Inicializace následujícího účetního období

Pro správnou funkčnost aplikace v novém účetním období je potřeba provést uzávěrkové a inicializační operace. Jak provést závěrku období popisujeme níže, další informace jsou dostupné v kapitole Účetní závěrka a založení nového účetního období. Jednou z podstatných částí je:

Účetnictví – Inicializace následujícího účetního období (je možné opakovat)

Formulář uzavře dané účetní období a stavy účtů převede do následujícího účetního období jako počáteční. Inicializaci je nutné opakovat při provedení změny v daném období, např. při opravě vydané faktury pro rok 2019.

Touto volbou přenesete potřebné stavy do nového roku, ale můžete dále provádět opravy v předchozím období. Tuto volbu můžete opakovaně spouštět vždy dle své potřeby. Nemusíte mít strach, že by došlo k duplicitě závěrkových operací.

Průvodce uzávěrky účetního období.

Po výběru volby "Inicializace následujícího účetního období" v modulu "Účetnictví" program zobrazí dialog pro definici nutných parametrů.

Účetní závěrkové operace

Definujete účty pro následující operace:

  • Účet uzavření účetní knihy

  • Účet otevření účetní knihy

  • Účet převodu hospodářského výsledku

  • Účet výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení

Převod skladu

Chcete-li inicializovat počáteční stavy skladu v novém účetním období, zaškrtněte volbu. Program zpřístupní následující parametry potřebné pro inicializaci.

Vynechat karty s nulovým zůstatkem

Nebudou převáděny karty, které mají nulový zůstatek v MJ a v Kč.

Počet dnů bez pohybu pro vynechání

Volba souvisí s předchozím parametrem. Stanovíte tím minimální "stáří" nevyužívaných karet. Zabráníte tím situaci, kdy týden před uzavřením období "vyprázdníte" kartu zboží/materiálu a program by ji nepřevedl k dalšímu použití.

Potvrzovat vynechání karty

Volba umožní "sledovat" proces převodu a individuálně regulovat, které karty se mají vynechat. Tento způsob převodu není vhodný v případě, kdy sklad obsahuje tisíce položek.

V novém účetním období zrušit nepoužité staré karty

Volba umožní vyřadit v novém účetním období karty, které se sem dostaly omylem. Příkladem může být převod kompletního skladu bez vynechání starých "ležáků" a je potřeba chybu napravit.

Leasing

Pro každé účetní období se generují samostatně závazky leasingových splátek.

Typ dokladu pro generování závazků leasingových splátek

Typ dokladu závazků umožní pro každé účetní období zadat parametry účtování a generování interního čísla dokladu.

Převod stavu skladu do dalšího účetního období

Aktuální stav skladu (skladové karty) je uchován v souboru, který má pro každé účetní období samostatnou tabulku. Počáteční stavy konkrétních karet jsou výchozím stavem pro aktuální stav karty v období. Aby bylo možné začít aktualizovat karty v dalším účetním období, je nutné aktivovat funkci Převod stavu skladu do dalšího účetního období. Funkce převede karty z aktuálního UO do souboru karet v následujícím UO.

Do počátečních stavů karet v novém UO jsou zapsány konečné zůstatky na kartách v UO. Je možné, že po převodu do nového UO vznikne situace, kdy musíte udělat doplňky či změny ve starém UO. Jestliže takto učiníte, musíte funkci Převod stavu skladu do dalšího účetního období aktivovat znovu. Program do nového UO přenese nové zůstatky na kartách a v případě, že již v novém UO existují pohyby na některých kartách, provede přepočet jejich aktuálních zůstatků. Z toho plyne, že funkci Konec roku můžete spouštět opakovaně, tudíž aktualizovat starý i nový rok souběžně.

Přenášet všechny karty

Program přenese všechny karty bez ohledu na jejich zůstatek a datum posledního pohybu.

Vynechat nepoužívané karty (nulový zůstatek, dlouho bez pohybu)

Jistě nastane situace, kdy určité zboží „vypadne“ z vašeho sortimentu a tudíž některé karty přestanete používat a nechcete, aby se v novém účetním období nenabízely. Pro tento účel je určena právě tato volba.

Počet dnů bez pohybu

Uživatel vyplní počet dnů bez pohybu (od poslední výdejky či převodky). Toto datum je vztaženo k poslednímu dni převáděnému účetnímu období.

Potvrzovat vynechané karty

Zaškrtnete-li potvrzování, pak musíte každou nepřeváděnou kartu potvrdit.

V novém roce zrušit karty, které nejsou ve starém roce a nemají pohyb

Je možné, že jste provedli přenos všech karet do nového UO a pak si uvědomíte, že jste nechtěli převádět karty dlouho bez pohybu. Přenos opakujete a zaškrtnete Vynechat nepoužívané karty. Zaškrtnutím volby " V novém UO zrušit nepoužité staré karty ", dojde k vyčištění tzv. zbytečných karet (karty bez pohybu a bez zůstatku).

Závěrkové operace

Při uzavření účetního období se odehrají následující operace:

Přecenění faktur

Na konci účetního období je nutné vygenerovat interní doklady, které přecení přijaté a vydané faktury v cizí měně. V nastavení Parametry firmy firmy (viz níže )jsou uvedeny typy interních dokladů pro "zajištění" akce. Volbu naleznete v "Nastavení firmy – Účetnictví – Typ dokladu pro: Kurzové rozdíly – výnos a Typ dokladu pro: Kurzové rozdíly – náklad".

Chybí-li některý z údajů, závěrková operace tento fakt oznámí, ale nezastaví se. Pouze nebudou interní doklady vygenerovány a k účetnímu období bude tato chyba zaznamenána.

Je možné, že uživatel po uzávěrce změní stav dokladu nebo doplní nový doklad do inkriminovaného období. Z toho plyne nutnost opakovat přecenění tudíž i účetní uzávěrku.

Uzavření účetních knih v aktuálním období

Program vygeneruje do uzávěrkového měsíce (má číslo 99) obraty, které převedou konečné stavy účtů rozvahových a podrozvahových účtů na "Účet uzavření účetní knihy". Výsledkové účty jsou převedeny na "Účet převodu hospodářského výsledku".

Otevření účetních knih v novém období

Program vygeneruje do počátečního měsíce (má číslo 0) obraty, které převedou z "Účtu otevření účetní knihy" počáteční stavy účtů rozvahových a podrozvahových. Na "Účet výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení" je převeden "Účet převodu hospodářského výsledku".

Vytvoření skladových karet pro následující účetní období

Stavy skladu jsou evidovány pro každé účetní období samostatně. Proto je nutné nastavit počáteční stavy skladu v novém účetním období. Standardně se po konci roku pracuje ve dvou účetních období současně. V minulém období mohou nastat změny. Opakováním uzávěrky přenesete změny do nového období.

Inicializace účtování majetku

Program doplní datum účtování do položek odpisů, které spadají do následujícího účetního období. Tato aktualizace má za následek promítnutí odpisů v novém období na stavy účtů.

Inicializace účtování leasingu

Program doplní účtování data do splátkového kalendáře a daňových nákladů, které spadají do následujícího účetního období. Dále vygeneruje ostatní závazky pro splátky v novém účetním období.

Program akceptuje změnu koncového data účetního období. Upraví daňové odpisy dle zákonných norem. Jestliže dojde ke zkrácení účetního období pod 12 měsíců, jsou daňové odpisy starší než jeden rok kráceny na polovinu.

Našli jste odpověď?