Viditeľnosť skladových kariet v novom účtovnom období

Prečo nie sú skladové karty viditeľné v novom účtovnom období

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
  1. enter Účtovníctvo - Inicializácia nasledujúceho účtovného obdobia (môže sa opakovať),

  2. začiarknite príznak Iniciovať prevod zásob - tým sa zabezpečí, že sa aktuálny stav skladových položiek prenesie do počiatočného stavu nového účtovného obdobia,

  3. potvrďte zmenu tlačidlom OK.

Did this answer your question?