocou tlačidla rozbaľovacieho zoznamu.

Preplatky - príjmy, výdavky

Pri vytváraní pohľadávok a faktúr môže nastať situácia, že úhrada je vyššia ako predpis dokladu. Program môže automaticky vytvárať preplatky. preplatok - výdaj - vzťahuje sa na ostatné záväzky a typ vytvorený v ostatných záväzkoch. preplatok - výnos - vzťahuje sa na typ preplatku v ostatných pohľadávkach pomocou tlačidla rozbaľovacieho zoznamu.

Zálohový daňový doklad - vystavený, prijatý

Program dokáže automaticky vytvoriť zálohový daňový doklad po úhrade zálohovej faktúry. Používateľ vyberá typ vydaných a prijatých faktúr z pripraveného typu pomocou tlačidla rozbaľovacieho zoznamu, ktorý je obmedzený len na typ "Zálohový daňový doklad".

Karta "Účty pre automatické operácie"

Zohľadňuje rozdiel v zaokrúhľovaní

Pri vystavovaní vydanej faktúry a pokladničného dokladu je možné nastaviť zaokrúhľovanie konečnej sumy. Použite tlačidlo pre výberový zoznam

Tlačidlo používateľ vyberie účty výnosov a nákladov pre tieto zaokrúhľovacie rozdiely.

Účty kurzových rozdielov z odpočtu záloh

Pri odpočítaní zálohy/platby v cudzej mene sa výmenný kurz na zálohe/platbe a faktúre môže líšiť. V tomto prípade sa vytvorí opravný zápis, ktorý sa zaúčtuje na príslušný účet nastavený v týchto poliach, je viditeľný v konečných položkách faktúry a nie je súčasťou tlačovej zostavy faktúry

Záložka "Osobitný režim DPH"

Záložka "Osobitný režim DPH" sa zobrazuje len v prípade, že ide o spoločnosť účtovanú podľa slovenskej legislatívy alebo spoločnosť registrovanú k DPH na Slovensku.

Pomocný doklad pre DPH - prijatá a vystavená faktúra

Umožňuje nastaviť typ pomocného dokladu pre úhradu prijatej faktúry a typ pomocného dokladu pre úhradu vystavenej faktúry. Pomocou tlačidla rozbaľovacieho zoznamu používateľ vyberie typ interného dokladu.

Účty na zaúčtovanie pomocného dokladu pre DPH

Pomocou tlačidla výberového zoznamu používateľ vyberie účet pre zníženú sadzbu DPH, základnú sadzbu DPH a základnú sadzbu DPH.

Pokračujte vo vypĺňaní dialógového okna "Nastavenia" výberom ďalšej karty.

Ak je toto dialógové okno súčasťou "Sprievodcu nastavením firmy", tlačidlo vás presunie na ďalšie dialógové okno sprievodcu a zároveň dôjde k čiastočnému uloženiu vykonaných záznamov. Toto tlačidlo vás tiež presunie na ďalšie dialógové okno sprievodcu, ale zruší všetky nastavenia spoločnosti.

Ak ste vybrali priamo iba dialógové okno "Nastavenia", tlačidlo ho zatvorí. Ak ste v nastaveniach vykonali nejaké záznamy, presunie vás to do posledného dialógového okna nastavení spoločnosti. Stlačením tlačidla zatvoríte dialógové okno a zrušíte tak všetky opravy, ktoré ste vykonali v nastaveniach spoločnosti.

Karta "EET"

Umožňuje nastaviť režim komunikácie a predvolené parametre EET pre vytváranie dokladov a odosielanie tržieb.

Označenie prevádzkarne

Ide o číselné označenie prevádzkarne, ktoré bolo daňovníkovi pridelené na portáli EET.Ak máte viac ako jednu prevádzkareň, môžete ho nechať prázdne a čísla prevádzkarní vyplniť v číselníku stredísk alebo na typoch dokladov s podporou EET.Pri vytváraní dokladu sa označenie prevádzkarne hľadá postupne v type dokladu → stredisko → nastavenie firmy.

Limit odozvy [s]

Čas odozvy medzi odoslaním tržby do evidencie EET a prijatím prideleného kódu FIC. Je možné nastaviť hodnoty od 2 do 60 s, pričom zadaný limit by sa mal prispôsobiť rýchlosti pripojenia tak, aby sa väčšina predajov zaznamenala online. Nezadaná hodnota zodpovedá limitu 2 s.Limit je možné zadať aj v číselníku stredísk alebo na typoch dokladov s podporou EET.Pri odosielaní dokladu do EET sa Limit odozvy kontroluje postupne od typu dokladu → strediská → nastavenia firmy.

