Tlačové správy

Zamestnanci - tlačové správy

Táto časť systému sa používa na vytvorenie nasledujúcich tlačových zostáv:

Pre OSSZ

Zamestnanci - tlačivá - pre OSSZ

Prehľad o výške poistného (zákon č. 589/1992 Zb.), Oznámenie o vzniku (zániku) pracovného pomeru, ELDP, Dodatok k žiadosti o nemocenské, ...

Pre zdravotné poisťovne

Zamestnanci - Tlačové správy - Pre zdravotné poisťovne

Súhrn platieb poistného, hromadné oznámenie zamestnávateľa

Pre príjmy

Zamestnanci - Tlačové výstupy - Pre daňový úrad

Príspevky na dôchodkové sporenie, Potvrdenie o zdaniteľnom príjme, Výpočet dane a daňového bonusu, Doklady k daňovému priznaniu k dani z príjmov zo zamestnania, ...

Výstupy mzdových listov

Zamestnanci - Tlačové výstupy - Mzdové výstupy

Mzdy, Rekapitulácia miezd, Priemery zamestnanosti, Prehľad čerpania dovoleniek, Prehľad zamestnanosti, ...

Ďalšie výstupy

Zamestnanci - Tlačové výstupy - Ostatné

Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list), výpočet priemerného čistého zárobku, zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, prepočítaný počet zamestnancov.

Za Správu sociálneho zabezpečenia

Dole sú uvedené hlásenia, ktoré sa predkladajú OSSZ:

 • Správa o výške poistného

 • Oznámenie o nástupe do zamestnania (ukončenie pracovného pomeru)

 • Dôchodkový certifikát

 • Tlačivo žiadosti o nemocenské dávky

Prehľad poistného

Prehľad o poistnom na OSSZ môžete vytlačiť v module "Zamestnanci" -> Tlačové zostavy -> pre OSSZ -> po vyplnení dialógového okna, ktoré sa spustí potvrdením tejto voľby.

Máte možnosť vybrať si, v akom formáte chcete výkaz vytlačiť.
Aby sa súbor vygeneroval, musíte mať v nastaveniach firmy -> záložka "Moduly" -> záložka "Zamestnanci" - "Poistenie" v časti "Sociálne poistenie" nastavené adresu a bankové spojenie. V opačnom prípade budete upozornení na chýbajúce informácie.

Mesiac

Vyberte mesiac, za ktorý chcete vytlačiť správu.

Rok

Vyberte rok, za ktorý chcete vytlačiť správu.

Vytvorenie a otvorenie súboru PDF

Vyberte položku Vytvoriť a otvorte súbor PDF. Potvrdením dialógového okna sa zobrazí formulár OSSZ a vyplnia sa doň mzdové údaje.

Dáta v tomto formulári môžete opraviť alebo doplniť, tieto opravy sa do uloženého formulára neuložia. Formulár je možné vytlačiť a odoslať len v tlačenej podobe. Zároveň si ho uložte v tlačenej podobe pre vlastnú potrebu.

Uloženie do formátu XML

Tento formát sa používa na elektronickú komunikáciu s CSSF. Označte "Uložiť do formátu XML". Správa sa automaticky vygeneruje podľa mzdových údajov a uloží sa do počítača podľa nastavení v dialógovom okne. Program vás zároveň upozorní na tento export.

Tento formulár už nemožno upravovať. Súbor môžete poslať len elektronicky.

Cielový súbor

V oboch prípadoch musíte nastaviť cestu alebo názov súboru, do ktorého sa má súbor uložiť. Ponúka sa základná predvoľba.


Výpoveď zo zamestnania (ukončenie pracovného pomeru)

Výpoveď (ukončenie pracovného pomeru) môžete vytlačiť v module "Zamestnanci" -> Tlačové zostavy -> pre Sociálnu poisťovňu -> po vyplnení dialógového okna, ktoré sa spustí potvrdením tejto možnosti.

Máte možnosť vybrať si formát, v ktorom chcete oznámenie vytlačiť.
Aby sa súbor vygeneroval, musíte mať v nastaveniach firmy -> záložka "Moduly" -> "Zamestnanci" -> záložka "Poistenie" v časti "Sociálne poistenie" nastavené adresu a bankové spojenie. V opačnom prípade budete upozornení.

