Online sťahovanie výpisov z FIO banky

Nastavenie dátumu, od ktorého sa majú výpisy z FIO banky sťahovať do Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Výpisy z FIO banky sa riadia tzv. stoppointom, ktorý je potrebné nastaviť priamo vo FIO, nie vo Flexi.

Prvým krokom je nastavenie zarážky na počiatočný dátum, od ktorého chceme výpisy stiahnuť. Jednou z možností je nastaviť zastavenie tokenu priamo v aplikácii FIO banky.

Druhou možnosťou je použiť FIO API na nasledujúcej adrese s vašimi údajmi:

https://www.fio.cz/ib_api/rest/set-last-date/{Váš token}/{RRRR-MM-DD}/


Maska RRRR-MM-DD predstavuje formát dátumu, na ktorý chceme nastaviť zastávku. Token môžete získať v aplikácii FIO banky. Zadajte údaje bez zložených zátvoriek:

https://www.fio.cz/ib_api/rest/set-last-date/11fm23fkma4/2019-11-30/

Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii API FIO

Did this answer your question?