Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (27. augusta 2021):

Opravy chýb

  • Pri otvorení formulára na úpravu niektorých textových polí, ktorých text obsahoval znaky zalomenia riadku, sa vaplikácii na pracovnej ploche zobrazilo chybové hlásenie: Inconsistent values found for the following properties...

    • Problém nastal napríklad pri otvorení bankového dokladu vytvoreného importom bankového výpisu s položkami s viacriadkovými popismi.

  • Zabezpečenie kompatibility novej verzie s databázou PostgreSQL 8.3.

Did this answer your question?