Ročné zúčtovanie preddavkov a zrážkovej dane

Generovanie ročného zúčtovania preddavkov a zrážkovej dane

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V tlačových výstupoch Dokumenty pre zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a zrážkovej dane sme teraz do programu Abra Flexi pridali možnosť generovania XML výstupu.

Tlačová zostava je prístupná cez Zamestnanci - Tlačové zostavy -

Pre daňový úrad - Dokumenty k vyúčtovaniu dane z príjmov zamestnanca.

Vtedy sa nám zobrazí nasledujúce dialógové okno:

Tu si vyberieme, či chceme doklady iba vytlačiť, alebo či chceme doklady vygenerovať vo formáte XML, ktorý potom odošleme daňovej správe (EPO).

Po odoslaní do EPO doplníme chýbajúce údaje priamo do formulára podľa zobrazených chybových hlásení.

Zálohová daň

  • Časť I: Táto časť automaticky nevyplní súčty - stačí však do riadku súčtov pridať 0 a vybrať možnosť Prepočítať a sumy sa vyplnia automaticky, takže ich nemusíme počítať.

  • Príloha 1 a prípadne ďalšie prílohy sa ešte musia doplniť.

  • Zálohová daň sa vždy uvádza počnúc zálohovou zrážkou za január.

Zrážková daň

  • Na rozdiel od preddavkovej dane sa zrážková daň vykazuje mesačne pozadu - t. j. v januári vykazujeme daň za december, vo februári za január atď. podľa § 38d ods. 1, 2 a 8 zákona o dani z príjmov.

  • Časť I: Táto časť automaticky nevyplní súčty - stačí však pridať 0 do súčtového riadku a vybrať možnosť Prepočítať a sumy sa automaticky vyplnia, takže ich nemusíme počítať.

Did this answer your question?