Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyImporty z programu Excel
Import z programu Excel (7/18) - položky prijatej faktúry
Import z programu Excel (7/18) - položky prijatej faktúry

Ďalšia časť návodu na import z programu Excel - položky prijatej faktúry

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tejto časti sa pozrieme na konkrétny príklad importu položiek prijatej faktúry z programu Excel. Všeobecné zásady importu z programu Excel odporúčame preštudovať v prvej kapitole - Úvod. Import do aplikácie Excel je k dispozícii v rámci variantu Business.

Za predpokladu, že vaša licencia obsahuje import vydaných faktúr, v ktorom je zahrnutý import ich položiek, bude import k dispozícii v ponuke Nástroje -> Import -> Import z programu Excel -> Položky prijatých faktúr.

Odporúčanie: Ak ste už vytvorili položky faktúry v programe Flexi, môžete ich exportovať (Nákup -> Položky dokladu -> Položky faktúry) a použiť ich ako šablónu pre import nasledujúcich faktúr.

Teraz môžeme prejsť k importu konkrétnych položiek z programu Excel pre vydané faktúry alebo predajky.
Importujeme nasledujúci súbor: fakPrijPolozky_pattern.xlsx

Poznámka 1: Položky dokladov možno importovať len vtedy, ak existuje doklad, do ktorého sa majú importovať.

Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, pri výbere stĺpcov začiarknite možnosť"Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".

Poznámka 2: Poradie stĺpcov vybraných na import musí byť presne rovnaké ako poradie stĺpcov v programe Excel.

Doklad - Interné číslo prijatej faktúry, do ktorej chcete importovať položky. Požadované.

Cenníkový kód - Ak je položka faktúry cenníkovou položkou, vyplňte tu jej cenníkový kód.

Štítok - Štítok položky, textový riadok.

Názov - názov položky, textový riadok.

Množstvo - Množstvo položky.

Cena za MJ - Cena za MJ položky, ktorá sa uvedie.

Spolu [CZK] -

Základ [CZK] - Základ položky v CZK (cena za MJ * množstvo). Nie je potrebné ju zadávať, vypočíta sa automaticky na základe polí Cena za MJ, Množstvo a DPH [%].

DPH [%] - Sadzba DPH v percentách. Uveďte číslo (napr. 21).

DPH [CZK] - DPH v CZK danej položky. Nie je potrebné ju zadávať, vypočíta sa automaticky na základe polí Cena za MJ, Množstvo a DPH [%].

Typ položky - Typ položky. Vyžaduje sa špeciálna hodnota.
Možné hodnoty sú:

  • typPolozky.obecny

  • typPolozky.catalogue

  • typPolozky.ucetni

  • typePolozky.text

Typ sadzby DPH - Typ sadzby. Vyžaduje sa špeciálna hodnota.
Možné hodnoty sú:

  • typSzbDph.dphOsv

  • typSzbDph.dphSniz

  • typSzbDph.dphSniz2

  • typSzbDph.dphZakl

Kopírovať základný účet MD - Má sa základný účet MD kopírovať z hlavičky dokladu? Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Kopírovať základný účet D - Má sa základný účet D kopírovať z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Kopírovať MD účet DPH - Má sa MD účet DPH kopírovať z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Kopírovať účet DPH D - Má sa účet DPH kopírovať z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Kopírovať predpis - Má sa predpis zaúčtovania kopírovať z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Kopírovať objednávku - Má sa objednávka skopírovať z hlavičky dokumentu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Kopírovať stredisko - Má sa stredisko kopírovať z hlavičky dokumentu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Kopírovať riadok DPH - Má sa riadok DPH kopírovať z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Riadok kon. hlavičky - riadok kontrolného hlásenia (ak je skopírovaný z hlavičky, nie je potrebné ho vypĺňať). Ak je vyplnený, zadajte jeho kód z číselníka.

Skopírujte riadok záhlavia con. DPH - Má sa riadok kontrolného výkazu kopírovať z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Všetky vlastnosti evidencie položiek vydanej faktúry nájdete v časti:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-prijata-polozka/properties

Po stlačení tlačidla "Ok" vedľa výberu stĺpca sa zobrazí okno s typom údajov a vlastnosťami stĺpca. Okrem iného tu nájdete požadované špeciálne hodnoty stĺpcov.

Po potvrdení vlastností importovaných stĺpcov sa zobrazí okno s výpočtom, koľko novovytvorených alebo aktualizovaných záznamov sa pridá k daným záznamom.

Ak import neprebehol správne a je potrebné upraviť Excel, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami alebo možnosť odoslať chybovú správu na podporu Flexi.

Ak import prebehne v poriadku, zobrazia sa nové alebo aktualizované položky prijatej faktúry (nájdete ich aj v časti Nákup -> Položky dokladu -> Položky prijatej faktúry).

Did this answer your question?