Účty

Částky zobrazené v grafech se získávají ze záznamů o pohybech na účtech účetního deníku. V nastavení grafu je možné vybrat, zda se do výsledných částek mají sčítat obraty nebo zůstatky ve zvoleném období. Přímo v grafu lze potom vybrat rozdělení období na kratší intervaly (dny, měsíce, čtvrtletí, apod.).

Způsob výpočtu částek zobrazených v každém intervalu určují takzvané výrazy. Výraz popisuje skupinu pohybů na účtech, které se sčítají do výsledné částky a také jaký typ částky z každého odpovídajícího pohybu se má do výsledné částky zahrnout.

Výrazy se zadávají v nastavení grafu do pole Účty. Každý výraz se použije pro každý interval v grafu k výpočtu jedné výsledné částky pro tento interval.

Výrazy

Každý výraz se skládá z několika částí, které jsou níže popsány. Výraz musí začínat číslem účtu, všechny další značky jsou nepovinné, píší se malými písmeny a musí být v pořadí, v jakém jsou uvedené zde v dokumentaci.

Číslo účtu

Číslo účtu může být zadané přesně (konkrétní analytický účet), nebo, pokud mají být do výsledné částky zahrnuty pohyby na různých účtech, mohou být použité počáteční číslice shodné pro všechny tyto účty (účetní skupina, syntetický účet). Číslo účtu může být ve výrazu jen jedno a výraz jím musí začínat.

Např.:

  • Výraz pro číslo jednoho konkrétního účtu je "342001".

  • Výraz "342" odpovídá součtu pohybů na všech analytických podúčtech "342001", "342002", "342003" atd.

Vyčíslování rozdílu obratů a zůstatků účtů

Pokud za účtem není bližší specifikace strany MD nebo D (viz dále), pak se pro získání výsledné částky k zobrazení postupuje podle druhu účtu následovně:

druh účtu

rozdíl obratů

zůstatek účtu

aktivní, výnosový

obrat MD – obrat D

stav MD – stav D

pasivní, nákladový

obrat D – obrat MD

stav D – stav MD

aktivní/pasivní podle zůstatku (stav MD > stav D)

obrat MD – obrat D

stav MD – stav D

aktivní/pasivní podle zůstatku (stav MD < stav D)

obrat D – obrat MD

stav D – stav MD

Omezení na druh účtu

Pokud chcete do výsledné částky zahrnout jen pohyby na účtech s konkrétním druhem účtu, použijte ve výrazu některou z následujících značek:

význam

značka

anglicky

aktivní

"a"

active

pasivní

"p"

passive

výnosy

"e"

revenue

náklady

"o"

cost

V jednom výrazu lze použít jen jedinou značku z této skupiny značek.

Např. "33a", "50o".

Omezení jen na určité částky z pohybů na účtech
Strany Má Dáti a Dal

Pokud chcete do výsledné částky zahrnout jen částky z konkrétní strany účtu, použijte ve výrazu některou z následujících značek:

význam

značka

anglicky

má dáti

"d"

debit

dal

"c"

credit

V jednom výrazu lze použít jen jedinou značku z této skupiny značek.

Např.: "343d", "082c".

Kladné a záporné částky

Pokud chcete do výsledné částky zahrnout jen kladné nebo záporné částky, použijte ve výrazu některou z následujících značek:

význam

značka

kladné částky (větší než 0)

">"

záporné částky (menší než 0)

"<"

V jednom výrazu lze použít jen jedinou značku z této skupiny značek.

Např.: "324>" – znamená, že bude zahrnut jen kladný zůstatek syntetiky 324, při záporném zůstatku nebude zahrnut (použije se 0).

Kombinace výrazů

Výrazy lze kombinovat do složitějších výrazů pomocí operátorů "+" a "-". V tomto případě se pro každý interval vyhodnotí nejdříve jednotlivé výrazy zvlášť a nakonec se tyto výsledky sčítají nebo odečítají.

