Stručný souhrn kroků při závěrce kalendářního roku ve FlexiBee

Závěrkové práce a jejich příprava jsou nezbytným podkladem pro správné uzavření účetního období a je zapotřebí jim věnovat zvýšenou pozornost.

Inventury skladových zásob a hmotného/nehmotného majetku a pokladen


1.před započetím inventury formálně zkontrolovat sklad, zda:


 • neobsahuje záporné hodnoty u fyzického a finančního množství,

 • jsou zlikvidovány veškeré požadavky na výdej,

 • dle účetních zákonů je platná, pokud je provedená v posledním čtvrtletí, např. k 30.10.

2. zkontrolovat stav účtů pořízení materiálu a zboží a vyřešit případné rozdíly

  • zejména u podvojného účetnictví

  3. provést inventuru skladových zásob (menu Zboží – Inventury):


  • fyzická inventura pokladen – ručně spočítejte peníze v pokladně a následně výsledek zkontrolujte se stavem v systému FlexiBee (menu Peníze – Pokladna),

  • fyzická inventura skladu,

  4. fyzická inventura dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku,  Dokladové inventury a práce spojené s účetní závěrkou


  1.zaúčtování inventárních rozdílů u skladu, pokladen a majetku,

  2. menu Účetnictví – Inicializace následujícího účetního období (je možné opakovat)


  • s inicializací se současně převede sklad, viz zaškrtávátko Provést převod skladu, a uskuteční se výpočet kurzových rozdílů z pohledávek a závazků,

  • upozornění: pokud byste sklad nepřevedli, jeho položky by se v následujícím roce nenabídly,

  3. vytvořit doklady opravných položek ke skladovým zásobám,

  4. odsouhlasit pohledávky a závazky s odběrateli a dodavateli,

  5. vytvořit opravné položky k pohledávkám,


  • menu Účetnictví – Účetní výstupy – Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti a zde sestava Neuhrazené pohledávky/závazky dle splatnosti,

  6. zaúčtovat rezervy,

  7. menu Účetnictví - Interní doklady,


  • vytvořit kurzové rozdíly k bankovním a pokladním účtům v cizí měně a další kurzové rozdíly, které nebyly inicializací provedeny,

  8. zaúčtovat doklady časového rozlišení nákladů a výnosů,

  9. zkontrolovat stavy bankovních účtů na bankovních výpisech,

  10. vyčíslit rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy,

  11. zkontrolovat návaznost hospodářského výsledku mezi rozvahou a výsledovkou,

  12. zkontrolovat formální správnost zaúčtování,

  13. dokladová inventura – vypsat zůstatek na účtu,

  14. zjistit hospodářský výsledek před zdaněním, vyčíslit položky upravující hospodářský výsledek na základě ustanovení Zákona o daních z příjmů, zjistit daňový základ, vypočítat a zaúčtovat daň (v případě potřeby i odloženou),

  15. vyhotovit účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, eventuálně další potřebné výkazy),

  16. uzavřít účetní období a převést konečné zůstatky stavu syntetických účtů do následujícího účetního období (viz menu Účetnictví – Inicializace následujícího účetního období (je možné opakovat)),

  17. uzamknout účetní období,

  18. vytvořit daňové přiznání,

  • zpracovat doklady pro daňové přiznání – zejména vyloučení nedaňových nákladů, vyčíslení rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy, podchycení odpočitatelných položek.

  This article was helpful for 15 people. Pomohl Vám tento článek?