Události, aktivity

Pomocí funkce „Události, aktivity“ můžete ke konkrétnímu obchodnímu partnerovi zadanému v adresáři, přidávat záznamy o událostech a aktivitách. V systému jsou přednastaveny 3 typy událostí/aktivit (Událost, Poznámka a Úkol), které se liší obsahem. Můžete do nich zadávat informace o možných obchodech, záznamy o vadách dodávek, stížnosti nebo pochvaly odběratele. Formulář je propojen s formulářem Adresy firem a záložkou Události v modulu Obchodní partneři.

Existují dva způsoby přidání událostí/aktivit a jejich zobrazení:

menu Obchodní partneři – Události, aktivity – obsahuje všechny události/aktivity všech firem,

menu Obchodní partneři – Adresy firem – záložka Události – zobrazuje se událost/aktivita ke konkrétní firmě.

nový záznam provedete pomocí tlačítka "Nový"

__________________________________________________________________

Záložka „Hlavní“

Typ aktivity: Nabízejí se hodnoty (událost, poznámka, úkol apod.) evidované v menu Obchodní partneři – Typy událostí/aktivit.

Podle výběru typu aktivity se změní pole k vyplnění

 • Událost

Předmět: Uveďte zkrácenou charakteristiku události/aktivity. UmístěníMísto konání události/aktivity.

Zodpovědný pracovník: Vyberte osobu, která je zodpovědná za danou událost/aktivitu. Nabízejí se osoby evidované v menu Nástroje – Osoby a uživatelé.

Firma: Zvolte firmu, které se událost/aktivita týká. Nabízejí se hodnoty z menu Obchodní partneři – Adresy firem.

Zakázka: Vyberte zakázku. Nabízejí se hodnoty z menu Prodej – Zakázky.

Čas zahájení: Datum a hodina počátku události/aktivity.

Čas dokončení: Datum a hodina konce události/aktivity.

 • Poznámka

Předmět: Uveďte zkrácenou charakteristiku události/aktivity.

Zodpovědný pracovník: Vyberte osobu, která je zodpovědná za danou událost/aktivitu. Nabízejí se osoby evidované v menu Nástroje – Osoby a uživatelé.

Firma: Zvolte firmu, které se událost/aktivita týká. Nabízejí se hodnoty z menu Obchodní partneři – Adresy firem.

Zakázka: Vyberte zakázku. Nabízejí se hodnoty z menu Prodej – Zakázky.

Čas zahájení: Datum a hodina počátku události/aktivity.

 • Úkol

Předmět: Uveďte zkrácenou charakteristiku události/aktivity.

Priorita: Z rozbalovacího seznamu zvolíte prioritu, kterou daný úkol má. Máte na výběr z možností Velmi nízká, Nízká, Střední, Vysoká, Kritická. Úkoly lze filtrovat a řadit podle zvolené priority.

Stav události: Z rozbalovacího seznamu zvolíte v jakém stavu se daný úkol nachází. Máte na výběr z možností Nová, Rozpracováno, Hotovo, Zamítnuto.

Termín realizace: Zadejte termín, kdy má být daný úkol realizován.

Čas zahájení: Datum a hodina počátku události/aktivity.

Čas dokončení: Datum a hodina konce události/aktivity.

Zodpovědný pracovník: Vyberte osobu, která je zodpovědná za danou událost/aktivitu. Nabízejí se osoby evidované v menu Nástroje – Osoby a uživatelé.

Firma: Zvolte firmu, které se událost/aktivita týká. Nabízejí se hodnoty z menu Obchodní partneři – Adresy firem.

Zakázka: Vyberte zakázku. Nabízejí se hodnoty z menu Prodej – Zakázky.

__________________________________________________________________

Záložka „Přílohy“

Na této záložce můžete archivovat různé dokumenty týkající se dané události či aktivity, např. různé smlouvy, prohlášení, protokoly, zápisy.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, význam některých z nich je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pomocí tlačítka "Nový" můžete přidat novou přílohu. Při přidávání máte na výběr z těchto možností:

 • Soubor – soubor z vašeho lokálního počítače je načten do databáze,

 • Odkaz na internet – aplikace eviduje odkaz (URL), data odkazovaného zdroje nejsou do aplikace načtena,

 • Odkaz na soubor – aplikace eviduje odkaz na soubor na disku lokálního počítače, data souboru nejsou do aplikace načtena (odkazovaný soubor nepřejmenovávejte, nepřesouvejte a nemažte).

U vložené přílohy se nachází ikona složky, která vám umožní přílohu si kdykoliv prohlédnout. Pomocí ikony složky si můžete přílohu uložit na jiné místo. Tlačítko skanu slouží k nasnímání daného dokumentu, druhá volba umožňuje zvolit skener a parametry snímání.

__________________________________________________________________

Záložka „Popis“

Popis: Bližší charakteristika události/aktivity.

__________________________________________________________________

Záložka „Další specifikace“

 • Kontakty: Tlačítkem "Přidat" můžete dodat další kontakty k události/aktivitě nezávisle na firmě a tlačítkem "Odebrat" je lze z události/aktivity odejmout.

 • Detail kontaktu: Detaily vybraného kontaktu: Příjmení, Jméno, Funkce, E–mail, Telefon, Mobil.

 • Osoby: Tlačítkem "Přidat" přiřadíte osoby z menu Nástroje – Osoby a uživatelé a tlačítkem "Odebrat" je z události/aktivity odejmete.

 • Štítky: Ke konkrétní události/aktivitě můžete připojit různé štítky. Pomocí tlačítka "Připojit" se zobrazí tabulka pro výběr štítků. Z levé tabulky Dostupné štítky přesuňte pomocí šipky štítky, které chcete k dané smlouvě přiřadit, do pravé tabulky Vybrané štítky, a výběr potvrďte tlačítkem "OK". Pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v levé tabulce Dostupné štítky, použijte tlačítko "Správa štítků". Otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

__________________________________________________________________

Záložka „Poznámka“

Poznámka: Jakákoliv informace k události/aktivitě.

__________________________________________________________________

Záložka „Náklady aktivity“


Klikněte na tlačítko "Přidat". Otevře se detail záznamu na náklad události/aktivity.

 • Typ nákladu na aktivitu: Rolovací seznam, ve kterém se nabízejí náklady z menu Obchodní partneři – Typy nákladů na události/aktivity, např. Poznámka, Úkol, Událost.

 • Ceník: Kliknutím na ikonu vpravo se otevře menu Zboží – Ceník, ve kterém můžete zvolit ceníkovou položku, jež souvisí s danou událostí/aktivitou.

 • Realizované množství: Počet zrealizovaných událostí/aktivit.

 • Fakturované množství: Počet událostí/aktivit, které jsou fakturovány.

 • Zodpovědný pracovník: Vyberte osobu, která je zodpovědná za danou událost/aktivitu. Nabízejí se osoby evidované v menu Nástroje – Osoby a uživatelé.

 • Čas nákladu: Datum nákladu události/aktivity.

 • Fakturovat: Příznak zaškrtněte, pokud náklady na událost/aktivitu budete teprve fakturovat.

 • Fakturováno: Příznak zaškrtněte, pokud již náklady na událost/aktivitu byly fakturovány.

 • Poznámka: Jakákoliv bližší informace o události/aktivitě.

Našli jste odpověď?