Skip to main content
All CollectionsO programeZobraziť celú verziu
Desktopová aplikácia - novinky vo verzii 2020.3.1
Desktopová aplikácia - novinky vo verzii 2020.3.1

26.1.2021 - väčšia verzia obsahujúca úpravy pre slovenskú legislatívu, vylepšenia API a EDI

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v ABRA Flexi (26.1.2021):

Legislativa

 • Na Slovensku pribudla nová položka DPH: 013-014, 020-021 - Odpočet dane pri trojstrannom obchode podľa § 49 až § 51.

 • Slovenské právne predpisy: pre transakcie bol pridaný nový riadok DPH Príjmy bez vplyvu na DPH vstupujúce do Súhrnného výkazu. Položky s týmto riadkom budú vstupovať len do výkazu Summary, nebudú vstupovať do výkazu VAT deklarácia ani do výkazu Check.

 • V prípade krajiny DPH Slovensko a pravidla účtovania PDP bol pridaný predbežný výber riadku DPH a riadku Kontrolného výkazu.

 • Nový riadok DPH pridaný pre Slovensko 015, 017 - nie SH - je to kópia 015, 017, ale nezadáva sa do Súhrnného výkazu.

Nové funkcie

 • Export faktúr do EDI teraz podporuje faktúry v cudzej mene.

 • Nové služby v API:

 • inicializácia nového účtovného obdobia
  /initialization-new-period.json?ucetniObdobi=code:2020&ucetOtv=...

 • inventárne služby
  /inventory/{id}/update-states/
  /inventory/{id}/generate-documents.json?typDoklId=code:STANDARD

 • pribudli položky dokumentov s vlastnosťami stateDocument a reserved

  .

 • Pri obnovovaní zálohy v režime Test Company Restore je možné vynechať obnovenie denníka Changes API a histórie zmien.

Vylepšení

 • Vylepšené rozloženie textu v správe Inventúra pohľadávok a záväzkov v anglickej a najmä nemeckej jazykovej verzii.

 • Zmena importných sadzieb DPH v rozhraní API:

 • Ak je pri importe položky zadaný akýkoľvek typSzbDphK, szbDph, sadzbaDph alebo ich kombinácia, musí sa identifikovať existujúca sadzba DPH. V prípade viacerých možností sa vyberie najbližšia platná sadzba. Zvyšné neuvedené vlastnosti sa nastavia na príslušné hodnoty.

 • Pri aktualizácii Sadzby DPH sa teraz vždy prepočítajú sumy položky.

 • .

  Import, keď sú súčasne zadané viaceré vlastnosti typeSzbDphK, szbDph, rateDph a sú navzájom nekonzistentné, nie je povolené.

 • IMport EDI INVOIC a ISDOC nerešpektoval možnosť Dátum plnenia použiť dátum zdaniteľného plnenia v module Nastavenie spoločnosti - Nákup.

 • Ak je na faktúre vyplnené číslo faktúry, použije sa ako číslo objednávky v ISDOC. Hodnota na faktúre má prednosť pred hodnotou na prepojenej objednávke.

 • XML pre kontrolné správy vydané prostredníctvom API obsahuje dátum vydania.

 • Silnejšie spracovanie požiadaviek na serveri. Server bol náchylný na preťaženie, ak bolo súčasne vytvorených 8 zabezpečených spojení HTTPS. Toto obmedzenie bolo odstránené a o nadviazanie spojení sa starajú početné pracovné vlákna. V prípade problémov možno navyše lepšie nakonfigurovať vstavaný server Jetty pomocou súboru flexibee-server.xml.

 • Šablóny pošty vo formátovaní dátumu adresy FTL.

 • Presnenie popisu chyby pri importe z programu Excel tak, aby obsahoval súradnice chybnej bunky. Napríklad: Row 0, column A - Zadaný pomenovaný rozsah 'DocumentA' neexistuje v aktuálnom zošite.

Údržba

 • Upravte text pre typ ceny "vrátane DPH (presne)" na "vrátane DPH".

Opravy chýb

 • Väzba editácie zložiek mzdy pri prechode na ďalší záznam bez zatvorenia editačného formulára mohla byť prerušená internou chybou aplikácie.

 • V dôsledku zápornej platby dobropisu v cudzej mene v domácej mene vznikol nezmyselný kurzový rozdiel. Okrem toho za podmienok, že bola zachovaná platnosť dokladu o úhrade a že išlo o úplnú úhradu.

 • Vytvorenie novej položky cenníka použilo poslednú nastavenú hodnotu príznaku "sklad" pre aktuálneho používateľa. Toto správanie bolo v rozhraní API zrušené z dôvodu jeho "náhodnosti" a zostáva len pre používateľov klientskej aplikácie.

 • Sumy v ISDOC sú zapísané s príslušným počtom desatinných miest.

 • Používateľ s prístupom "len na čítanie" mohol zmeniť niektoré možnosti v nastaveniach firmy (typ osoby, logo a pečiatka, spôsob oceňovania zásob, režim rezervácie, predvoľba čítačky EAN).

 • Pri výbere cenníka s balením na položke dokladu sa do popredia dostane pole Balenie, ako to bolo pred verziou 2020.2.6.

 • Aplikácia nedokázala importovať certifikáty v súboroch s príponou .pem.

 • Automatické vytváranie databázy "centralServer" pri spustení servera zlyhalo, ak mal server v konfigurácii nastavený iný názov používateľa databázy. Skript na vytvorenie databázy pevne odkazoval na používateľa "dba".

 • Úprava fakturácie objednávok prijatých pomocou Vytvoriť vydanú faktúru a Objednávka faktúry:

 • Fakturácia sa skončila chybou, ak objednávka obsahovala zľavu a faktúre predchádzalo vyzdvihnutie.

 • Fakturácia s odpočtom zálohy nenastavila faktúru do stavu úplnej platby.

 • Oprava výberu šablóny pošty na type dokumentu.

 • Spravte ponúkané sadzby DPH na položke dokladu, ak krajina DPH na doklade nie je tuzemsko. V poznámke pod čiarou boli nesprávne uvedené domáce sadzby DPH, ale správne mali byť uvedené historické sadzby DPH z danej krajiny, ktoré sú potrebné napríklad pri vytváraní dobropisu.

Did this answer your question?