Skip to main content
Inventárne karty

Ako evidovať zásoby v systéme ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Hodnoty v tomto formulári vychádzajú z položky cenníka a nie je možné ich upravovať.

Položka - Skladové karty

Skladové karty sa vytvárajú pre každú skladovú položku. Poskytujú informácie o jeho aktuálnych hodnotách - množstve, cene a pohybe. Vytvárajú sa zaškrtnutím príznaku Skladové položky v ponuke Tovar - Cenník; v položke cenníka je potrebné vyplniť aj záložku Definovať umiestnenie skladu.

Zoznam môžete spustiť v module "Tovar" v rámci možnosti "Skladové karty".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu". Tlačidlá Nový a Odstrániť sú sivé - to znamená, že tu nie je možné vytvoriť novú kartu a nie je možné odstrániť existujúcu kartu.

Pod hornou lištou s tlačidlami sa nachádza filtrovacia lišta, pomocou ktorej môžete obmedziť výber zobrazených položiek na konkrétny sklad alebo konkrétnu skupinu položiek.

Funkcia "Stav zásob k dátumu"

Funkcia "Narovnať dáta"

Funkcia "Zoznam záporných položiek"

Stock-card

Tlačidlom Zmeniť otvoríte skladovú kartu.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Cenník

Hodnota sa prenáša z ponuky Produkt - Cenník z poľa "Kód/Krátky". V tomto formulári ho môžete aj zmeniť.

Zásoby

Hodnota sa prenáša z ponuky Produkt - Cenník - záložka Špecifikácie z poľa "Definovať umiestnenie skladu". Ak máte tovar vo viacerých skladoch, vytvoria sa aj viaceré karty skladov.

Hlavná karta

Táto karta obsahuje základné hodnoty z ponuky Tovar - Cenník, ostatné hodnoty sa aktualizujú na základe vytvorených skladových dokladov.


Hodnoty uvedené na tejto karte sú v mene, v ktorej sa vedie účtovníctvo.

Názov

Hodnota sa prenáša z ponuky Produkt - Cenník z poľa Názov; ak potrebujete toto pole upraviť, urobte tak v ponuke Produkt - Cenník.

Výdavky podľa exspirácie

Tento príznak odporúčame zaškrtnúť, ak budete na tejto karte uvádzať šarže a dátumy exspirácie položiek. Šarža a dátum exspirácie sa potom automaticky vyplní na karte "Účtovanie/upresnenie" výdajového skladového dokladu pri uložení položky, a to vždy tá s najkratším dátumom exspirácie.

Poznámka: Ak vydávate množstvo tej istej položky zo skladu, ale s rôznymi šaržami a dátumami spotreby, musíte nakúpiť viacero položiek - program ich nerozdelí podľa dátumu spotreby. Dávku a dátum platnosti môžete opäť vybrať ručne.

Stav zásob v MJ

Toto je aktuálny stav zásoby skladovej položky/výrobku v merných jednotkách a vypočítava sa z počiatočného stavu zásob a skladových dokladov.

Stav zásob [CZK]

Toto je aktuálny stav zásoby skladovej položky/výrobku v Kč a vypočítava sa z počiatočného stavu zásob a skladových dokladov.

Priemerná cena [CZK]

Ak ste v nastaveniach firmy na karte "Moduly" -> "Tovar" označili metódu ocenenia zásob Metóda priemernej ceny, potom je tu zobrazená cena skutočne skladovou cenou. Hodnota sa vypočíta po každom príjemcovi. Ak ste označili Metóda FIFO, táto hodnota sa nepoužije.

Začiatok MJ

Začiatočný stav zásob v merných jednotkách k 1.1. zadaného účtovného obdobia; hodnota sa vyplní po inicializácii nasledujúceho účtovného obdobia (účtovný modul), keď sa účtovné obdobie uzavrie a nastavia sa počiatočné stavy pre nový rok; ak bol v predchádzajúcom roku ešte vykonaný nejaký pohyb, je potrebné túto možnosť spustiť znova, aby sa počiatočné stavy vynulovali.

Začiatok [CZK]

Začiatočný stav zásob v Kč k 1.1. zadaného účtovného obdobia; hodnota sa vyplní po inicializácii nasledujúceho účtovného obdobia (účtovný modul), keď sa účtovné obdobie uzavrie a počiatočné stavy sa nastavia na nový rok; ak bol v starom roku vykonaný nejaký pohyb, je potrebné túto voľbu spustiť znova, aby sa počiatočné stavy nastavili znova.

