Skip to main content
Kontaktné overovanie

Používanie uložených kontaktov na overovanie

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ekonomický systém ABRA Flexi umožňuje používať kontakty uložené v databáze na overovanie.

Pomocou rozhrania API je potrebné najprv nastaviť meno a heslo pre kontakt. Existujú dva spôsoby:

  • Heslo môže byť odoslané vo forme obyčajného textu:

  • Heslo sa môže odoslať vo forme výsledku volania hashovacej funkcie. V tomto prípade sú parametre soľ a typ hašovacej funkcie povinné:

Potom je možné použiť API na overenie kontaktu volaním:

POST /c/company/contacts/1/authenticate Accept: application/xml Content-Type: application/x-www-form-urlencoded username=jan&password=password

Overovanie funguje aj na všeobecných adresách URL kontaktov:

POST /c/firm/contact/authenticate Accept: application/xml Content-Type: application/x-www-form-urlencoded username=jan&password=password

Výsledkom je vždy odpoveď so stavovým kódom HTTP 200, výsledok sa zobrazí v tele odpovede:

  • Overenie úspešné:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <success>true</success>
  <message/>
</winstrom>
  • Neúspešné overenie:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <success>false</success>
  <message>Bolo zadan&#xE9; nespr&#xE1;vne pou&#x17E;&#xED;vate&#x13E;sk&#xE9; meno alebo heslo</message>
</winstrom>
Did this answer your question?