Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaPredaj
Pravidlá účtovania - vydané faktúry
Pravidlá účtovania - vydané faktúry

Ako pracovať s pravidlami účtovania vydaných faktúr

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pravidlá účtovania vydaných faktúr
Predaj - Pravidlá účtovania

Všeobecné informácie o pravidlách vysielania nájdete vo videu "Pravidlá vysielania".

Pred vystavením dokladov je potrebné nastaviť pravidlá účtovania. Obsahujú tvar:

Pravidlá účtovania - Vydané faktúry

Predaj - Pravidlá účtovania - Pravidlá účtovania - Vydané faktúry

Vytvorené pravidlá vysielania môžete použiť v:

Typy vystavenia faktúr

Pri vytváraní "Typu vydanej faktúry" môžete na karte "Zaúčtovanie" určiť pravidlo účtovania. Je tam nastavený aj účet MD, takže v tomto pravidle účtovania sú vyplnené len protiúčty pre príjem [Dal].

Vydané faktúry

Pri vystavovaní jednotlivých vydaných faktúr sa predpisy ponúkajú v poli Posting Prescription na karte "Špecifikácie". Na karte "Účtovníctvo a riadok DPH" môžete zmeniť prednastavené účtovníctvo.

Základné predvoľby sú pripravené; musíte však skontrolovať a upraviť tieto nastavenia alebo ich pridať podľa vlastných požiadaviek.

Základné informácie

Viditeľnosť v moduloch

Po vyplnení skratky a názvu na hlavnom paneli najprv v pravej časti "Viditeľnosť v moduloch" vyberte, pre ktorý typ dokladu chcete vytvoriť pravidlo účtovania. Zaškrtnutím tohto príznaku určíte, v ktorých moduloch a ich dokumentoch chcete použiť pravidlo účtovania.

Napr. môžete mať rovnaké pravidlo účtovania pre banku a pokladňu. Výnimkou sú interné dokumenty - ak zaškrtnete príznak pre tieto moduly, vypne sa kontrola pre ostatné moduly a naopak. Dôvodom je, že pri interných dokladoch sa vypĺňajú účty MD a Dal.

Moduly, v ktorých možno kontrolovať viditeľnosť:

  • Faktúry - vydané, prijaté,

  • Ostatné zúčtovacie vzťahy - pohľadávky, záväzky,

  • Banka - príjem, výdaj,

  • Pokladňa - príjem, výber,

  • Sklad - príjem, výdaj,

  • Interné dokumenty.

Ak v riadku "Faktúry" vyberiete možnosť "Faktúry" vydané, je potrebné vyplniť pole "Účet príjemky [Dal]" v ľavej časti "Nastavenia účtu". Toto pole môžete vyplniť buď ručne - zadaním konkrétneho účtu, alebo jeho výberom pomocou tlačidla "lupa".

Keďže väčšina pravidiel účtovania vydaných faktúr môže byť rovnaká ako pravidlá účtovania pre modul "Pokladňa", je možné príjemku zároveň označiť v riadku "Pokladňa". Takto označené pravidlo účtovania sa zobrazí aj v pravidlách účtovania - pokladničné doklady.

Nastavenie účtov

Dispenzácia (MD)

Účtovanie príjmu (DAL)

Znížená DPH

V Českej republike od roku 2013 15 %.

GST 2. zníženie

V Českej republike 10 % od roku 2015.

Základná DPH

V Českej republike 21 % od roku 2013.

Ak je účtovaná spoločnosť platcom DPH, odporúča sa nechať si vyplniť účtovnú závierku pre DPH v základnej sadzbe a DPH v zníženej sadzbe. Účty sa potom automaticky prenesú do vytvorených dokladov, čo zjednoduší účtovanie položiek dane z pridanej hodnoty.

Kód transakcie pre DPH

Ak vyplníte Kód transakcie DPH, prenesie sa aj ten do vytvorených dokladov.

"Texty" karta

Popis

Podrobnejší opis predpisu na vyslanie.

Poznámka

Ďalšia poznámka k predpisu vysielania. Táto poznámka slúži len pre vašu informáciu, nie je vytlačená na žiadnom dokumente.

Správa karty

Záložka Administrácia obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti záznamu v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví. Obmedzením platnosti môžete zabezpečiť, aby sa pri bežnom používaní číselníka nezobrazovali záznamy, ktoré sa už nepoužívajú. Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý by ani čiastočne nezodpovedal aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu sa vzťahuje na účtovné obdobia, možno ho použiť aj pre fiškálne účtovné obdobia.

platné od

Vyberte obdobie účinnosti záznamu pomocou rozbaľovacieho zoznamu zo zoznamu účtovných období.

platné do

Vyberte dátum platnosti záznamu pomocou rozbaľovacieho zoznamu zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia platné od a platné do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Did this answer your question?