Rozdiel medzi štandardnou účtovnou osnovou a účtovou osnovou

Čím sa líši štandardná účtovná osnova a účtovná osnova

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Štandardná účtovná osnova (menu Nástroje - Denníky - Štandardná účtovná osnova) obsahuje syntetické účty prednastavené programom Flexi podľa zákona. Je pevne stanovená a načítava sa podľa typu organizácie.

Účtový rozvrh (ponuka Účtovníctvo - Účtový rozvrh) slúži na vytvorenie analytických účtov s odkazom na formulár Standardná účtovná osnova.

Did this answer your question?