Ak pristupujete k skladovej karte po inicializácii nasledujúceho účtovného obdobia a v nasledujúcom účtovnom období ešte nedošlo k žiadnemu pohybu, hodnoty v poliach Stav zásob a Začiatok budú rovnaké.

Min. zásoba MJ

Táto hodnota sa používa vo vydaných a prijatých objednávkach. Ak vystavujete objednávku vydanú z objednávky prijatej pomocou tlačidla "Služby", v stĺpci minimálna zásoba ("min. zásoba") sa zobrazí hodnota, ktorú ste tu nastavili na karte zásoby. Ďalej sa minimálna hodnota zásob použije pri vystavovaní vystavenej objednávky, kde pomocou tlačidla "Služby" -> "Objednať na minimum" vystavíte objednávku na naplnenie minimálneho stavu zásob.

Max zásoby MJ

Toto pole je zatiaľ určené len na prípadnú informatívnu poznámku. V programe sa zatiaľ nepoužíva.

Vyhradené MJ

Informačná hodnota, ktorá obsahuje súčet všetkých rezervácií danej zásoby na sklade.

Dátum sťahovania

K tomuto dátumu sa vždy vykoná prepočet vo všetkých položkách s označením [mena].

Posledná cena [CZK]

Zobraziť sa tu posledná nákupná cena v Kč.

Mena, karta umiestnenia

  • Ľavá časť karty dopĺňa kartu "Hlavná". Ak máte nejaký sklad vedený aj v cudzej mene, sú tu uvedené hodnoty v tejto mene. V opačnom prípade sú tu rovnaké hodnoty ako na predchádzajúcej karte. Prepočet na hodnotu meny sa vždy vykonáva podľa výmenného kurzu platného pre daný deň v poli Dátum pohybu na karte Hlavná. Význam polí je rovnaký ako význam polí na karte Hlavná.

Stav zásob [mena]

Priemerná cena [mena]

Začiatok [mena]

Posledná cena [mena]

  • Pravá časť karty sa používa na označenie miesta, kde je položka uložená. Použite ho na výber hodnôt zo zoznamu miest:

Priestor, stojan, polica

Takto určíte, kde sa položka nachádza.

Záložka Poznámka

Poznámka

Pole pre akékoľvek informácie.

Karta popisu

Podrobnejší popis skladovej karty, tieto informácie nie sú vytlačené. Ak ste v úvodných nastaveniach nastavili cudzie jazyky, po stlačení tlačidla "+" môžete vyplniť pole Popis v týchto cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "-" zatvoríte pole popisu v cudzích jazykoch.

Záložka Položky príjemky/poukážky

Každý pohyb cez skladové doklady sa automaticky uloží na túto kartu.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu". Tlačidlá Pridať a odstrániť sú sivé - to znamená, že tu nie je možné vytvoriť novú účtenku/príjemku a nie je možné odstrániť existujúcu účtenku/príjemku.

Každý riadok tabuľky predstavuje jednu položku dokumentu.


Ak chcete prehľadne zobraziť údaje v položke, použite na to tlačidlo Otvoriť. Na karte položky dokladu sa potom zobrazia všetky údaje tak, ako boli prevzaté. Dve karty "Hlavné" a "Účtovníctvo/Pokročilé" umožňujú zobrazenie týchto údajov.


Ak chcete zobraziť celý dokument, použite na to tlačidlo. Tým sa otvorí vybraný skladový dokument, ktorý môžete zobraziť a môžete zmeniť niektoré hodnoty. Ak sa rozhodnete dokument takto vycentrovať, program vám to umožní. V tabuľke sa vymazanie tohto odloženého dokladu prejaví až po opätovnom otvorení skladovej karty.

Záložka Výrobné čísla

Ak ste v záložke cena označili Zobraziť sériové čísla, budú zaznamenané v tejto záložke.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu". Tlačidlá Pridať, Zmeniť a Odstrániť sú sivé - to znamená, že sériové čísla nemožno týmto spôsobom pridávať, meniť ani odstraňovať.

Obsah tejto karty je totožný s možnosťou "Výrobné čísla" v module "Položky" s tým rozdielom, že táto karta obsahuje iba výrobné čísla danej skladovej karty, a to iba tie, ktoré sú na sklade. Každý riadok tabuľky sa vzťahuje na jedno sériové číslo.

Súvisiace

Did this answer your question?