Skip to main content
Účtovanie kryptomien

Ako rezervovať kryptomeny v systéme ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Na úvod je potrebné poznamenať, že ABRA Flexi nie je plne prispôsobená na účtovanie kryptomien. Základné operácie v ňom však môžeme započítať podľa tejto príručky.

V českej účtovnej legislatíve sa kryptomeny účtujú ako zásoby dvoma spôsobmi - na klasických účtoch 132 - Tovar na sklade a v predajniach a 123 - Výrobky alebo na osobitných účtoch 134 - Ostatné kryptomeny a 125 - Kryptomeny vytvorené vlastnou činnosťou. Kryptomeny sa účtujú vždy bez DPH. Jednotlivé burzy si potom môžete prezerať ako špeciálne sklady v ponuke Tovar - Zoznam skladov alebo si ich môžete prezerať ako bankový účet v ponuke Peniaze - Zoznam bankových účtov.

V systéme ABRA Flexi je v súčasnosti možné používať len variant s klasickými účtami 132 a 123.

Preto účtujeme na účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach v prípadoch, keď sa vyskytla kryptomena:

  • prijaté vo forme platby za predaj služieb, výrobkov alebo tovaru;

  • nadobudnuté na účely budúcej úhrady záväzku (záväzkov);

  • nadobudnuté na špekulatívne obchodné účely.

Účet 123-Produkty sa potom používa, ak bola kryptomena vyťažená v priebehu samotného podnikania.

Účtovanie kryptomien (metóda A)

To zodpovedá tradičnému spôsobu účtovania zásob spôsobom A, t. j. obstaranie účtujeme na účet 131 a následne prevedieme na účet 132 skladovou príjemkou a pri výdaji účtujeme spotrebu na účet 504.

Nákup kryptomien

Pre každú kryptomenu sa odporúča zriadiť samostatný analytický účet 132 alebo 123. Na tieto účty potom zaúčtujeme príjmy a výdavky.

Nadobudnutie kryptomeny kúpou

Nákup kryptomeny z bankového účtu 131/221 (= bankový výdavkový doklad)

Nákup kryptomeny "na faktúru" (zatiaľ nebola vykonaná žiadna platba) 131/321 (325) (= prijatá faktúra)

Uznanie vedľajších obstarávacích nákladov 131/221, 321 alebo 325 (= dodatočná položka v rámci bankového návrhu alebo prijatej faktúry)

Zaúčtovanie kryptomeny do registra 132/131 (= príjem kryptomeny "na sklade")

Nadobudnutie kryptomeny ako protihodnoty prijatej za predaj tovaru alebo služieb

Príjem kryptomeny od zákazníka 131/311 (= pokladňa alebo banka)

Zápis kryptomeny do registra 132/131 (= príjem "na sklad")

Nadobudnutie kryptomeny vlastnou činnosťou

Účtovanie kryptomeny vo vlastných nákladoch (123/583) (=príjem)

Odlev kryptomien

Platba záväzku v kryptomenách 321 alebo 325/604 (= hotovosť alebo banka)

Odlev kryptomeny z registra 504/132 (=odlev)

Odlev kryptomeny zaznamenaný na účte 123 z účtu 583/123 (=výdavok)

Účtovanie kryptomien (metóda B)

Zodpovedá klasickému spôsobu vedenia zásob v metóde B, t. j. priamo do spotreby.

Opäť sme pre jednotlivé kryptomeny nastavili špeciálnu analytiku na účtoch 132 a 123, ale tieto účty budeme účtovať až na konci účtovného obdobia.

Nákupy kryptomien

Nadobudnutie kryptomeny kúpou

Nákup kryptomeny z bankového účtu 504/221 (=banka)

Nákup kryptomeny "na faktúru", ktorá ešte nebola zaplatená 504/321 alebo 325 (=prijatá faktúra alebo iný záväzok)

Uznanie vedľajších obstarávacích nákladov (poplatkov) 504/221, 325 alebo 321 (=prijatá faktúra, iný záväzok alebo banka)

Nadobudnutie kryptomeny ako protihodnoty prijatej za predaj tovaru alebo služieb

Prijatie kryptomeny ako platby od zákazníka 504/311 (=ostatný záväzok alebo prijatá faktúra)

Odlev kryptomien

Úhrada záväzku v kryptomenách 321 alebo 325/604 (=vydaná faktúra alebo iná pohľadávka, alebo banka)

Predaj kryptomeny platbou na bankový účet 221/604 (=banka)

Transakcia na konci účtovného obdobia

Prevod počiatočného zostatku kryptomeny na účte 132 do nákladov 504/132 (interný doklad)

Prevod počiatočného zostatku kryptomien na účte 123 do nákladov 584/123 (interný doklad)

Zaúčtovanie konečného zostatku kryptomien na účte 132 132/504 (interný doklad)

Zaúčtovanie konečného zostatku kryptomien evidovaných na účte 123 123/583 (interný doklad)

Did this answer your question?