Skip to main content
All CollectionsO programeZobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.7
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.7

26. 8. 2021 - OSS dokumenty, uzamykanie objednávok, vylepšenia pre eKasu, typy sadzieb DPH pre cenníky a stavy, opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Verzia obsahuje prepracované skripty aktualizácie, ktoré tiež opravujú chyby v dokumentoch. Ak je verzia nasadená na vlastných/lokálnych serveroch, môže to trvať desiatky minút, vo výnimočných prípadoch až hodiny.

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (26. augusta 2021):

Legislatíva

 • Pridané podklady pre daňové priznania OSS (Účtovníctvo → Výstupy z účtovníctva → Daňové priznania OSS).

 • Intrastat (CZ ) - aktualizácia číselníka kombinovanej nomenklatúry (zo 6.1.2021).

Nové funkcie

 • Do položky skladového dokladu bolo pridané nové pole Cena balíka v prípade príjemky. Používa sa na automatický výpočet jednotkovej ceny tovaru.

 • Uzatváranie dokončených objednávok:

  • Ak je objednávka uzavretá (v stave hotovo alebo zrušená), nie je možné ju meniť na dokladoch ani ponúkať vo výbere objednávok.

  • Stav objednávky musí mať v číselníku Stav objednávky definovaný typ stavu Dokončené alebo Zrušené.

  • Deaktiváciou rozšíreného parametra FilterLockFinishedOrders možno obnoviť pôvodné správanie.

 • Pridaná možnosť definovať rozšírené parametre pre našepkávanie spoločnosti, zisťovanie údajov spoločnosti a hromadnú aktualizáciu údajov spoločnosti z internetu.

 • Komunikácia s fiškálnymi pokladnicami je teraz uložená v časti "Komunikácia s ext. zariadením" rovnako ako komunikácia s platobnými terminálmi. Zmena sa týka len pokladníc pripojených pomocou novšieho aplikačného protokolu.

 • Nová podpoložka cenníka na definovanie typov sadzieb DPH pre jednotlivé krajiny:

Zlepšenia

 • Zabránilo prepočítaniu predajnej ceny na expedičnej položke vytvorenej z objednávky (napríklad zmenou dátumu vystavenia).

 • Pri skladových dokladoch vytvorených z faktúry (vystavenej alebo prijatej) alebo z objednávky prijatej je zakázaná zmena prednastaveného Typu pohybu + spresnenie.


  V prípade potreby je možné zmenu typu pohybu odblokovať pomocou rozšíreného parametra changeMovementRealization.

 • Vytvorený rozšírený parameter editMaDatiDalAPI, ktorý umožňuje API meniť zaúčtovanie všetkých položiek faktúry(polezklMdUcet, zklDalUcet, dphMdUcet a dphDalUcet). Použitie tohto parametra sa dôrazne neodporúča, odblokováva zmenu účtovania aj na tých položkách, kde vám to klientská aplikácia nedovolí!

 • Pokus o import nepodporovaného formátu "XLS" už nebude mať za následok chybu aplikácie, ale zobrazí sa vysvetľujúca chybová správa.

 • Pridaná možnosť definovať dátum dodania na položke objednávky.

 • V režime automatického zaúčtovania pri vytváraní objednávky a naskladňovaní položiek sa teraz pri naskladňovaní položiek konzistentne aktualizujú rezervácie pre všetky ostatné položky v súbore.

 • Výstup PDF a XLS pre kontrolný výkaz DPH je k dispozícii v rozhraní API:

 • Volania API generujúce kód QR pre platby vracajú zrozumiteľnejšie chybové hlásenia.

 • V ponuke Pomocník je pre aplikáciu na počítači k dispozícii odkaz na webové rozhranie.

 • Slovenské právne predpisy: Dokumenty odoslané do systému eKasa majú teraz okrem identifikátorov platieb nastavený aj Stav odoslania.

 • V zozname faktúr a predajných pokladničných dokladov sa teraz zobrazuje UID, OKP a stav odoslania dokladu do systému eKasa. Zmena sa týka spoločností so slovenskou legislatívou a s napojením na daňovú podporu.

