Majetek – Odpisové skupiny

Při odepisování majetku jej musíte dle zákona přiřadit do příslušné odpisové skupiny. Formulář Odpisové skupiny obsahuje striktně přednastavené skupiny dle Zákona o daních z příjmů a zároveň vám umožňuje vytvářet nové. Tato tabulka slouží k definici daňových odpisových sazeb pro odepisování majetku.


Formulář má vazbu na záložku Odpisování v menu Majetek – Majetek.

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Číselníky.

Seznam můžete spustit v modulu "Majetek" pod volbou "Odpisové skupiny".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Zkratka (též kód) je zkrácené vyjádření skupiny.

Doporučujeme zvolit zkratku tak, aby vyjadřovala vlastnost zadané skupiny. Nemusíte potom přemýšlet, co tato skupina znamená.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka "+" můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka "-" pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Způsob odpisování

Je povinnost toto pole vyplnit. Odpovídá způsobu odepisování, které je dáno zákonem o dani z příjmů. Pomocí rolovacího seznamu vyberte z následujících hodnot:

· Rovnoměrné – dle § 31 zákona o dani z příjmů

· Zrychlené – dle § 32 zákona o dani z příjmů

· Měsíční – dle § 30a) – Mimořádné odpisy, 32a) – Odpisy nehmotného majetku zákona o dani z příjmů. Tento způsob odpisu můžete využít i v případě, že požadujete měsíční odpisy např. u drobného majetku.

Vytvořena uživatelem

  • Pokud si otevřete stávající – již připravenou odpisovou skupinu, má toto pole tuto hodnotu prázdnou a nelze ji změnit. Nelze změnit způsob odpisu, ani ostatní další údaje v následující záložce "Koeficienty".

  • U nově založené odpisové skupiny, se toto pole automaticky označí zatržením pole. Ani tato hodnota nelze změnit. V závislosti na zvoleném způsobu odpisu vám systém umožní vyplnit některé z polí v záložce "Koeficienty".

Záložka "Koeficienty"

Podle nastavení v této záložce se vypočítávají odpisy majetku.

Doba odpisu

Pro zrychlené a rovnoměrné odpisy je hodnota uvedena v rocích.

Pro měsíční odpisování je hodnota uvedena v měsících.

Minimální doba odpisu

Pro měsíční odpisování – je to hodnota, která určuje minimální dobu odpisu po technickém zhodnocení. Tato doba je dána zákonem o dani z příjmů – dle § 30.

Zrychlené odpisování

Jejich vyplnění je zpřístupněno, pokud máte nastaven způsob odepisování "Zrychlené". Způsob výpočtu odpovídá způsobu výpočtu dle § 32 zákona o daních z příjmů.

· První rok – koeficient pro zrychlené odepisování v 1. roce odepisování

· Další roky – koeficient pro zrychlené odepisování v dalších letech odepisování

· Zvýšení vst. ceny – koeficient zrychleného odpisování platný pro zvýšenou zůstatkovou cenu v případě technického zhodnocení

Pro zajímavost uvádíme princip výpočtu zrychlených výpočtů:

· První rok = vstupní cena / koeficient pro první rok

· Další roky = 2 x zůstatková cena / koeficient pro další roky minus rozdíl mezi přiřazeným koeficientem a počtem let, po které byl již majetek odpisován

· Po technickém zhodnocení = 2 x zůstatková cena / koeficient zrychleného odpisování platný pro zvýšenou zůstatkovou cenu minus rozdíl mezi přiřazeným koeficientem a počtem let, po které byl odpisován ze zvýšené zůstatkové ceny

Rovnoměrné odpisy

Jejich vyplnění je zpřístupněno, pokud máte nastaven způsob odepisování "Rovnoměrné". Způsob výpočtu odpovídá způsobu výpočtu dle § 31 zákona o daních z příjmů.

· První rok – roční odpisová sazba pro 1. rok odepisování

· Další roky – roční odpisová sazba pro další roky odepisování

· Zvýšení vst. ceny – roční odpisová sazba platná pro zvýšenou vstupní cenu v případě technického zhodnocení

Pro zajímavost uvádíme princip výpočtu rovnoměrných výpočtů:

· První rok = vstupní cena x procento pro první rok / 100

· Další roky = vstupní cena x procento pro další roky / 100

· Po technickém zhodnocení = vstupní cena + technickém zhodnocení x procento pro tech.zhod. / 100

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné. Tuto záložku je možné vyplnit, i když předcházející záložka není editovatelná.

Popis

Můžete uvést bližší popis.

Poznámka

Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

Záložka "Správa"

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

Platí od

Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

Platí do

Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

Odpisové skupiny určené legislativou či již používané odpisové skupiny nelze v této záložce upravovat.

Našli jste odpověď?