Na odpísanie nezaplatenej pohľadávky môžete použiť zápočet úverov. Na strane príjmov dôjde k úhrade pohľadávky, na strane výdavkov dôjde len k zaúčtovaniu
na príslušný nákladový účet.

Príjmová a výdavková strana kompenzácie je myslená takto:

Did this answer your question?