Skip to main content
Účtovné výstupy

Účtovné výstupy v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovné výstupy

Táto časť systému obsahuje veľké množstvo formulárov, ktoré sa vytvárajú pomocou sprievodcu. Typy jednotlivých formulárov sa zobrazujú podľa typu organizácie (či vediete daňovú alebo účtovnú evidenciu).

Účtovný denník

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Účtovný denník

Tento formulár poskytuje prehľad všetkých účtovných zápisov, odpisov majetku, splátkového kalendára lízingu a daňových výdavkov z časového hľadiska (chronologicky). Zahŕňa zaúčtovanie základu a DPH.

Pohyby na účte

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Pohyb na účtoch

Každý záznam v denníku je rozdelený na dva záznamy o pohybe na účte - jeden obsahuje účet MD a sumu na strane MD a druhý obsahuje účet DAL a sumu na strane DAL.

Saldo

Účtovníctvo - výstupy z účtovníctva - Saldo

Tento formulár sa používa na generovanie zostatkov pre účty, ktoré sú v účtovnej osnove označené ako zostatky. Je založený na zhodnom symbole.

Poznámka: pri práci s týmto formulárom je potrebné vybrať všetky moduly.

Nevyrovnané pohľadávky/záväzky po splatnosti

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Nezaplatené pohľadávky/záväzky

Toto sú neuhradené pohľadávky/záväzky rozdelené podľa počtu dní 30, 90 a 180 dní po splatnosti.

Účtovná analýza zmluvy

Účtovníctvo - výstupy z účtovníctva - Účtovná analýza zmluvy

Ak používate zmluvy, tento formulár určuje ekonomický výsledok zmluvy.

Zostatky na účtoch

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Účtovné výkazy

Tento formulár umožňuje zistiť zostatok a obraty na účte podľa MD, Dal a bilančných strán pre každé stredisko a účet osobitne. Ak potrebujete zistiť stav účtu celej spoločnosti, neobmedzujte sprievodcu len na jedno stredisko.

Doklady o DPH

Účtovníctvo - výstupy z účtovníctva - Doklady DPH

Doklady DPH sú podkladom pre legislatívne požadované priznanie k DPH.

Vrátenie DPH

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Uznanie DPH

Priznanie k DPH alebo daňové priznanie podáva fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu. Priznanie sa generuje na základe Dokumentácie DPH a výstupné súbory je možné previesť do elektronickej podoby.

Súhrnná správa o DPH

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Súhrnná správa o DPH

Súhrnná správa je ďalším výstupom DPH, výstupné súbory možno previesť do elektronického formátu.

Dôkazy podľa § 92a

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Výkazy podľa § 92a

Povinnosť podávať tento výkaz súvisí so zavedením režimu prenesenia daňovej povinnosti v prípadoch uvedených v zákone o DPH, výstupné súbory je možné konvertovať do elektronickej podoby.

Kontrolná správa o DPH

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Kontrolný výkaz DPH

Všetci platitelia DPH v Českej republike sú povinní podávať kontrolný výkaz. Kontrolný výkaz sa podáva v predpísanej elektronickej forme.

Voľbou pre spoločnosti registrované pre DPH na Slovensku je Kontrolný výkaz DPH, ktorého príprava sa spúšťa aj touto voľbou.

Daňové priznanie MOSS

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Daňové priznanie MOSS

Súvaha

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Súvaha

Tento formulár obsahuje prehľad všetkých účtov a slúži na kontrolu rovnosti účtovania na strane MD a Dal účtov a na kontrolu počiatočných a konečných zostatkov všetkých účtov za určité obdobie.

Hlavná kniha

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Hlavná kniha

Hlavná kniha obsahuje syntetické účty podľa účtovej osnovy a na rozdiel od účtovného denníka sú v nej zápisy usporiadané vecne (systematicky). Poskytuje informácie o zostatkoch na účtoch, súhrnnom obrate strán na účtoch Má dati a Dal a zostatkoch na účtoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Súvaha

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Súvaha

Jedná sa o povinnú súčasť účtovnej závierky, ktorá poskytuje informácie o aktívach a pasívach (musia sa rovnať).

Súpis aktív a pasív

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Súpis aktív a pasív

V rozvrhu aktív a pasív sú uvedené súvahové účty v prehľadnom členení podľa účtov a mesiacov.

Výkaz ziskov a strát

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát alebo výkaz ziskov a strát je povinnou súčasťou účtovnej závierky, ktorá zobrazuje náklady a výnosy a informuje o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za určité obdobie.

Prehľad výdavkov a príjmov

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Výkaz nákladov a výnosov

Výkaz nákladov a výnosov uvádza účty výkazu ziskov a strát v prehľadnom členení podľa účtov a mesiacov.

Mesačný výkaz operácií

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Mesačný výkaz hospodárenia

Mesačný výkaz hospodárenia obsahuje súhrnný prehľad účtov nákladov a výnosov za požadované obdobie.

Generovanie Intrastatu

Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Generovanie Intrastatu

Intrastat sa používa na zaznamenávanie pohybu tovaru v rámci Európskej únie. Podrobnejší popis sprievodcu nájdete v kapitole o intrastatu.