Osoba

Pomocou "rozbaľovacieho zoznamu" vyberte zamestnanca

Zamestnanie

Ak má zamestnanec len jeden pracovný pomer, nastaví sa tu okamžite. V opačnom prípade použite na výber "rozbaľovací zoznam".

Oznámenie o zamestnaní

Vyberte, či potrebujete vytlačiť oznámenie o zamestnaní

Výpoveď zo zamestnania

Kontrola, či je potrebné vytlačiť oznámenie o ukončení pracovného pomeru

Vytvorenie a otvorenie súboru PDF

Vyberiete možnosť "Vytvoriť a otvoriť súbor PDF". Potvrdením dialógového okna sa zobrazí formulár OSSZ, ktorý je vyplnený mzdovými údajmi.

Dáta v tomto formulári môžete opraviť alebo doplniť, tieto opravy sa do uloženého formulára neuložia. O tom vás informuje horný farebný pruh. Formulár je možné vytlačiť a odoslať len v tlačenej podobe. Zároveň si ho uložte v tlačenej podobe pre vlastnú potrebu.

Uloženie do formátu XML

Tento formát sa používa na elektronickú komunikáciu s CSSF. Označte možnosť Uložiť do formátu XML. Správa sa automaticky vygeneruje podľa mzdových údajov a uloží sa do počítača podľa nastavení v dialógovom okne. Program vás zároveň upozorní na tento export.

Tento formulár nie je možné ďalej upravovať. Súbor môžete poslať len elektronicky.

Cielový súbor

V oboch prípadoch musíte nastaviť cestu alebo názov súboru, do ktorého sa má súbor uložiť. Ponúka sa základná predvoľba.

Výkaz dôchodku

Dôchodkový certifikát môžete vytlačiť v module "Zamestnanci" -> Tlačové zostavy -> pre Sociálnu poisťovňu -> po vyplnení dialógového okna, ktoré sa spustí potvrdením tejto možnosti.


Máte možnosť vybrať si formát, v ktorom chcete oznámenie vytlačiť.
Aby sa súbor vygeneroval, musíte mať v nastaveniach firmy -> záložka "Moduly" -> záložka "Zamestnanci" - "Poistenie" v časti "Sociálne poistenie" nastavené adresu a bankové spojenie. V opačnom prípade budete upozornení.

Osoba

Pomocou "rozbaľovacieho zoznamu" vyberte zamestnanca

Zamestnanie

Ak má zamestnanec len jeden pracovný pomer, nastaví sa tu okamžite. V opačnom prípade ho vyberiete pomocou" rozbaľovacieho zoznamu"

Typ ELDP

Je prednastavená na možnosť "Zamestnanie pokračuje". Pomocou "rozbaľovacieho zoznamu" si môžete vybrať z ďalších typov predvolieb:

- Zamestnanie prebieha

- ukončenie pracovného pomeru

- Pracovný pomer ukončený smrťou

- Opravné - zamestnávanie pokračuje

- Náprava - ukončenie pracovného pomeru

- Opravný - Pracovný pomer skončený smrťou

- Rekonštrukcia - zamestnanosť pokračuje

- Rekonštruované - ukončenie pracovného pomeru

- Rekonštruované - Pracovný pomer skončil smrťou

Rok

Vyberte požadovaný rok

Vytvorenie a otvorenie súboru PDF

Vyberiete možnosť Vytvoriť a otvoriť súbor PDF. Potvrdením dialógového okna sa zobrazí formulár OSSZ, ktorý je vyplnený mzdovými údajmi.

Dáta v tomto formulári môžete opraviť alebo doplniť, tieto opravy sa do uloženého formulára neuložia. O tom vás informuje horný farebný pruh. Formulár je možné vytlačiť a odoslať len v tlačenej podobe. Zároveň si ho uložte v tlačenej podobe pre vlastnú potrebu.

Uloženie do formátu XML

Tento formát sa používa na elektronickú komunikáciu s CSSF. Označte možnosť Uložiť do formátu XML. Správa sa automaticky vygeneruje podľa mzdových údajov a uloží sa do počítača podľa nastavení v dialógovom okne. Program vás zároveň upozorní na tento export.

Tento formulár nie je možné ďalej upravovať. Súbor môžete poslať len elektronicky.

Cielový súbor

V oboch prípadoch musíte nastaviť cestu alebo názov súboru, do ktorého sa má súbor uložiť. Ponúka sa základná predvoľba.

