null

Action="delete" sa musí použiť na kolekciu položiek, v tomto prípade itemInvoices, a musí byť zadaná ako pole.

Did this answer your question?