Ak máte nastavený typ organizácie Podnikateľ - Daňová registrácia, výkazy potrebné pre túto legislatívu nájdete v module Účtovníctvo pod voľbou Účtovné výstupy. Niektoré sú rovnaké pre všetky typy organizácií, niektoré sú samozrejme špecifické.

Výpis z daňovej evidencie

Tento účtovný výstup nájdete v module "Účtovníctvo" v možnosti "Účtovné výstupy". Potvrdením tejto možnosti sa spustí Sprievodca výstupom daňového účtovníctva, v ktorom môžete podrobnejšie určiť, čo má výstup obsahovať. Zobrazia sa len údaje, ktoré spĺňajú všetky vybrané kritériá.

Poznámka!

Ak daňová evidencia sleduje príjmy a výdavky, tento výstup zobrazí len položky, ktoré prešli modulom "Peniaze".

Účtovné obdobie

Tlačidlom rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadované účtovné obdobie.

Účtovný dátum od-do

Dátum môžete nastaviť ručne alebo pomocou tlačidla kalendára.

Dátum vydania dokumentu od-do

Dátum môžete nastaviť ručne alebo pomocou tlačidla kalendára.

Ak sú všetky ostatné nastavenia vyhovujúce, použite tlačidlo "Dokončiť". Tým sa výber dokončí a zobrazia sa všetky požadované hodnoty. Napriek tomu pri prvom použití odporúčame použiť tlačidlo "Ďalej", ktoré vás posunie na ďalší krok sprievodcu.

Pomocou tlačidla "Vybrať" vyberte položky v tomto kroku sprievodcu. Postup výberu je rovnaký, ako je popísaný pri výbere stĺpcov v zobrazení tabuľky.

Vybrané strediská

Ak máte spoločnosť rozdelenú na viacero stredísk, môžete upraviť výstup len pre niektoré strediská. Ak strediská nevyberiete, výstup sa automaticky vytvorí pre celú spoločnosť.

Segmentácia záznamov

Toto členenie stanovuje hodnoty, ktoré sú potrebné na vystavenie daňového priznania k dani z príjmov. Ich zoznam môžete obmedziť alebo môžete pridať hodnoty, ktoré nie sú daňovými výdavkami.

Ak vám nastavenia vyhovujú a nechcete žiadne ďalšie obmedzenia, použite tlačidlo "Dokončiť". Tým sa výber dokončí a zobrazia sa všetky požadované hodnoty.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúci krok sprievodcu, vyberte tlačidlo "Previous" (Predchádzajúci).
Ak chcete pokračovať na ďalší krok, použite tlačidlo "Next" (Ďalší), ktoré vás presunie na ďalší krok sprievodcu.

Modifikácie

Ak používate viacero mien, môžete upraviť výstup len pre jednu menu. Ak nevyberiete menu, výstup sa automaticky vytvorí pre všetky meny.

Vybrané zmluvy

Ak v evidencii sledujete jednotlivé zmluvy, môžete upraviť výstup pre konkrétnu zmluvu. Ak si zmluvu nevyberiete, výstup sa automaticky vytvorí pre všetky zmluvy.

Tlačidlom "Dokončiť" dokončíte výber a na obrazovke sa zobrazia všetky položky dokumentov, ktoré zodpovedajú nastavenému výberu.

Záložka Daňová správa"

Po dokončení sprievodcu Výstup daňových záznamov sa všetky požadované položky (t. j. tie položky, ktoré zodpovedajú nastavenému výberu) zobrazia v tabuľkovom zobrazení na samostatnej karte na pracovnom priestore.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu". Môžete preto triediť alebo filtrovať položky podľa vlastného uváženia. Na zobrazenie príslušného pokladničného alebo bankového dokladu môžete použiť tlačidlo "Otvoriť doklad" alebo ďalej prostredníctvom odkazov, napr. aj faktúr.
Ak potrebujete údaje vytlačiť, použite na to tlačidlo tlačiarne, kde si môžete vybrať výstup.

Tlačová zostava "Peňažný denník"

Toto je jednoduchý výkaz príjmov a výdavkov. Ak ste položky v tabuľke filtrovali alebo triedili, tento výstup je úplne taký, ako ste ho nastavili.

Tlač zostavy "Správa daňových záznamov"

Táto zostava vám umožní prehľadne vytlačiť všetky príjmy a výdavky v členení podľa predpisov o účtovaní. Pri tlači rešpektuje nastavený filter, to znamená, že vytlačí to, čo ste v tabuľke vyfiltrovali. Keďže ide o súhrnný výkaz (sčítava sa podľa stĺpcov "Predpis zaúčtovania" a "Daňové záznamy"), jeho poradie je preddefinované a používateľ ho nemôže zmeniť.

Však aj tu máte na výber. V predvolenom nastavení sa vytlačia len riadky sčítania. Ak vyberiete tlačovú zostavu, keď vyberiete rozšírenú verziu tlačovej zostavy, vytlačia sa aj položky v zostave vrátane súčtových riadkov.

Did this answer your question?