V module Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva nájdete výkaz Mesačný výkaz hospodárenia. V sprievodcovi vyberieme mesiac, za ktorý chceme vytvoriť výkaz, alebo môžeme výber obmedziť na konkrétne účty, strediská, činnosti a meny. Po dokončení sprievodcu sa nám zobrazí tlačová zostava, ktorá obsahuje všetky doklady zaúčtované na účtoch účtovej triedy 5 a 6. Sumy sú tu uvedené bez DPH a v riadku Zisk (+), Strata (-) vidíme sumu, ktorá je rozdielom medzi Príjmami a Výdajmi.

Did this answer your question?