Vítajte v návode, ako zobraziť výsledok používateľského dotazu v grafe.

Najprv si musíte overiť, či vaša licencia zahŕňa možnosť používať modul Reporty a používateľské dotazy. Reporty (informačné panely) sú k dispozícii už v základnom variante, t. j. vo variante Basic. Užívateľské dotazy a ich vytváranie sú k dispozícii len vo variante Premium. Ak máte tento variant, používateľské dotazy nájdete v module Nástroje.

Vytvorenie používateľského dotazu si môžete objednať ako spoplatnenú akciu priamo od našej spoločnosti. Výstupom pre vás môže byť tabuľka alebo graf uvedený nižšie. V tomto prípade možno dotaz použiť aj v nižšom variante.

Prejdime k prvému kroku - vytvoreniu používateľského dotazu. Nebudeme sa podrobne zaoberať samotným vytvorením kódu používateľského dotazu - vyžaduje si to pokročilejšie znalosti jazyka SQL (PostgreSQL) a databázy Flexi.

V prvom kroku otvoríme modul Tools -> User Queries. Ako vždy použijeme tlačidlo Nový. Tým sa zobrazí okno na úpravu používateľského dotazu.

Budeme pracovať s používateľským dotazom, ktorý zobrazuje náklady, výnosy a obchodné marže za vami definované obdobie. Vstupnými parametrami budú dátumy od a do.

Percento zisku (na 3. riadku) v grafe nezobrazíme, ale v našom prípade sa môže hodiť pri tabuľkovom výstupe.

Dotaz môžeme spustiť (tlačidlo Run Query) bez zobrazenia v grafe. Výstupom potom bude tabuľka.

Pre inšpiráciu a možnosti testovania môžete skopírovať a použiť nasledujúci kód. Pri vytváraní dotazu vám môže pomôcť dokumentácia k PostgreSQL (https://www.postgresql.org/docs/) a štruktúra databázy Flexi (https://demo.flexibee.eu/c/demo/evidence-list).

select date_part('Month', f.datvyst) as month, sum(f.sumcelkem) as yield, sum(f.sumnaklady) * (-1) as cost, (sum(f.sumcelkem) - sum(f.sumnaklady)) as difference,ROUND((sum(f.sumcelkem) - sum(f.sumnaklady)) / sum(f.sumcelkem),2) * 100 as percentofrom ddoklfak as fleft join aaddressar a on a.idfirmy = f.idfirmywhere f.module = 'FAV' and f.sumcelkem != 0 and f.datvyst medzi '<' a '<'group by date_part('Month', f.datvyst)order by date_part('Month', f.datvyst)


Po zadaní kódu do modrého poľa najprv stlačte tlačidlo Vytvoriť vlastnosti. Tlačidlo vytvorí stĺpce príslušného dotazu (samozrejme, v súlade s hodnotami selektora).

Môžete zmeniť názov, typ údajov (Type) a ďalšie vlastnosti (stĺpce). Dá sa však povedať, že tlačidlo Vytvoriť vlastnosti urobí tento krok za vás.


Nasledujúcim krokom v našom prípade bude vytvorenie vstupných parametrov používateľského dotazu.

Môžeme ho vytvoriť na ľubovoľnom mieste v kóde (za predpokladu, že je označený) pomocou tlačidla Vytvoriť parameter. Môžeme ho však zapísať aj ručne podľa vyššie uvedeného vzoru, t. j. <<datOd>>, alebo ho najprv vytvoriť v sekcii parametrov a potom ho prostredníctvom tlačidla Insert parameter vložiť na ľubovoľné miesto.

Keď otvoríme úpravu parametra (tlačidlo Change), môžeme určiť jeho dátový typ podobne ako pri vlastnostiach. Môže to byť obyčajný text, číslo, dátum, aktuálne označený záznam alebo napríklad existujúci objekt v jednej z tabuliek. V neposlednom rade môžeme určiť jeho predvolenú hodnotu.

Teraz by sme mali byť vo fáze, keď je používateľský dotaz pripravený na premietnutie svojho výstupu do grafu v module Reports.

Najprv vytvoríme nový ovládací panel v module Reports -> Manage Reports. Prístrojová doska bude po tomto kroku úplne prázdna, takže v nej nenájdeme žiadny graf, všetko bude potrebné pridať ručne.

Po jeho vytvorení prejdeme priamo naň, t. j. ak bol vytvorený správne, nájdeme ho priamo v ponuke modulu Reports. Po otvorení stlačte tlačidlo + v pravom dolnom rohu správy.

Z dostupných možností vyberte Výsledky vyhľadávania používateľa a potvrďte. V pravom hornom rohu novo vytvoreného poľa grafu otvorte jeho nastavenia.

V prvých troch poliach vyberte názov, typ grafu a používateľský dotaz, z ktorého bude graf čerpať. Môžeme si vybrať z nasledujúcich typov.

Parametre používateľského dotazu uvedené v tomto zozname sa musia zhodovať so skutočnými parametrami používateľského dotazu, takže musíte presne dodržiavať ich kód - v našom prípade datOd, datDo.

Hodnoty v zložených zátvorkách odkazujú na kód premennej v prehľade, ktorý si ukážeme o krok nižšie.

Hodnoty pred znamienkom rovnosti sa vzťahujú na kódy parametrov používateľského dotazu.

Názvy sérií alebo ich kódy sa musia zhodovať s kódmi vlastností dotazu používateľa. Všetky by mali mať rovnaký dátový typ aj z toho dôvodu, že na osi Y je len jedna jednotková hodnota.

Hodnota na osi X môže byť vždy len 1. V našom prípade ide o mesiac, takže pre každý mesiac budú jedinečné hodnoty výnosov, nákladov a odchýlky.

Po uložení nebude graf obsahovať žiadne výsledky - z dôvodu nevyplnenia vstupných parametrov.

Použite tlačidlo v pravom dolnom rohu a vyberte Ostatné v časti Premenné správy.

Tu postupne pridáme dve premenné, ktoré zodpovedajú vstupným parametrom používateľského dotazu. Ako bolo uvedené vyššie, hodnoty stĺpca Premenná sa musia zhodovať s hodnotou v zložených zátvorkách v parametroch grafu.

Po uložení proměnných se zobrazí nová tabulka, do které je možné hodnoty proměnných uvést.

Po zadaní hodnôt, v tomto prípade rozsahu dátumov, sa v grafe zobrazia výsledky používateľského dotazu pre dané obdobie. Na osi Y (vertikálnej) môžeme pozorovať sumy, na osi X (horizontálnej) môžeme pozorovať mesiace.

Stĺpcový graf

Spojnicový graf

Did this answer your question?