 • Vytvorenie väzby dobropisu teraz funguje aj pre predajné pokladničné doklady.

 • Nedostatok miesta na disku môže spôsobiť chybu aplikácie. Teraz sa zobrazí chybové hlásenie.

 • Služba na hromadnú aktualizáciu údajov spoločnosti Aktualizujte všetky Okrem bankových údajov môže aktualizovať aj fakturačné údaje spoločnosti.


  V prípade existujúcich podnikov zostáva zachované pôvodné správanie (aktualizácia len bankových údajov), v prípade nových podnikov sa aktualizujú aj fakturačné údaje.

  • Zmenu správania možno dosiahnuť pomocou rozšíreného parametra paramFirmBankUpdate, kde true znamená len bankové údaje, zatiaľ čo false znamená všetko.

Údržba

 • Automatická aktualizácia sadzieb DPH pre Holandsko, ktorá od 1. januára 2019 pridáva zmenu zníženej sadzby na 9 %.

Opravy chýb

 • Rezervácie pre sady je možné znovu vytvoriť bez toho, aby bolo potrebné aktivovať možnosť Povoliť rezerváciu do mínusu.

 • Vymazaním rezervácie sa uvoľnený tovar použije na pokrytie iných objednávok, predtým mohlo dôjsť k opätovnému vytvoreniu rezervácie na tej istej objednávke.

 • Ošetrenie výrobných chýb:

  • Výroba s nulovým množstvom už nespôsobuje chybu databázy, len preskočí vytvorenie výdajného lístka spotrebovaného materiálu.

  • Podobne, ak kusovník pre daný výrobok obsahuje sadu, namiesto databázovej chyby"množstvo je 0,0" sa zobrazí podrobnejšia chybová správa.

 • Na novo vytvorených Typoch dokumentov v v obchodnom module príznak Účtovník mohol byť nastavený nesprávne. Oprava automaticky zruší príznak na existujúcich typoch dokumentov a na samotných dokumentoch.

 • V prípade Unicredit Bank sa v platobných príkazoch už neuvádza mena bankového účtu. Banka odmietla takéto príkazy spracovať.

 • Oprava nesprávne zostaveného prvku EndToEndId v platobných príkazoch vo formáte SEPA XML.

 • Zakázať editáciu vybraných polí na položkách skladového dokladu v rozhraní API, aby sa zabránilo zmene hodnôt, ktoré nie sú podporované a hlavne nespôsobujú chyby v sklade!

  • Pri vytváraní položky je možné nastaviť iba tieto polia: cena, sklad, mnozMj, packId, mnozBaleni, datManufacture, sumDph a sumDphMen.

 • EDI korekcia výberu balenia pomocou EAN a určenie počtu balení a množstva jednotiek pri importe objednávky.

 • Pri konkurenčnom prístupe v rozhraní API v relácii /binding-document sa mohla vyskytnúť chyba databázy "ERROR: must be owner of relation bindingdocument".

 • Opravený nesprávny prepočet na cudziu menu pri párovaní faktúry v cudzej mene a platby v domácej mene cez API v prípade firmy so slovenskou legislatívou (zamenený kurz a množstvo).

 • Vytvorenie faktúry z expedičného listu skončilo chybou aplikácie, ak bol expedičný list vygenerovaný z objednávky, v ktorej bol pri položke odstránený odkaz na Cenník. Teraz sa zobrazí chybová správa s podrobnosťami:

 • V prípade firmy typu daňová evidencia sa v rozhraní API neprenášala prednastavená hodnota pravidla účtovania (pole typUcOp) z typu dokladu do generovaných dokladov.

 • Mzdy - opravený výpočet príspevku na stravovanie v prípade, že pracovný pomer vznikne v polovici mesiaca.

 • Pri účtovaní skladu spôsobom B (v nastaveniach firmy vypnuté Odosielanie skladu do účtovníctva a skladové doklady ako neúčtovné) dochádzalo k chybe na faktúre pri vyplnení ešte nezadaného predpisu zaúčtovania: Nie je možné zmeniť účet pre viazanú položku.

Did this answer your question?