Zobrazenie údajov zo systému Flexi na zákazníckom displeji

Ako povoliť zobrazenie údajov zo systému Flexi na zákazníckom displeji

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Na zákazníckom displeji sa zobrazujú informácie z pokladnice (aktuálne pridaný tovar + suma).

Okná:

Na aktiváciu je potrebné nakonfigurovať súbor pos.xml v adresári c:\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom, ktorý má nasledujúci formát:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<settings>

<userDisplayPort>COM4</userDisplayPort>

<userDisplayType>EPSON</userDisplayType>

</settings>

Linux:

Vytvorte súbor pos.xml v priečinku /etc/flexibee/. Musíte však správne definovať port v závislosti od toho, kde je displej pripojený a ako ho operačný systém "pomenuje". Nižšie je uvedený príklad, ako to môže vyzerať. (userDisplayPort bude vo vašom prípade pravdepodobne iný)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<settings>

<userDisplayPort>/dev/ttyUSB0</userDisplayPort>

<userDisplayType>EPSON</userDisplayType>

</settings>

Did this answer your question?