Skip to main content
Aktualizácia certifikátu HTTPS bez hesla správcu
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Certifikát v Java KeyStore je uložený v databáze ako pole bajtov. Neodporúča sa vytvárať ho ručne, ale len vyskúšať kópiu 1:1 zo servera.

Možno vyriešiť pomocou server-auth. Najskôr vypíšte používateľa (https://demo.flexibee.eu/u.xml) pomocou server-auth, aby ste našli administrátorské konto (je potrebný licenseMgmt) a pod ním nahrajte licenciu pomocou X-Flexi-Authorization, pozri príručku.

V prípade viacerých databáz je možné exportovať SQL z jednej databázy a nahrať ho do inej databázy.

Did this answer your question?