Komunikačný režim

Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu možností:

 • Sharp - sa používa na bežné odosielanie dátových správ s údajmi o evidovaných tržbách a na získanie daňového identifikačného kódu (FIC),

 • Overovanie - Je určený len na overenie správneho nastavenia a funkčnosti pripojenia k systému EET bez evidencie tržieb,

 • Nevýrobný ostrý (pre vývojárov ) - odosielanie dátových správ do testovacieho prostredia určeného pre vývojárov softvéru,

 • Overovanie mimo výroby (pre vývojárov ) - odosielanie dátových správ v režime overovania do testovacieho prostredia určeného pre vývojárov softvéru,

 • Vypnuté - odosielanie tržieb do EET vypnuté.

Karta "Iné"

Posledná karta nastavení sa zaoberá ďalšími nastaveniami.

Ako aktualizovať kurzy

Flexi môže automaticky sťahovať sadzby ČNB. Ak je domáca mena nastavená na EUR, program prevezme kurzy z Európskej centrálnej banky. Tu si môžete vybrať, či chcete sadzby sťahovať denne alebo mesačne/ročne:

 • Denný kurz - tlačidlom vyberte, či chcete kurz z aktuálneho dňa (ČNB ho zverejňuje až o 14.30 hod.) alebo z predchádzajúceho dňa.

Ponúkajú sa tieto hodnoty:

 • Z aktuálneho dňa - ČNB ho zverejňuje každý deň okolo 14:00, takže ak zadáte kurz napríklad o 9:00, použije sa kurz z predchádzajúceho dňa,

 • Z predchádzajúceho dňa - odporúčame zvoliť túto hodnotu, pretože Česká národná banka zverejňuje kurz pre daný deň okolo 14:00, a ak by ste vystavili zahraničnú faktúru napríklad o 10:00, kurz z predchádzajúceho dňa by bol stále stiahnutý, pretože by nebol známy iný kurz pre tento deň.

Upozornenie: ak si raz za deň stiahnete kurz, systém Flexi ho "zadrží" a nedovolí stiahnuť ďalší kurz v ten deň, takže nový kurz si môžete stiahnuť až nasledujúci deň.

 • Mesačná/ročná sadzba - pomocou tlačidla vyberte, či chcete sadzbu k 1. kalendárnemu dňu obdobia alebo k 1. pracovnému dňu obdobia.

Vykonajte ďalšie nastavenia pre každú menu.
Podľa tohto nastavenia sa sadzby aktualizujú pri každom spustení systému Flexi. Ak zakúpite doklad v cudzej mene pred stiahnutím aktuálnych výmenných kurzov do číselníka, program sám vyhľadá kurzy na devízovom trhu a vyberie príslušný kurz.

Ponúkajú sa tieto hodnoty:

 • Od 1. kalendárneho dňa obdobia

 • Od 1. pracovného dňa obdobia

Upozornenie: kurz nesmiete meniť v priebehu roka, pretože platí pre celé účtovné obdobie; ak v tomto poli vyberiete hodnotu, potom v ponuke Nástroje - Číselníky - Meny v poli Spôsob sťahovania musíte ručne vyplniť, či ide o mesačný alebo ročný spôsob sťahovania.

Nastavenie parametrov čítačky EAN

Potvrdením tlačidla otvorte dialógové okno:

V predvolenom nastavení sú v programe prednastavené dve kombinácie čítačiek čiarových kódov:

 • Ctrl + F10,

 • Ctrl + Shift + B - slúži na pripojenie čítačky Honeywell od spoločnosti Metrologic; v sieti možno používať viacero čítačiek bez prepínania v nastaveniach.

V tomto dialógovom okne môžete nastaviť iný kľúč alebo kombináciu kľúčov na ručné vyplnenie kódu EAN v dokumentoch.