Príloha k žiadosti o nemocenské dávky

Prílohu žiadosti o nemocenské dávky môžete vytlačiť v module "Zamestnanci" -> Tlačové zostavy -> pre Sociálnu poisťovňu -> po vyplnení dialógového okna, ktoré sa spustí potvrdením tejto možnosti.

Aby sa súbor vygeneroval, musíte mať v nastaveniach firmy -> záložka "Moduly" -> záložka "Zamestnanci" -> záložka "Poistenie" v časti "Sociálne poistenie" nastavené adresné a bankové spojenie. V opačnom prípade budete upozornení.

Mesiac / Rok

Vyberte mesiac a rok predchádzajúci mesiacu, v ktorom sa spoločenská udalosť vyskytla. Inými slovami, vyberiete posledný mesiac rozhodného obdobia.

Osoba

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zamestnanca

Zamestnanie

Ak má zamestnanec len jeden pracovný pomer, je tu okamžite nastavený. V opačnom prípade ho vyberte pomocou rozbaľovacieho zoznamu.

Cielový súbor

Nastavte cestu alebo názov súboru na uloženie súboru. Ponúka sa základná predvoľba.

Zvoľte možnosť uloženia vo formáte PDF alebo XML.

Uložený súbor PDF je vyplnený základnými údajmi o mzdách, ostatné je potrebné doplniť.
Tento formulár sa používa pre rôzne druhy dávok (nemocenské dávky, ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka v materstve, otcovská dovolenka, dávka dlhodobého ošetrovania). Prednastavenie sa vykonáva pre najčastejšie používanú dávku - nemocenské dávky. Ak chcete túto dávku zmeniť, musíte prečiarknuť "nemocenskú dávku" (nastavíte kurzor v riadku nad prvé písmeno a prečiarknete napr. klávesom "-" na koniec riadku, potvrdíte klávesom ENTER alebo presuniete kurzor na inú položku) a zrušiť prečiarknutie na vybranej dávke (umiestnite ju do bloku a prečiarknutie vymažete klávesom DELETE). Nezabudnite skontrolovať alebo opraviť údaje na druhom liste formulára.
Opravené hodnoty sa už v uloženom formulári neukladajú. O tom vás informuje horný farebný pruh. Formulár je možné vytlačiť a odoslať len v tlačenej podobe. Zároveň si ho uložte v tlačenej podobe pre vlastnú potrebu.

Pre zdravotné poisťovne

Dole sú uvedené hlásenia, ktoré sa predkladajú zdravotným poisťovniam:

 • Správa o platbe poistného

 • Hromadné oznámenie zamestnávateľa

Prehľad platieb poistného

V module "Zamestnanci" -> Tlačové zostavy -> pre zdravotné poisťovne -> môžete po vyplnení dialógového okna, ktoré sa spustí potvrdením tejto možnosti, vytlačiť zostavu o platbách poistného do zdravotných poisťovní.

Rok

Vyberte rok, pre ktorý chcete vytlačiť správu

Mesiac

Vyberte mesiac, za ktorý chcete vytlačiť správu

Cielový súbor

Nastavte cestu alebo názov súboru na uloženie súboru. Ponúka sa základná predvoľba.

Súbory sú uložené vo formáte PDF, samozrejme pre každú zdravotnú poisťovňu je vyplnený jej formulár. Vypĺňajú sa do nich základné mzdové údaje, ostatné je možné doplniť.
V tomto formulári môžete vykonávať opravy, doplnenia údajov, tieto opravy sa už neukladajú do uloženého formulára. Formulár je možné vytlačiť a odoslať len v tlačenej podobe. Zároveň si ho uložte v tlačenej podobe pre vlastnú potrebu. O tom ste informovaní na hornom farebnom paneli.

Hromadné oznámenie zamestnávateľa

Hromadné oznámenie zamestnávateľa pre zdravotné poisťovne môžete vytlačiť v module "Zamestnanci" -> Tlačové zostavy -> pre zdravotné poisťovne -> po vyplnení dialógového okna, ktoré sa spustí potvrdením tejto voľby. Ide o podobný dialóg ako v predchádzajúcej možnosti. Tie isté informácie vyplníte aj vy:

Rok

Vyberte rok, pre ktorý chcete vytlačiť správu

Mesiac

Vyberte mesiac, za ktorý chcete vytlačiť správu

Cielový súbor

Nastavte cestu alebo názov súboru na uloženie súboru. Ponúka sa základná predvoľba.

