Flexi nemá výstup dane z príjmov ako taký. V prípade právnickej osoby sú týmito dokumentmi súvaha a výkaz ziskov a strát (výkaz ziskov a strát).

Variante Premium je potom k dispozícii súvaha a výkaz ziskov a strát v XML - výstup je možné nahrať do EPO

.

Pred generovaním XML je potrebné previesť súvahu aj výkaz ziskov a strát na tisíce.

Did this answer your question?