Napríklad vystavujete príjemku za predaj tovaru zo skladu. Nemáte po ruke čítačku kódov EAN alebo čítačka nedokáže kód prečítať. Po stlačení tu vybranej kombinácie klávesov sa zobrazí dialógové okno na jej ručné vyplnenie. Tento dialóg sa zobrazí aj vtedy, ak vyberiete predvolené kombinácie,

Zmena nastavení sledovaniaVypnuté/Vypnuté

Prepnutím tlačidla zapnete/vypnete sledovanie histórie zmien. Odporúča sa mať ju vždy zapnutú, pre každý dokument sú potom viditeľné operácie, ktoré boli s dokumentom vykonané po jeho uložení.

Povolenie ručného prepisovania interných čísel dokumentov

Po začiarknutí príznaku môžete prepísať interné číslo dokladu pre každý doklad.

Ak ste vybrali priamo iba dialógové okno "Nastavenia", tlačidlo ho zatvorí. Ak ste vykonali záznam v nastaveniach, dostanete sa do posledného dialógového okna nastavení spoločnosti. Stlačením tlačidla zavriete dialógové okno a zrušíte tak všetky opravy, ktoré ste mohli vykonať v nastaveniach spoločnosti.

Nastavenie automatického odosielania pošty

Vytváranie a aktualizácia nastavení

Ak zmeníte ktorékoľvek pole a uložíte novú hodnotu, otvorí sa okno s oznámením, že bola vykonaná zmena v nastaveniach spoločnosti, a s výzvou, aby ste určili, kedy má zmena nadobudnúť účinnosť. Používa sa aj na uloženie nastavení spoločnosti pri jej vytváraní.

Jeho vyplnenie ovplyvňuje pole "Nastavenia účinné od dátumu:" v úvodnom dialógovom okne "Nastavenia".

Používateľ je informovaný, že nastavenia spoločnosti boli zmenené, a opýta sa, či chce skutočne opraviť pôvodné nastavenia, alebo či chce zaviesť nové nastavenia a od akého dátumu. Pomocou prepínača = YES = NO vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Opraviť existujúce nastavenia spoločnosti

Oprava bude platná od dátumu účinnosti nastavenia spoločnosti. Táto možnosť má význam pri oprave údajov, pri ktorých nie je potrebné obmedziť ich platnosť, napr. preklep v údajoch alebo zmena parametra, ktorá nemá vplyv na žiadny výstup (účtovné doklady, daňové priznania).

Vytvorenie nového nastavenia platného z

Túto možnosť môžete použiť pri zmene nastavení spoločnosti, napr. pri zmene adresy spoločnosti (od 1.4.2008 sa spoločnosť nachádza na novej adrese). Na všetkých dokladoch vystavených po tomto dátume bude ako adresa sídla uvedená nová adresa. Výberom tejto možnosti sa aktivuje pole na zadanie dátumu platnosti (možno ho zadať ručne / vybrať pomocou kalendára prostredníctvom ikony a následne potvrdiť tlačidlom Vybrať.

Zavedenie počiatočných nastavení platných do

Túto možnosť môžete využiť pri zmene účtovania za určité obdobie v minulosti, napr. v predchádzajúcom účtovnom období platili iné nastavenia (firma nebola platcom DPH a pod.). Potom sa doklady s dátumom vystavenia pred týmto zadaným dátumom zaúčtujú podľa týchto zmien. Zaškrtnutím tejto možnosti sa aktivuje pole na zadanie dátumu platnosti (možno ho zadať ručne / vybrať pomocou kalendára prostredníctvom ikony a následne potvrdiť tlačidlom Vybrať.

Zohľadnenie zmien vo všetkých novších nastaveniach

Označte príznak, ak chcete zmenu údajov zohľadniť v ďalších nových nastaveniach. Používa sa napríklad na zistenie, v ktorom období ste boli platiteľom DPH. Platí pre druhú a tretiu možnosť uvedenú vyššie.

Ak je toto dialógové okno súčasťou "Sprievodcu nastavením spoločnosti", tlačidlo vás presunie na ďalšie dialógové okno sprievodcu a zároveň uloží údaje vykonané v tejto časti. Toto tlačidlo vás tiež presunie na ďalšie dialógové okno sprievodcu, ale zruší všetky vyplnené položky nastavenia spoločnosti.

V prípade, že ste vybrali priamo iba dialógové okno "Nastavenia", tlačidlo uloží zmenené údaje a zatvorí dialógové okno. Stlačením tlačidla ukončíte dialóg, čím zrušíte všetky prípadné opravy nastavení spoločnosti.

Súvisiace

Did this answer your question?