Po potvrdení vyplnených údajov tlačidlom "Ďalej" sa zobrazí dialógové okno so zoznamom zamestnancov na výber.

Vyberte zamestnancov pomocou zaškrtávacieho políčka. Ak potrebujete označiť všetkých zamestnancov, označte ich v hornom riadku - vedľa názvu stĺpca. Rovnakým spôsobom môžete zrušiť označenie. Po potvrdení dialógového okna tlačidlom "Dokončiť" sa formulár vyexportuje a uloží podľa vašich nastavení. Samozrejme - ak označíte viacero zamestnancov rôznych zdravotných poisťovní, vygeneruje sa aj viacero súborov.
Súbory sa ukladajú vo formáte PDF, samozrejme, pre každú zdravotnú poisťovňu sa vyplní jej formulár. Vyplnia sa na nich základné mzdové údaje, vytlačí sa dátum zmeny a kód "P" na prihlásenie alebo kód "O" na odhlásenie. Tieto kódy sú rovnaké pre všetky zdravotné poisťovne. Je potrebné doplniť akékoľvek ďalšie informácie.


Môžete vykonať opravy alebo doplnenia informácií v tomto formulári, tieto opravy sa do uloženého formulára neuložia. Formulár je možné vytlačiť a odoslať len v tlačenej podobe. Zároveň si ho uložte v tlačenej podobe pre vlastnú potrebu. O tom ste informovaní na hornom farebnom paneli.

Pre daňový úrad

Dole v tejto ponuke sa nachádzajú správy, ktoré potrebujete pre daňový úrad:

 • Príspevky na dôchodkové sporenie

 • Výkaz zdaniteľných príjmov

 • Výpočet dane a daňového úveru

 • Dokumenty na výpočet dane zo zamestnania

 • Príspevkové účty dôchodkového sporenia

Poznámka: Pre správnosť mnohých hlásení je nevyhnutné mať vyplnené polia Okresný daňový úrad a Zonálny úrad na záložke Rozšírené v nastaveniach spoločnosti.

Prémie na dôchodkové sporenie
Vyhláška č. 397/2012 Z. z.

Zákon o príspevkoch na dôchodkové sporenie

Diel 19

Vykazovanie a dátum splatnosti zálohovej platby

(1) Platiteľ príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podáva elektronicky výkaz preddavkov na poistné podľa jednotlivých platiteľov a za platiteľa ako celok.

(2) Pred uplynutím lehoty na podanie hlásenia môže platiteľ poistného nahradiť predtým podané hlásenie opraveným hlásením; na predchádzajúce hlásenie sa už neprihliada.

(3) K hláseniu sa pripojí povinnosť zaplatiť preddavok na poistné.

(4) Ak správca dane určí iný termín na platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, hlásenie sa podáva v tomto termíne.

(5) Suma pripísaná najneskôr 20 dní pred dňom splatnosti preddavku na osobný účet platiteľa poistného sa nepoužije na úhradu nedoplatkov na iných osobných daňových účtoch.

Diel 20

Nasledujúce hlásenia

(1) Ak prispievateľ na starobné dôchodkové sporenie zistí, že posledný známy vklad nie je v správnej výške, je povinný elektronicky podať dodatočné hlásenie.

(2) V následnej správe prispievateľ uvedie rozdiel oproti poslednej známej zálohe.

(3) Následnú správu možno predložiť aj v prípade, že nedošlo k zmene poslednej známej zálohy, ale len k zmene predtým uvádzaných informácií.

(4) Následná správa nie je prípustná počas trvania vymeriavacieho konania týkajúceho sa príslušného zálohového obdobia.

Správu o preddavkoch na dôchodkové sporenie vygenerujete pomocou sprievodcu, ktorého nájdete v module Zamestnanci -> Tlačové zostavy -> pre daňový úrad -> Správu o preddavkoch na dôchodkové sporenie
Po výbere príslušného roka a mesiaca vyberte, či ide o riadnu, opravnú alebo následnú správu a vyberte, kam sa má vygenerovaný súbor XML uložiť. Stlačením tlačidla "Dokončiť" zavrite sprievodcu a vygenerujte súbor.