Např.: "082d-082c" – znamená rozdíl obratu strany MD a strany D syntetiky 082 (v tomto případě bez ohledu na nastavení typu účtu).

Zobrazení výsledných částek v grafu

Pro zobrazování výsledných částek v grafu platí následující konvence:

  • Kladné částky získané z aktivních a výnosových účtů se zobrazují do plusu. (Analogicky záporné do mínusu.)

  • Kladné částky získané z pasivních a nákladových účtů se zobrazují do mínusu – pod osu grafu = otočí se jim znaménko. (Analogicky záporné do plusu.)

  • V případě, že výraz obsahuje více sčítanců s operátory "+" nebo "-", zjišťuje se typ všech jednotlivých sčítanců. Pokud všechny sčítance jsou stejného typu, platí stejně výše uvedená konvence. Pokud jsou různého typu, zobrazuje se kladný výsledek do plusu (a záporný do mínusu).

Praktickým důsledkem této konvence je, že při současném zobrazení výnosů a nákladů (popřípadě aktiv a pasiv) v jednom grafu jsou nezáporné výnosy (aktiva) zobrazeny nad osou grafu a náklady (pasiva) pod osou grafu.

Příklady výrazů

Pro následující příklady platí:

  • Účet "343019" má nastavený druh účtu "aktivní/pasivní (dle výsledku)".

  • Stav účtu je:

účet

období

počátek Má Dáti

počátek Dal

obrat Má Dáti

obrat Dal

stav Má Dáti

stav Dal

343019

únor 2016

2 000

15 000

10 000

55 000

12 000

70 000

343019

březen 2016

12 000

70 000

80 000

1 000

92 000

71 000

Mějme případ, kdy graf zobrazuje obraty účtů (to je předmětem nastavení grafu, výrazy to nelze ovlivnit).

Výraz "343p"

Protože v únoru je stav strany Dal větší, než stav strany Má Dáti, je v tomto období účet považovaný za pasivní, v březnu naopak za aktivní. Pokud je v grafu zobrazujícím obraty použitý výraz "343p", bude pro interval únor 2016 jeho hodnota 45 000 Kč (značka "p" znamená pasivní, účet je považovaný za pasivní a od obratu Dal se pro tento interval se odečte obrat Má Dáti), pro březen pak 0 Kč (účet je považovaný za aktivní, neodpovídá tedy výrazu).

Výraz "343019d"

Pokud je v grafu zobrazujícím obraty použitý výraz "343019d", bude pro interval únor 2016 hodnota výrazu 10 000 Kč (značka "d" znamená obrat Má Dáti), pro březen pak 80 000 Kč.

Výraz "343019>"

Protože v únoru je stav na straně Dal větší, než na straně Má Dáti, je v tomto období účet považovaný za pasivní, v březnu naopak za aktivní. Pokud je v grafu zobrazujícím obraty použitý výraz "343019>", bude pro interval únor 2016 jeho hodnota 45 000 Kč (účet je považovaný za pasivní, od obratu Dal se tedy pro tento interval odečte obrat Má Dáti), pro březen pak 79 000 Kč (účet je považovaný za aktivní, od obratu Má Dáti se pro tento interval odečte obrat Dal).

Výraz "343pd>"

Tento výraz v sobě kombinuje přípony všech předchozích příkladů. V grafu zobrazujícím obraty bude hodnota tohoto výrazu pro interval únor 2016 rovna 10 000 Kč a pro březen 0.

Výraz "343019d-343019c"

Výrazy "343019d" a "343019c" budou nejdříve vyhodnoceny zvlášť a výsledky poté od sebe odečteny. Pokud je v grafu zobrazujícím obraty použitý výraz "343019d-343019c", bude pro interval únor 2016 jeho hodnota -45 000 Kč a pro březen pak 79 000 Kč. V tomto případě nemá druh účtu na výsledek žádný vliv.

Našli jste odpověď?