1. Jako příklad poslouží dotaz zjišťující firmy, kterým bylo vystaveno nejvíce faktur v určitém období, počet těchto faktur a počet již uhrazených:

select nazfirmy, count(*) as pocet, count(CASE WHEN datuhr is not null THEN 1 ELSE null END) as pocetUhrazenych from ddoklfak where modul = 'FAV' and datvyst >= '2016-01-01' and datvyst <= '2016-12-31' group by nazfirmy order by pocet desc limit 10;

2. Z SQL připravte uživatelský dotaz.

select nazfirmy, count(*) as pocet, count(CASE WHEN datuhr is not null THEN 1 ELSE null END) as pocetUhrazenych from ddoklfak where modul = 'FAV' and datvyst >= '<>' and datvyst <= '<>' group by nazfirmy order by pocet desc limit <>

Nezapomeňte pro dotaz vytvořit "Parametry" a "Vlastnosti". Parametr max může být nepovinný, pak mu ale nastavte výchozí hodnotu, např. "5". Dále budeme potřebovat id právě vytvořeného uživatelského dotazu, např. "11".

3. Dotaz by mělo být možné volat pomocí API:

https://localhost:5434/c/firma/uzivatelsky-dotaz/11/call.json?fromDate=2016-01-01&toDate=2016-12-31"

4. Na přehledu klikněte na tlačítko pro přidání komponenty (žluté kolečko s bílým plus v pravém dolním rohu), ve sloupci "Grafy" vyberte volbu "Výsledky uživatelského dotazu" a klikněte na tlačítko "Přidat".

5. U právě přidaného grafu (měl by být poslední, úplně dole) klikněte na tři tečky vpravo nahoře, vyberte "Nastavení" a vyplňte pole:

  • Název Libovolný, může být prázdný.

  • Typ grafu Vyberte Skupinový sloupcový.

  • ID uživ. dotazu 11

  • Parametry uživ. dotazu Každý parametr se uvádí na samostatnou řádku a ve tvaru "parametr=hodnota". Parametry se použijí při volání dotazu.

Při volání se automaticky doplňují parametry fromDate (počáteční datum) a toDate (koncové datum), jejich hodnoty jsou aktuální "Od" a "Do" přehledu. Tyto parametry používáme i zde v ukázkovém dotazu a jsou uvedené v jednoduchých uvozovkách (datvyst >= '<<fromDate>>').

Nastavte parametr max na 10, tzn. vyplňte: max=10

Názvy sérií

Zde je nutné vyjmenovat sloupce z výsledku dotazu, které se mají v grafu zobrazit (nemusí být všechny) a nastavit název, pod kterým se v grafu zobrazí. Podobně jako v případě předchozích parametrů se sloupce popisují každý na samostatnou řádku a ve tvaru sloupec=název.

Chceme zobrazit sloupec pocet jako "Počet celkem" a pocetuhrazenych jako "Počet uhrazených", vyplňte tedy následující:

pocet=Počet celkem
pocetuhrazenych=Počet uhrazených

Povšimněte si, že název sloupce je napsán malými písmeny, tedy stejně, jako v odpovědi na volání dotazu pomocí API. V SQL je sloupec nazvaný pocetUhrazenych (velké "U"), tento název ale nepoužívejte.

Hodnota na ose x

Zde uveďte název sloupce, který chcete použít pro hodnoty na ose X, v našem případě tedy nazfirmy.

Typ dat v sériích

Umožňuje nastavit, zda se v grafu zobrazují celá nebo desetinná čísla. V našem případě celá čísla.

6. Nastavení uložte a graf by se měl zobrazit.

== Výsečový graf ==

V tomto grafu se zobrazuje jen jedna série a to ta, kterou v poli "Názvy sérií" uvedete jako první. Ostatní série, pokud nějaké jsou, se ignorují.

Více informací také naleznete v našem výukovém článku - Zobrazení vlastních výstupů v grafu.

Našli jste odpověď?