Výkaz zdaniteľných príjmov

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo zamestnania, zrazených preddavkoch na daň a daňových zvýhodneniach

podľa zákona č. 586/1992 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch môžete vytlačiť v module "Zamestnanci" -> Tlačové výstupy -> pre daňový úrad -> po vyplnení dialógového okna, ktoré sa spustí potvrdením tejto možnosti.

Rok

Vyberte rok, pre ktorý chcete vytlačiť správu

Mesiac

Vyberte mesiac, za ktorý chcete vytlačiť správu

Cielový súbor

Nastavte cestu alebo názov súboru na uloženie súboru. Ponúka sa základná predvoľba.

Súbor sa uloží vo formáte PDF. Je vyplnený základnými mzdovými údajmi, ostatné je potrebné doplniť.
V tomto formulári môžete vykonať opravy alebo doplnenia údajov, tieto opravy sa neuložia do uloženého formulára. Formulár je možné vytlačiť a odoslať len v tlačenej podobe. Zároveň si ho uložte v tlačenej podobe pre vlastnú potrebu. O tom ste informovaní na hornom farebnom paneli.

V tomto formulári musíte označiť niektoré údaje (vymazať nevhodné) - nastavíte kurzor v riadku nad prvé písmeno pojmu, ktorý chcete vymazať, a vymažete ho napr. stlačením klávesu "-" na koniec riadku, potvrdíte klávesom ENTER alebo presuniete kurzor na iný údaj. Opravené hodnoty sa už v uloženom formulári neukladajú. O tom vás informuje horný farebný pruh. Formulár je možné vytlačiť a odoslať len v tlačenej podobe. Zároveň si ho uložte v tlačenej podobe pre vlastnú potrebu.


Výpočet dane a daňovej úľavy

Zákon o dani z príjmov

Dokumenty na zúčtovanie dane z príjmov zo zamestnania

Tieto dokumenty nájdete v časti "Zamestnanci" -> Tlačové správy -> pre daňový úrad -> Podklady pre zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti. Po spustení sprievodcu vyberte príslušný rok a či ide o preddavkovú alebo zrážkovú daň. Ak chcete sprievodcu dokončiť a otvoriť dokumenty, stlačte tlačidlo "Dokončiť"

Výstupy z výplatnej pásky

Pod touto ponukou sa nachádzajú mzdové výstupy, ktoré nie je možné vytlačiť v predchádzajúcich výberoch:

 • Mzdové výstupy

 • Rekapitulácia miezd

Mzdy

Tlač mzdových listov v module "Zamestnanci" -> Tlač výstupov -> Mzdové výstupy -> po vyplnení dialógového okna, ktoré sa spustí potvrdením tejto možnosti.

Ak nezadáte nič ďalšie, vytlačia sa výplatné pásky pre všetkých zamestnancov za ponúkaný rok. Máte možnosť vytvoriť ich užší zoznam.

Rok

Vyberte rok, pre ktorý chcete vytlačiť správu

Skupina osôb

Ak máte zamestnancov rozdelených do skupín, môžete tu použiť tlačidlo na výber konkrétnej skupiny. Potom sa vytlačí výplatná páska pre všetky osoby patriace do tejto skupiny.

Osoba

Takisto je možné vytlačiť výplatnú pásku len pre jedného zamestnanca, ktorého môžete vybrať pomocou tlačidla zo zoznamu zamestnancov.

Tlačidlom "Dokončiť" potvrdíte svoj výber - zobrazí sa známe dialógové okno tlač, v ktorom si môžete vybrať spôsob tlače výplatnej pásky (náhľad, PDF, e-mail), prípadne si môžete vybrať, či chcete vytlačiť všetky záznamy alebo len niektoré listy.


Rekapitulácia miezd

Mzdové listy môžete vytlačiť v module "Zamestnanci" -> Tlač výstupov -> Mzdové výstupy -> po vyplnení dialógového okna, ktoré sa spustí po potvrdení tejto možnosti.

Ak nezadáte nič ďalšie, vytlačia sa všetky mzdové súbory pre všetkých zamestnancov za ponúkaný rok. Pomocou tlačidla "rozbaľovací zoznam" ich môžete zaradiť do užšieho zoznamu.

 • Rok
  Vyberte požadovaný kalendárny rok.

 • Ročné obdobie
  Môžete vybrať jednotlivé mesiace, štvrťroky, polroky alebo celý rok.

