Žiadosti o výdaj a ich vybavovanie

Ako sa vybavujú žiadosti o výdaj

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Žiadosti o výdaj sa vybavujú od najstaršej po najnovšiu.

Did this answer your question?