Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyObdobie uzávierky
Zhrnutie krokov pri uzávierke na konci kalendárneho roka
Zhrnutie krokov pri uzávierke na konci kalendárneho roka

Zhrnutie krokov pri uzávierke na konci kalendárneho roka v programe Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Práca pri uzávierke a jej príprava sú nevyhnutné pre správne uzavretie účtovného obdobia a vyžadujú si osobitnú pozornosť.

Inventarizácia zásob a hmotného/nehmotného majetku a pokladní

1. Pred začatím inventúry formálne skontrolujte zásoby, aby ste sa uistili, že:

 • neobsahuje záporné hodnoty fyzikálnych a finančných veličín,

 • všetky požiadavky na výdaj sú vyradené,

 • podľa účtovných zákonov je platná, ak bola vykonaná v poslednom štvrťroku, napr. k 30. októbru.

2. skontrolovať stav účtov nákupu materiálu a tovaru a vyriešiť prípadné rozdiely

 • najmä pre podvojné účtovníctvo

3. vykonajte inventúru zásob (menu Tovar - Inventár):

 • fyzická inventúra hotovosti - ručne spočítajte peniaze v pokladni a potom skontrolujte výsledok so zostatkom v programe Flexi (menu Peniaze - Pokladňa),

 • fyzická inventúra skladu,

4. fyzická inventúra dlhodobého hmotného/nehmotného majetku,

Inventarizácia dokladov a práce súvisiace s účtovnou závierkou

1.zaúčtovanie inventarizačných rozdielov pre sklady, pokladnice a majetok,

2.Ponuka Účtovníctvo - Inicializácia nasledujúceho účtovného obdobia (môže sa opakovať)

 • pri inicializácii sa zároveň prenesie sklad, pozri zaškrtávacie políčko Vykonať prenos skladu, a vykoná sa výpočet kurzových rozdielov z pohľadávok a záväzkov,

 • upozornenie: ak by ste sklad nepreviedli, jeho položky by sa v nasledujúcom roku neponúkali,

3. vytvorte doklady o inventarizácii,

4. odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov so zákazníkmi a dodávateľmi,

5. vytvorte opravné položky k pohľadávkam,

 • .

  menu Účtovníctvo - Účtovné výstupy - Neuhradené pohľadávky/záväzky po lehote splatnosti a tu zostava Neuhradené pohľadávky/záväzky podľa splatnosti,

6. poštové ustanovenia,

7. menu Účtovníctvo - Interné doklady,

 • .

  vytvorenie kurzových rozdielov na bankových a peňažných účtoch v cudzej mene a iných kurzových rozdielov, ktoré neboli inicializované,

8. zaúčtujte časové rozlíšenie nákladov a výnosov,

9. skontrolujte zostatky na bankových účtoch na výpisoch z účtu,

10. vyčísliť rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi,

11. skontrolujte súlad hospodárskeho výsledku medzi súvahou a výkazom ziskov a strát,

12. skontrolujte formálnu správnosť účtovníctva,

13. inventarizácia dokladov - zoznam zostatkov na účtoch,

14. zistiť výsledok hospodárenia pred zdanením, vyčísliť položky upravujúce výsledok hospodárenia na základe ustanovení zákona o dani z príjmov, zistiť základ dane, vypočítať a zaúčtovať daň (prípadne odloženú),

15. vypracovať účtovnú závierku (súvahu, výkaz ziskov a strát, prípadne ďalšie potrebné výkazy),

16. uzavrieť účtovné obdobie a preniesť konečné zostatky syntetických účtov do nasledujúceho účtovného obdobia (pozri ponuku Účtovníctvo - Inicializácia nasledujúceho účtovného obdobia (môže sa opakovať)),

17. uzamknite účtovné obdobie,

18. vytvoriť daňové priznanie,

 • .

  príprava podkladov pre daňové priznanie - najmä vylúčenie nedaňových výdavkov, vyčíslenie rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi, doloženie odpočítateľných položiek.

Did this answer your question?