 • Stredisko
  Máte možnosť vytvoriť správu pre všetky strediská alebo vybrať jednotlivé strediská zo zoznamu stredísk.

 • Súhrn stredísk
  Začiarknite toto políčko, ak chcete zhrnúť správu pre všetky strediská. Ak chcete vytvoriť správu pre celú spoločnosť, ale chcete správu podľa jednotlivých stredísk, nechajte pole prázdne.

 • Osoba
  Máte možnosť vytvoriť správu pre všetkých zamestnancov alebo vybrať jednotlivých zamestnancov.

 • Skupina priečinkov
  Máte možnosť vytvoriť zostavu pre všetky skupiny priečinkov alebo vybrať len určitú skupinu.

Vytvorí sa nová tabuľka podľa vašich špecifikácií - rekapitulácia. Na ďalšie zúženie výberu môžete použiť filter.

Tlačová zostava je súhrnom týchto zobrazených položiek.

Priemerná zamestnanosť
Prehľad čerpania dovolenky
Prehľad zamestnanosti
Ďalšie výstupy

Pod touto ponukou sa nachádzajú ďalšie výstupy, ktoré nie je možné vytlačiť v predchádzajúcich možnostiach:

 • Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list)

 • Výpočet priemerného čistého zárobku

 • Poistenie právnej zodpovednosti

 • Odhadovaný počet zamestnancov

Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list)

Zápočtový list môžete vytlačiť v module "Zamestnanci" -> Tlačové zostavy -> Ostatné -> po vyplnení dialógového okna, ktoré sa spustí potvrdením tejto možnosti.

Osoba

Tlačidlom vyberte zo zoznamu zamestnancov.

Zamestnanie

Ak má vybraný zamestnanec len jeden pracovný pomer, nastaví sa tu tento pracovný pomer. Ak má zamestnanec viacero pracovných pomerov, toto pole zostane prázdne a vy ho vyberiete pomocou tlačidla.

Tlačidlom "Dokončiť" potvrdíte svoj výber - zobrazí sa vyplnené Potvrdenie o zamestnaní (prehľad), ktoré môžete vytlačiť, poslať e-mailom alebo uložiť vo formáte pdf

Pojistenie právnej zodpovednosti

Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu môžete vytlačiť z modulu "Zamestnanci" -> Tlačové zostavy -> Ostatné -> po vyplnení dialógového okna, ktoré sa spustí po potvrdení tejto možnosti.

Rok

Je nastavený na aktuálny rok - pomocou tlačidla ho môžete zmeniť.

Čtvrt roka

Pomocou tlačidla rozbaľovacieho zoznamu vyberte štvrťrok, ktorý potrebujete

Tlačidlom "Dokončiť" potvrďte svoj výber - zobrazí sa vyplnený formulár Poistenie právnej zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania (prehľad), ktorý môžete vytlačiť, poslať e-mailom alebo odoslať.
Celkový odpočet poistného sa vypočíta podľa pomernej sumy, ktorú ste vyplnili v nastaveniach spoločnosti - pozrite si časť Spoločnosť -> Nastavenia -> Moduly -> Zamestnanci -> Ostatné.

Zaúčtovanie zákonného poistenia sa zatiaľ musí vykonať ručne.

Výpočet priemerného čistého zárobku

Toto potvrdenie zamestnávateľa na účely posúdenia nároku na dávku v nezamestnanosti vydané podľa § 313 ods. 2 Zákonníka práce pri skončení pracovného pomeru je určené pre úrad práce. Nájdete ho v module "Zamestnanci" -> "Tlačové výstupy" -> "Ostatné" -> "Výpočet priemerného čistého zárobku".

V prvom kroku sprievodcu vyberiete zamestnanca, pre ktorého chcete vypočítať priemerný čistý zárobok. Po výbere pokračujte stlačením tlačidla "Ďalej".

V druhom kroku vyberiete rok a mesiac, za ktorý chcete vypočítať priemerný zárobok, a miesto v počítači, kam chcete uložiť vytvorený (pdf) súbor.

Prepočítaný počet zamestnancov

Jednoduchého sprievodcu na výpočet prepočítaného počtu zamestnancov nájdete v module "Zamestnanci" -> "Tlačové výstupy" -> "Ostatné" -> "Prepočítaný počet zamestnancov".


V tomto dialógovom okne vyberte rok a mesiac od-do a ukončite ho tlačidlom "Dokončiť".

Did this answer your question?